Päätöslauselmaesitys - B8-0189/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0189/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tarpeesta luoda eurooppalaisten arvojen väline perusarvoja Euroopan unionissa paikallisella ja kansallisella tasolla edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi

13.4.2018 - (2018/2619(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2018/2619(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0189/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0189/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0189/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma tarpeesta luoda eurooppalaisten arvojen väline perusarvoja Euroopan unionissa paikallisella ja kansallisella tasolla edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi

(2018/2619(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT),

–  ottaa huomioon perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon neuvoston päätelmät perusoikeuskirjan soveltamisesta,

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta[1],

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen eli Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen, ministerikomitean, ihmisoikeusvaltuutetun sekä Venetsian komission yleissopimukset, suositukset, päätöslauselmat ja raportit,

–  ottaa huomioon 24. tammikuuta 2017 annetun komission kertomuksen ”Kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa – Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2017” (COM(2017)0030),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston tammikuussa 2018 julkaiseman raportin EU:n ihmisoikeuksia käsittelevien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden haasteista (Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU),

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselman seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu[2],

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2017 esitetyn raportin ”Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden EU-rahoitus”,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että SEU-sopimuksen 2 artiklan mukaiset eurooppalaiset perusarvot eli ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet mukaan luettuina, sekä moniarvoisuuden, syrjimättömyyden, suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden, yhteisvastuun sekä naisten ja miesten tasa-arvon periaatteet eivät ole itsestäänselvyyksiä vaan niitä on tuettava ja suojeltava jatkuvasti, sillä niiden heikkeneminen missä tahansa jäsenvaltiossa voi vaikuttaa kielteisesti koko unioniin;

B.  toteaa, että aktiivinen ja hyvin kehittynyt kansalaisyhteiskunta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on paras suoja näiden arvojen rapautumista vastaan;

C.  toteaa, että monet kansalaisyhteiskunnan järjestöt jatkavat näiden arvojen edistämistä, vaikka niiden onkin yhä vaikeampaa saada riittävästi varoja toimintansa kehittämiseen ja harjoittamiseen riippumattomasti ja tehokkaasti;

D.  toteaa, että EU antaa suoraa rahoitusta kolmansissa maissa toimiville kansalaisyhteiskunnan järjestöille näiden arvojen edistämiseksi mutta samaan tavoitteeseen unionissa pyrkivien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen rahoitusmahdollisuudet ovat hyvin rajalliset, mikä koskee etenkin paikallisella ja kansallisella tasolla toimivia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä;

1.  muistuttaa, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat keskeisellä sijalla pidettäessä yllä ja edistettäessä SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja eli ihmisarvon kunnioittamista, vapautta, kansanvaltaa, tasa-arvoa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet mukaan luettuina, ja niillä on keskeinen sija EU:n aktiivisen kansalaisuuden tukemisessa sekä tietoon perustuvan julkisen keskustelun mahdollistamisessa osana moniarvoista demokratiaa;

2.  korostaa EU:n tarvetta kehittää uusia ja tehokkaita tapoja suojella ja edistää näitä arvoja unionissa;

3.  katsoo tähän liittyen, että unionin olisi annettava kohdennettua tukea kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka toimivat paikallisella ja kansallisella tasolla näiden arvojen edistämiseksi ja suojelemiseksi;

4.  kehottaa unionia ottamaan käyttöön erityisen rahoitusvälineen, jota voitaisiin kutsua eurooppalaisten arvojen välineeksi ja jonka avulla voitaisiin edistää ja suojella SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja ja etenkin demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia; katsoo, että väline olisi toteutettava seuraavaan, vuoden 2020 jälkeiseen monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvän EU:n talousarvion puitteissa ja sen rahoituksen olisi oltava vähintään vastaavalla tasolla kuin demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevalla eurooppalaisella rahoitusvälineellä, jolla on samankaltaisia tehtäviä unionin rajojen ulkopuolella; suosittelee ottamaan tämän välineen rakenteelliseksi prioriteetiksi terveen ja kestävän järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan luomisen kansallisesti ja paikallisesti niin, että se voi täyttää tehtävänsä näiden arvojen turvaajana;

5.  katsoo, että välineellä olisi annettava näitä arvoja unionissa edistäville ja suojeleville kansalaisyhteiskunnan järjestöille toiminta-avustuksia (perusrahoitusta sekä avustuksia hankkeisiin ja aloitteisiin);

6.  korostaa, että komission olisi hallinnoitava välinettä ja sen olisi mahdollistettava nopea ja joustava avustusten myöntäminen; suosittelee erityisesti, että hakumenettely olisi nykyistä käyttäjäystävällisempi ja helposti niin paikallisten kuin kansallistenkin kansalaisyhteiskunnan järjestöjen käytettävissä;

7.  katsoo, että väline olisi kohdistettava etenkin hankkeisiin ja aloitteisiin, joilla edistetään paikallisella ja kansallisella tasolla eurooppalaisia arvoja, kuten kansalaisten osallistumiseen liittyviä hankkeita, vaikuttamista sekä muita valvontatoimia, ja että rajat ylittävien hankkeiden ja aloitteiden olisi oltava vain sivuosassa; katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että kehitetään erityisesti kansalaisyhteiskunnan järjestöjen valmiuksia saada yhteys suureen yleisöön, jotta voidaan parantaa sen ymmärrystä moniarvoisesta ja osallistavasta demokratiasta, oikeusvaltiosta ja perusoikeuksista;

8.  korostaa, että tällä välineellä olisi täydennettävä jo olemassa olevia unionin ja kansallisen tason välineitä ja toimia, joilla edistetään ja suojellaan näitä arvoja, ja tämä ei siksi saa tapahtua muiden tätä alaa koskevien unionin tai kansallisen tasojen varojen ja toiminnan kustannuksella;

9.  korostaa, että uuden välineen hallinnoinnissa on varmistettava varainhoitoasetuksen mukainen taloudellinen vastuu, mikä koskee etenkin lainmukaisten velvoitteiden noudattamista, varojen käytön täyttä avoimuutta, moitteetonta varainhoitoa ja varojen harkittua käyttöä;

10.  suosittelee, että komissio laatii välineen toiminnasta vuotuisen kertomuksen ja julkistaa luettelon sen avulla rahoitetuista järjestöistä ja toimista;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Euroopan neuvostolle.

 

Päivitetty viimeksi: 18. huhtikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö