Resolutsiooni ettepanek - B8-0189/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0189/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK vajaduse kohta luua Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus kohalikul ja riiklikul tasandil põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone

13.4.2018 - (2018/2619(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Claude Moraes kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

Menetlus : 2018/2619(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0189/2018
Esitatud tekstid :
B8-0189/2018
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0189/2018

Euroopa Parlamendi resolutsioon vajaduse kohta luua Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus kohalikul ja riiklikul tasandil põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone

(2018/2619(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–  võttes arvesse nõukogu järeldusi Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta,

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta[1],

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee, ministrite komitee, inimõiguste voliniku ja Veneetsia komisjoni konventsioone, soovitusi, resolutsioone ja aruandeid,

–  võttes arvesse komisjoni 24. jaanuaril 2017. aastal avaldatud aruannet „Kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus. 2017. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta“ (COM(2017)0030),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta jaanuaris avaldatud aruannet ELis inimõiguste alal töötavate kodanikuühiskonna organisatsioonide probleemide kohta,

–  võttes arvesse oma 14. märtsi 2018. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta[2],

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobril 2017. aastal vastu võetud aruannet „Kodanikuühiskonna organisatsioonide ELi-poolne rahastamine“,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud ühiseid Euroopa põhiväärtusi, milleks on inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine ning pluralismi, mittediskrimineerimise, sallivuse, õigluse, solidaarsuse ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõtete austamine, ei saa võtta enesestmõistetavana ning neid tuleb pidevalt arendada ja kaitsta, sest nende halvenemine ükskõik millises liikmesriigis võib kahjustada kogu ELi huve;

B.  arvestades, et aktiivse ja hästi arenenud kodanikuühiskonna olemasolu kõigis ELi liikmesriikides on parim kaitse nende väärtuste nõrgenemise eest;

C.  arvestades, et paljud kodanikuühiskonna organisatsioonid jätkavad nende väärtuste edendamist hoolimata sellest, et neil on üha raskem leida vajalikke vahendeid oma tegevuse arendamiseks ning sõltumatuks ja tõhusaks elluviimiseks;

D.  arvestades, et EL rahastab otse kolmandates riikides tegutsevaid kodanikuühiskonna organisatsioone, kes neid väärtusi edendavad, kuid võimalused rahastada kodanikuühiskonna organisatsioone, kes ELis selle eesmärgi poole püüdlevad, on väga piiratud, eelkõige kohalikul ja riiklikul tasandil tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonide puhul;

1.  kordab, et kodanikuühiskonna organisatsioonid on väga olulised ELi lepingu artiklis 2 sätestatud väärtuste, st inimväärikuse austamise, vabaduse, demokraatia, võrdsuse, õigusriigi ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamise kaitsmisel ja edendamisel, aga ka kodanikuaktiivsuse arendamisel ELis ning teadliku avaliku arutelu hõlbustamisel mitmeparteilise demokraatia raames;

2.  rõhutab, et ELil tuleb välja töötada uusi ja tõhusaid viise nende väärtuste kaitsmiseks ja edendamiseks liidus;

3.  on sellega seoses veendunud, et EL peaks pakkuma sihipärast rahalist toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes tegutsevad kohalikul ja riiklikul tasandil nende väärtuste edendamiseks ja kaitsmiseks;

4.  nõuab, et EL looks ELi eelarve raames järgmise, 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku alusel sihtotstarbelise rahastamisvahendi, mida võiks nimetada Euroopa väärtuste rahastamisvahendiks, et edendada ja kaitsta ELi lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi, eelkõige demokraatiat, õigusriiki ja põhiõigusi, ning et selle rahastamise määr oleks vähemalt võrdne demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi määraga, mis teenib sarnaseid eesmärke väljaspool liitu; soovitab seada selle rahastamisvahendi struktuurseks prioriteediks riiklikul ja kohalikul tasandil sellise tugeva ja jätkusuutliku kodanikuühiskonna organisatsioonide sektori loomise, mis suudaks täita oma ülesandeid nende väärtuste kaitsmisel;

5.  on seisukohal, et selle rahastamisvahendi raames tuleks pakkuda kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes tegelevad ELis nende väärtuste edendamise ja kaitsmisega, tegevustoetusi (põhirahastamist ning toetusi projektidele ja algatustele);

6.  rõhutab, et rahastamisvahendit peaks haldama komisjon ning et see peaks tagama kiired ja paindlikud toetuse andmise menetlused; soovitab eelkõige tagada, et taotlemiskord oleks kasutajasõbralik ning kohaliku ja riikliku tasandi kodanikuühiskonna organisatsioonidele kergesti ligipääsetav;

7.  on seisukohal, et rahastamisvahend peaks olema suunatud konkreetselt projektidele ja algatustele, millega edendatakse Euroopa väärtusi kohalikul ja riiklikul tasandil, nagu kodanikuaktiivsuse projektid ja õiguste kaitsmine ning muu järelevalvetegevus, ja et riikidevahelised projektid ja algatused peaksid täitma üksnes täiendavat osa; on veendunud, et eelkõige tuleks arendada kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkust üldsust paremini teavitada, et parandada üldsuse arusaamist mitmeparteilisest ja osalusdemokraatiast, õigusriigist ja põhiõigustest;

8.  rõhutab, et rahastamisvahend peaks täiendama olemasolevaid Euroopa ja riikliku tasandi rahastamisvahendeid ja meetmeid, millega kõnealuseid väärtusi edendatakse ja kaitstakse, ega tohiks seetõttu tulla muude Euroopa või riikliku tasandi vahendite ja meetmete arvelt selles valdkonnas;

9.  rõhutab, et uue rahastamisvahendi haldamisel tuleb tagada finantsmääruses sätestatud finantsvastutus, eelkõige seoses juriidiliste kohustuste täitmise, ressursside kasutamise täieliku läbipaistvuse, usaldusväärse finantsjuhtimise ja ressursside mõistliku kasutamisega;

10.  soovitab komisjonil koostada igal aastal aruande rahastamisvahendi toimimise kohta ja avaldada selle raames rahastatud organisatsioonide ja meetmete loetelu;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa Nõukogule.

Viimane päevakajastamine: 18. aprill 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika