Rezolūcijas priekšlikums - B8-0189/2018Rezolūcijas priekšlikums
B8-0189/2018

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par nepieciešamību ieviest Eiropas vērtību instrumentu, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā vietējā un valsts līmenī

13.4.2018 - (2018/2619(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Claude Moraes Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā

Procedūra : 2018/2619(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0189/2018
Iesniegtie teksti :
B8-0189/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0189/2018

Eiropas Parlamenta rezolūcija par nepieciešamību ieviest vērtību instrumentu, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā vietējā un valsts līmenī

(2018/2619(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD),

–  ņemot vērā Pamattiesību hartu,

–  ņemot vērā Padomes secinājumus par Pamattiesību hartas piemērošanu,

–  ņemot vērā 2016. gada 25. oktobra rezolūciju par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi[1],

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK), Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas, Ministru komitejas, cilvēktiesību komisāra un Venēcijas komisijas konvencijas, ieteikumus, rezolūcijas un ziņojumus,

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 24. janvāra ziņojumu “Pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā – 2017. gada ziņojums par ES pilsonību” (COM(2017)0030),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2018. gada janvāra ziņojumu “Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU” (“Cilvēktiesību jomā Eiropas Savienībā strādājošo pilsoniskās sabiedrības organizāciju problēmas”),

–  ņemot vērā 2018. gada 14. marta rezolūciju par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada[2],

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 19. oktobra ziņojumu “ES finansējums pilsoniskās sabiedrības organizācijām”,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas kopīgās pamatvērtības, kas minētas LES 2. pantā, proti, cilvēka cieņas ievērošana, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana, tostarp pie minoritātēm piederošu personu tiesības, un tādi principi kā plurālisms, nediskriminācija, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un sieviešu un vīriešu līdztiesība, nevar tikt uzskatīti par pašsaprotamiem un tie ir pastāvīgi jāattīsta un jāaizsargā, jo situācijas pasliktināšanās šajā jomā kādā no dalībvalstīm var kaitēt visai ES;

B.  tā kā aktīva un labi attīstīta pilsoniskā sabiedrība visās ES dalībvalstīs ir labākā aizsardzība pret šo vērtību eroziju;

C.  tā kā daudzas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO) joprojām veicina šīs vērtības, lai gan tām nākas saskarties ar aizvien lielākām grūtībām nodrošināt nepieciešamo finansējumu darbību neatkarīgai un efektīvai attīstīšanai un veikšanai;

D.  tā kā, lai veicinātu šīs vērtības, ES tiešā veidā finansē pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas darbojas trešās valstīs, bet iespējas finansēt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras tiecas uz šo mērķi Eiropas Savienībā, ir ļoti ierobežotas, jo īpaši attiecībā uz tām organizācijām, kuras darbojas vietējā un valsts līmenī,

1.  atkārtoti uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas ievērojami palīdz uzturēt un popularizēt LES 2. pantā noteiktās vērtības, proti, cilvēka cieņas ievērošanu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesību, tostarp pie minoritātēm piederīgu personu tiesību, ievērošanu un tām ir izšķiroša loma aktīva pilsoniskuma Eiropas Savienībā veicināšanā, kā arī labi informētas sabiedrības debašu kā plurālistiskas demokrātijas daļas veicināšanā;

2.  uzsver, ka Eiropas Savienībai ir jānodrošina jauni un efektīvi veidi, kā aizsargāt un veicināt šīs vērtības Savienībā;

3.  šajā sakarā uzskata, ka ES būtu jāsniedz mērķtiecīgs finansiāls atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas vietējā un valsts līmenī šīs vērtības aktīvi veicina un aizsargā;

4.  aicina nākamās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pēc 2020. gada laikā ES budžetā izveidot īpašu finansēšanas instrumentu — kuru varētu saukt par Eiropas vērtību instrumentu — LES 2. pantā noteikto vērtību, jo īpaši demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību, veicināšanai un aizsardzībai un tam paredzēt finansējuma līmeni, kas atbilst vismaz Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam, kurš kalpo līdzīgiem mērķiem ārpus Savienības robežām; iesaka par šā instrumenta strukturālo prioritāti noteikt veselīga un ilgtspējīga pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektora izveidi valsts un vietējā līmenī ar spēju pildīt savu šo vērtību sargātāja lomu;

5.  uzskata, ka šim instrumentam vajadzētu nodrošināt darbības dotācijas (pamata finansējumu, kā arī dotācijas projektiem un iniciatīvām) pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras ir iesaistītas šo vērtību veicināšanu un aizsardzībā ES;

6.  uzsver, ka šis instruments būtu jāpārvalda Komisijai un ka tai vajadzētu nodrošināt ātras un elastīgas dotāciju piešķiršanas procedūras; jo īpaši iesaka pieteikumu izskatīšanas procesu veidot lietotājdraudzīgu un viegli pieejamu vietējām un valsts mēroga pilsoniskās sabiedrības organizācijām;

7.  uzskata, ka instrumentā īpaša uzmanība būtu jāvelta projektiem un iniciatīvām, kas veicina Eiropas vērtības vietējā un valsts līmenī, piemēram, sabiedriskās līdzdalības projektiem un aizstāvības un citām uzrauga (watchdog) darbībām, un ka starpvalstu projektiem un iniciatīvām vajadzētu būt tikai pakārtotai lomai; uzskata, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš pilsoniskās sabiedrības organizāciju spēju sadarboties ar sabiedrību veidošanai, lai šīs sadarbības rezultātā vairotu sabiedrības izpratni par plurālistisku un līdzdalības demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām;

8.  uzsver, ka šim instrumentam vajadzētu tikai papildināt Eiropas un valstu instrumentus un darbības, kas veicina un aizsargā minētās vērtības, un tādēļ to nevajadzētu īstenot uz citu Eiropas un valstu līdzekļu un darbību šajā jomā rēķina;

9.  uzsver, ka jaunā instrumenta pārvaldībā ir jānodrošina finansiālā atbildība atbilstoši Finanšu regulai, jo īpaši attiecībā uz atbilstību juridiskajām saistībām, pilnīgu resursu izmantojuma pārredzamību, pareizu finanšu pārvaldību un resursu saprātīgu izmantošanu;

10.  iesaka Komisijai sagatavot gada pārskatu par instrumenta darbības rezultātiem un publicēt sarakstu ar organizācijām un darbībām, kas no tā finansētas;

11.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Eiropas Padomei.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. aprīlis
Juridisks paziņojums - Privātuma politika