Návrh usnesení - B8-0189/2018Návrh usnesení
B8-0189/2018

NÁVRH USNESENÍ o nutnosti zřídit nástroj pro evropské hodnoty na podporu organizací občanské společnosti, které prosazují základní hodnoty v rámci Evropské unie na místní a vnitrostátní úrovni

13.4.2018 - (2018/2619(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Claude Moraes za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Postup : 2018/2619(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0189/2018
Předložené texty :
B8-0189/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0189/2018

Usnesení Evropského parlamentu o nutnosti zřídit nástroj pro evropské hodnoty na podporu organizací občanské společnosti, které prosazují základní hodnoty v rámci Evropské unie na místní a vnitrostátní úrovni

(2018/2619(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU) a Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv,

–  s ohledem na závěry Rady o uplatňování Listiny základních práv,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva[1],

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP), judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, úmluvy, doporučení, rezoluce a zprávy Parlamentního shromáždění, Výboru ministrů, komisaře pro lidská práva a Benátské komise Rady Evropy,

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 24. ledna 2017 s názvem „Posílení práv občanů v Unii demokratické změny – zpráva o občanství EU pro rok 2017“ (COM(2017)0030),

–  s ohledem na zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva nazvanou „Úkoly pro organizace občanské společnosti, které pracují v oblasti lidských práv v EU“, která byla vydána v lednu 2018,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2018 „Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020“[2],

–  s ohledem na zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru s názvem „Financování organizací občanské společnosti ze strany EU“ přijatou dne 19. října 2017,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že společné evropské základní hodnoty zakotvené v článku 2 SEU, konkrétně úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv osob náležejících k menšinám, a zásady pluralismu, nepřípustnosti diskriminace, tolerance, spravedlnosti, solidarity a rovnosti mezi ženami a muži, nelze považovat za samozřejmost a je třeba je neustále rozvíjet a chránit, neboť jejich zhoršení v jakémkoli členském státě může mít neblahé důsledky pro EU jako celek;

B.  vzhledem k tomu, že aktivní a vysoce rozvinutá občanská společnost ve všech členských státech EU představuje nejlepší ochranu před úpadkem těchto hodnot;

C.  vzhledem k tomu, že mnoho organizací občanské společnosti nadále prosazuje tyto hodnoty, přestože čelí rostoucím obtížím při zajišťování potřebných finančních prostředků na nezávislé a účinné rozvíjení a provádění svých činností;

D.  vzhledem k tomu, že EU přímo financuje organizace občanské společnosti, které působí ve třetích zemích, aby tyto hodnoty posílila, avšak možnosti financování organizací občanské společnosti, které se snaží dosáhnout tohoto cíle v rámci EU, jsou velmi omezené, zejména pokud jde o organizace občanské společnosti působící na místní a vnitrostátní úrovni;

1.  připomíná, že organizace občanské společnosti jsou zcela zásadní pro podporu a prosazování hodnot zakotvených v článku 2 SEU, kterými jsou úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv osob náležejících k menšinám, a hrají klíčovou úlohu při prosazování aktivního občanství v EU, jakož i při podpoře informované veřejné diskuse coby součásti pluralitní demokracie;

2.  zdůrazňuje, že EU potřebuje vyvinout nové a účinné způsoby ochrany a podpory těchto hodnot v rámci Unie;

3.  je v tomto ohledu přesvědčen, že EU by měla poskytovat cílenou finanční podporu organizacím občanské společnosti, které jsou aktivní na místní a vnitrostátní úrovni při prosazování a ochraně těchto hodnot;

4.  žádá EU, aby vytvořila specializovaný nástroj financování – který by mohl být nazván nástroj pro evropské hodnoty – určený k prosazování a ochraně hodnot zakotvených v článku 2 SEU, zejména demokracie, právního státu a základních práv, a to v rámci rozpočtu EU podle příštího víceletého finančního rámce (VFR) na období po roce 2020 a s úrovní financování odpovídající nejméně úrovni evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, který slouží podobným účelům za hranicemi EU; doporučuje, aby strukturální prioritou tohoto nástroje bylo vytvoření zdravého a udržitelného sektoru organizací občanské společnosti na vnitrostátní a místní úrovni se schopností plnit svou úlohu při ochraně těchto hodnot;

5.  domnívá se, že tento nástroj by organizacím občanské společnosti, které jsou zapojeny do prosazování a ochrany těchto hodnot v rámci EU, měl poskytovat granty na provozní náklady (základní financování a stejně tak granty na projekty a iniciativy);

6.  zdůrazňuje, že by tento nástroj měl být spravován Komisí a měl by zajišťovat rychlé a pružné postupy pro udělování grantů; konkrétně doporučuje, aby postup pro podávání žádosti o grant byl uživatelsky přívětivý a pro místní a vnitrostátní organizace občanské společnosti snadno přístupný;

7.  domnívá se, že tento nástroj by měl být konkrétně zaměřen na projekty a iniciativy, které prosazují evropské hodnoty na místní a vnitrostátní úrovni, jako například projekty zaměřené na účast občanů a prosazování této účasti a další kontrolní činnosti, a že nadnárodní projekty a iniciativy by měly hrát jen podpůrnou roli; je přesvědčen, že zvláštní důraz by měl být kladen na schopnost organizací občanské společnosti zapojit širokou veřejnost, aby se zlepšilo její porozumění pluralitní a participativní demokracii, právnímu státu a základním právům;

8.  zdůrazňuje, že tento nástroj by měl doplňovat již existující evropské a vnitrostátní nástroje a činnosti, které prosazují a chrání tyto hodnoty, a proto by neměl jít na úkor jiných evropských či vnitrostátních fondů a činností v této oblasti;

9.  zdůrazňuje, že finanční odpovědnost, jak je stanovena ve finančním nařízení, musí být zajištěna při správě nového nástroje, zejména pokud jde o dodržování právních povinností, naprostou transparentnost ohledně využívání zdrojů, řádné finanční řízení a obezřetné využívání zdrojů;

10.  doporučuje Komisi, aby vypracovala výroční zprávu o výkonnosti tohoto nástroje a zveřejnila seznam organizací a činností, které financovala;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Radě Evropy.

 

Poslední aktualizace: 18. dubna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí