Forslag til beslutning - B8-0189/2018Forslag til beslutning
B8-0189/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om behovet for at oprette et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer de grundlæggende værdier inden for Den Europæiske Union på lokalt og nationalt plan

13.4.2018 - (2018/2619(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Claude Moraes for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Procedure : 2018/2619(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0189/2018
Indgivne tekster :
B8-0189/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0189/2018

Europa-Parlamentets beslutning om behovet for at oprette et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer de grundlæggende værdier inden for Den Europæiske Union på lokalt og nationalt plan

(2018/2619(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Rådets konklusioner om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2016 om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder[1],

–  der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis, Europarådets konventioner, henstillinger, resolutioner og rapporter samt til dets Parlamentariske Forsamling, Ministerkomité, menneskerettighedskommissær og Venedigkommission,

–  der henviser til Kommissionens rapport af 24. januar 2017 med titlen "Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer – 2017-rapport om unionsborgerskab" (COM(2017)0030),

–  der henviser til rapporten fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder med titlen "Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU", som blev offentliggjort i januar 2018,

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2018 med titlen "Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020"[2],

–  der henviser til betænkningen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "EU's finansiering af civilsamfundsorganisationer", der blev vedtaget den 19. oktober 2017,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at de fælles grundlæggende europæiske værdier, der er forankret i artikel 2 i TEU, dvs. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, principperne om pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet samt ligestilling mellem kvinder og mænd, ikke kan tages for givet og konstant skal næres og beskyttes, da en forringelse i en hvilken som helst medlemsstat kan have skadelige virkninger for EU som helhed;

B.  der henviser til, at et aktivt og veludviklet civilsamfund i alle EU's medlemsstater udgør den bedste beskyttelse mod en underminering af disse værdier;

C.  der henviser til, at civilsamfundsorganisationer (CSO'er) fortsat fremmer disse værdier til trods for stigende vanskeligheder med at sikre de nødvendige økonomiske midler til at udvikle og varetage deres opgaver uafhængigt og effektivt;

D.  der henviser til, at EU yder direkte støtte til civilsamfundsorganisationer, der opererer i tredjelande, med henblik på at fremme disse værdier, men at finansieringsmulighederne for de civilsamfundsorganisationer, som forfølger dette mål, er meget begrænsede inden for EU, navnlig for så vidt angår de civilsamfundsorganisationer, der opererer på lokalt og nationalt plan;

1.  gentager, at civilsamfundsorganisationer er af vital betydning for at kunne værne om og fremme de værdier, som er nedfældet i artikel 2 i TEU, dvs. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, og at de spiller en afgørende rolle i forbindelse med at fremme aktivt medborgerskab i EU samt i forbindelse med at fremme informeret offentlig debat som en del af et pluralistisk demokrati;

2.  understreger nødvendigheden af, at EU udvikler nye og effektive måder, hvorpå disse værdier kan beskyttes og fremmes inden for EU;

3.  mener i denne forbindelse, at EU bør yde målrettet finansiel støtte til civilsamfundsorganisationer, der er aktive på lokalt og nationalt plan med hensyn til at fremme og beskytte disse værdier;

4.  opfordrer EU til at oprette et særligt finansieringsinstrument inden for EU's budget i den næste flerårige finansielle ramme for perioden efter 2020 (FFR) – som kunne benævnes "instrumentet for europæiske værdier" – til fremme og beskyttelse af de værdier, som er nedfældet i artikel 2 i TEU, navnlig demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, med et finansieringsniveau svarende til minimum det samme niveau som tildeles Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder, der tjener lignende formål uden for Unionens grænser; henstiller, at dette instruments strukturelle prioritet bør være at skabe en sund og bæredygtig sektor for civilsamfundsorganisationer på nationalt og lokalt plan med kapacitet til at opfylde dets rolle for så vidt angår beskyttelsen af disse værdier;

5.  mener, at dette instrument bør yde driftstilskud til civilsamfundsorganisationer, der er engageret i at fremme og beskytte disse værdier inden for EU (såvel basisfinansiering som tilskud til projekter og initiativer);

6.  understreger, at instrumentet bør forvaltes af Kommissionen, og at de tilskudsydende procedurer bør være hurtige og fleksible; henstiller navnlig, at ansøgningsproceduren gøres brugervenlig og let tilgængelig for lokale og nationale civilsamfundsorganisationer;

7.  mener, at instrumentet bør rettes specifikt mod projekter og initiativer, der fremmer europæiske værdier på lokalt og nationalt plan, såsom borgerinddragelsesprojekter, fortaler‑ og andre overvågningsaktiviteter, og at tværnationale projekter og initiativer kun bør spille en underordnet rolle; mener, at der bør lægges særlig vægt på at opbygge civilsamfundsorganisationernes kapacitet til at indgå i dialog med offentligheden med henblik på at øge dens forståelse af pluralistisk og deltagelsesbaseret demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder;

8.  understreger, at instrumentet bør være et supplement til de allerede eksisterende europæiske og nationale instrumenter og aktiviteter, der fremmer og beskytter disse værdier, og derfor ikke bør oprettes på bekostning af andre europæiske eller nationale fonde og aktiviteter på dette område;

9.  understreger, at der i overensstemmelse med finansforordningen skal sikres finansiel ansvarlighed i forbindelse med forvaltningen af det nye instrument, navnlig for så vidt angår overholdelsen af retlige forpligtelser, fuld gennemsigtighed med hensyn til anvendelsen af ressourcer, forsvarlig økonomisk forvaltning og forsigtig anvendelse af ressourcer;

10.  henstiller til Kommissionen at udarbejde en årlig rapport om gennemførelsen af dette instrument og offentliggøre en liste over de organisationer og aktiviteter, den har finansieret;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Europarådet.

 

Seneste opdatering: 18. april 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik