Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0189/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0189/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl poreikio parengti Europos vertybių priemonę siekiant remti pilietinės visuomenės organizacijas, propaguojančias pagrindines vertybes Europos Sąjungoje vietos ir nacionaliniu lygmeniu

13.4.2018 - (2018/2619(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Claude Moraes Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu

Procedūra : 2018/2619(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0189/2018
Pateikti tekstai :
B8-0189/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0189/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl poreikio parengti Europos vertybių priemonę siekiant remti pilietinės visuomenės organizacijas, propaguojančias pagrindines vertybes Europos Sąjungoje vietos ir nacionaliniu lygmeniu

(2018/2619(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis) ir į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV),

–  atsižvelgdamas į Pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Pagrindinių teisių chartijos taikymo,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo[1],

–  atsižvelgdami į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK), Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) praktiką, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos, Ministrų Komiteto, žmogaus teisių komisaro ir Venecijos komisijos konvencijas, rekomendacijas, rezoliucijas ir pranešimus,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 24 d. Komisijos ataskaitą „Piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje. 2017 m. ES pilietybės ataskaita“ (COM(2017)0030),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ataskaitą „Žmogaus teisių srityje ES veikiančių pilietinės visuomenės organizacijų patiriamos problemos“, paskelbtą 2018 m. sausio mėn.,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas“[2],

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2017 m. spalio 19 d. priimtą ataskaitą „ES teikiamas pilietinės visuomenės organizacijų finansavimas“,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintų bendrų Europos vertybių, t. y. žmogaus orumo, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, taip pat pliuralizmo, nediskriminavimo, tolerancijos, teisingumo, solidarumo ir moterų bei vyrų lygybės principų, negalima laikyti savaime suprantamu dalyku, jie turi būti nuolat ugdomi ir saugomi, nes jiems blogėjant bet kurioje valstybėje narėje gali kilti neigiamų padarinių visai Europos Sąjungai;

B.  kadangi aktyvi ir tinkamai išsivysčiusi pilietinė visuomenė visose ES valstybėse narėse yra geriausia apsauga nuo šių vertybių nykimo;

C.  kadangi daug pilietinės visuomenės organizacijų ir toliau skatina šias vertybes, nors ir susiduria su vis didesniais sunkumais gaudamos finansavimą, būtiną norit plėtoti ir nepriklausomai bei veiksmingai vykdyti veiklą;

D.  kadangi ES teikia tiesioginį finansavimą pilietinės visuomenės organizacijoms, skatinančioms šias vertybes trečiosiose šalyse, tačiau pilietinės visuomenės organizacijų, šio tikslo siekiančių ES, galimybės gauti finansavimą yra labai ribotos, visų pirma kalbant apie pilietinės visuomenės organizacijas, veikiančias vietos ir nacionaliniu lygmenimis;

1.  pakartoja, kad pilietinės visuomenės organizacijos yra labai svarbios siekiant išsaugoti ir skatinti vertybes, įtvirtintas Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje, t. y. žmogaus orumą, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, ir kad jos atlieka labai svarbų vaidmenį skatindamos aktyvų pilietiškumą Europos Sąjungoje, taip pat sudarydamos geresnes sąlygas informacija pagrįstoms viešoms diskusijoms, būdingoms pliuralistinei demokratijai;

2.  pabrėžia, kad ES turi parengti naujus ir veiksmingus būdus, kaip apsaugoti ir propaguoti šias vertybes Sąjungoje;

3.  atsižvelgdamas į tai, mano, kad ES turėtų teikti tikslinę finansinę paramą pilietinės visuomenės organizacijoms, vietos ir nacionaliniu lygmenimis vykdančioms paramos šioms vertybėms ir jų gynimo veiklą;

4.  ragina ES parengti specialią finansavimo priemonę, kurią būtų galima vadinti Europos vertybių priemone, skirtą propaguoti ir saugoti vertybes, įtvirtintas ES sutarties 2 straipsnyje, visų pirma demokratiją, teisinės valstybės principą ir pagrindines teises, įtrauktą į ES biudžetą pagal kitą, laikotarpio po 2020 m., daugiametę finansinę programą (DFP) ir kurios lėšų lygis būtų bent toks, kaip ir Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės, kuria siekiama panašių tikslų už Sąjungos ribų; rekomenduoja šios priemonės struktūriniu prioritetu laikyti siekį nacionaliniu ir vietos lygmenimis sukurti sveiką ir tvarų pilietinės visuomenės organizacijų sektorių, kuris gebėtų atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant šias vertybes;

5.  mano, kad ši priemonė turėtų teikti dotacijas pilietinės visuomenės organizacijų, dalyvaujančių propaguojant ir ginant šias vertybes ES, veiklai finansuoti, taip pat dotacijas projektams ir iniciatyvoms;

6.  pabrėžia, kad šią priemonę turėtų valdyti Komisija ir kad ji turėtų užtikrinti greitas ir lanksčias dotacijų skyrimo procedūras; visų pirma rekomenduoja užtikrinti patogią naudotojui ir lengvai prieinamą vietos ir nacionalinėms pilietinės visuomenės organizacijoms paraiškų teikimo procedūrą;

7.  mano, kad ši priemonė turėtų būti skirta konkrečiai projektams ir iniciatyvoms, kuriais propaguojamos Europos vertybės vietos ir nacionaliniu lygmenimis, pavyzdžiui, pilietinio dalyvavimo ir atstovavimo bei kita priežiūros veikla, ir kad tarpvalstybiniai projektai ir iniciatyvos turėtų atlikti tik papildomą vaidmenį; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumų įtraukti visuomenę, kad ji geriau suprastų pliuralistinę ir dalyvaujamąją demokratiją, teisinės valstybės principą ir pagrindines teises, didinimui;

8.  pabrėžia, kad ši priemonė turėtų papildyti jau esamas Europos ir nacionalines priemones ir veiklą, skirtas šioms vertybėms skatinti ir ginti, todėl neturėtų neigiamo poveikio kitų Europos ar nacionalinių fondų veiklai šioje srityje;

9.  pabrėžia, kad valdant naują priemonę turi būti užtikrinta finansinė atskaitomybė, kaip nustatyta Finansiniame reglamente, visų pirma kalbant apie teisinių pareigų laikymąsi, visišką išteklių naudojimo skaidrumą, patikimą finansų valdymą ir apdairų išteklių naudojimą;

10.  rekomenduoja Komisijai parengti metinę ataskaitą apie priemonės vykdymą ir paskelbti organizacijų sąrašą ir pagal ją finansuotą veiklą;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Europos Tarybai.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 18 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika