Prijedlog rezolucije - B8-0189/2018Prijedlog rezolucije
B8-0189/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o potrebi za uspostavom instrumenta europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču temeljne vrijednosti u Europskoj uniji na lokalnoj i nacionalnoj razini

13.4.2018 - (2018/2619(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Claude Moraes u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Postupak : 2018/2619(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0189/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0189/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0189/2018

Rezolucija Europskog parlamenta o potrebi za uspostavom instrumenta europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču temeljne vrijednosti u Europskoj uniji na lokalnoj i nacionalnoj razini

(2018/2619(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji (UEU) i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o primjeni Povelje o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2016. o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava[1],

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ECHR), sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava te konvencije, preporuke, rezolucije i izvješća Parlamentarne skupštine, Odbora ministara, povjerenika za ljudska prava i Venecijanske komisije Vijeća Europe,

–  uzimajući u obzir Izvješće Komisije od 24. siječnja 2017. naslovljeno „Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena – Izvješće o građanstvu EU-a za 2017.” (COM(2017)0030),

–  uzimajući u obzir izvješće Agencije Europske unije za temeljna prava pod naslovom „Izazovi s kojima se suočavaju organizacije civilnog društva u području ljudskih prava u EU-u”, objavljeno u siječnju 2018.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u nakon 2020.[2],

–  uzimajući u obzir izvješće Europskog gospodarskog i socijalnog odbora naslovljeno „Financiranje organizacija civilnog društva sredstvima EU-a” usvojeno 19. listopada 2017.,

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da zajedničke europske temeljne vrijednosti iz članka 2. UEU-a, odnosno poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina te načela pluralizma, nediskriminacije, tolerancije, pravde, solidarnosti i jednakosti žena i muškaraca ne možemo uzimati zdravo za gotovo te ih je potrebno stalno njegovati i štititi jer njihovo pogoršanje u bilo kojoj državi članici može imati štetne učinke na EU u cjelini;

B.  budući da aktivno i dobro razvijeno civilno društvo u svim državama članicama EU-a predstavlja najbolju zaštitu od erozije tih vrijednosti;

C.  budući da mnoge organizacije civilnog društva i dalje promiču te vrijednosti iako se suočavaju sa sve većim poteškoćama u osiguravanju potrebnih sredstava za razvoj i obavljanje svojih aktivnosti na neovisan i učinkovit način;

D.  budući da za promicanje tih vrijednosti EU nudi izravno financiranje organizacijama civilnog društva koje djeluju u trećim zemljama, međutim mogućnosti financiranja za organizacije civilnog društva koje nastoje ostvariti taj cilj u EU-u vrlo su ograničene, osobito kad je riječ o organizacijama civilnog društva koje djeluju na lokalnoj i nacionalnoj razini;

1.  ponavlja da su organizacije civilnog društva od ključnog značaja za poštovanje i promicanje vrijednosti iz članka 2. UEU-a, odnosno poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina te imaju važnu ulogu u promicanju aktivnog građanstva u EU-u kao i u olakšavanju informirane javne rasprave u okviru pluralističke demokracije;

2.  naglašava da EU treba razviti nove i učinkovite načine za zaštitu i promicanje tih vrijednosti unutar Unije;

3.  s tim u vezi smatra da bi EU trebao osigurati ciljanu financijsku potporu organizacijama civilnog društva koje na lokalnoj i nacionalnoj razini aktivno promiču i štite te vrijednosti;

4.  poziva EU da u okviru svojeg proračuna za sljedeći Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje nakon 2020. uspostavi instrument za namjensko financiranje radi promicanja i zaštite vrijednosti iz članka 2. UEU-a, osobito demokracije, vladavine prava i temeljnih prava, koji bi se mogao zvati instrument europskih vrijednosti i čija bi razina financiranja odgovarala barem razini Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava koji ima sličnu svrhu izvan granica Unije; preporučuje da strukturna prednost tog instrumenta bude stvaranje zdravog i održivog sektora organizacija civilnog društva na nacionalnoj i lokalnoj razini koje bi mogle ispuniti svoju ulogu u zaštiti tih vrijednosti;

5.  smatra da bi se u okviru tog instrumenta organizacijama civilnog društva koje se zalažu za promicanje i zaštitu tih vrijednosti unutar EU-a trebala omogućiti operativna bespovratna sredstva (osnovno financiranje i bespovratna sredstva za projekte i inicijative);

6.  smatra da bi tim instrumentom trebala upravljati Komisija i da bi se njime trebali osigurati brzi i fleksibilni postupci dodjeljivanja bespovratnih sredstava; preporučuje prije svega da postupak podnošenja zahtjeva bude pristupačan korisnicima i lako dostupan lokalnim i nacionalnim organizacijama civilnog društva;

7.  smatra da bi instrument ponajprije trebao biti usmjeren na projekte i inicijative kojima se promiču europske vrijednosti na lokalnoj i nacionalnoj razini, kao što su projekti građanskog sudjelovanja te mjere u području zastupanja interesa i nadzora, a da bi transnacionalni projekti i inicijative trebali imati samo sporednu ulogu; smatra da bi se poseban naglasak trebao staviti na izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva radi poticanja sudjelovanja javnosti kako bi se poboljšalo njezino poimanje pluralističke i participativne demokracije, vladavine prava i temeljnih prava;

8.  naglašava da bi instrument trebao dopunjavati već postojeće europske i nacionalne instrumente i aktivnosti za promicanje i zaštitu tih vrijednosti te stoga ne bi trebao biti na teret drugih europskih ili nacionalnih fondova i mjera u tom području;

9.  naglašava da se u upravljanju novim instrumentom mora osigurati financijska odgovornost kako je utvrđeno u Financijskoj uredbi, osobito u pogledu sukladnosti s pravnim obvezama, potpune transparentnosti u vezi s korištenjem resursa, dobrog financijskog upravljanja i razboritog korištenja resursa;

10.  preporučuje Komisiji da sastavi godišnje izvješće o uspješnosti instrumenta i objavi popis organizacija i aktivnosti koje financira;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Vijeću Europe.

Posljednje ažuriranje: 18. travnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti