Návrh uznesenia - B8-0189/2018Návrh uznesenia
B8-0189/2018

NÁVRH UZNESENIA o potrebe vytvoriť nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti, ktoré v Európskej únii na miestnej a vnútroštátnej úrovni presadzujú základné hodnoty

13.4.2018 - (2018/2619(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Claude Moraes v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Postup : 2018/2619(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0189/2018
Predkladané texty :
B8-0189/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0189/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o potrebe vytvoriť nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti, ktoré v Európskej únii na miestnej a vnútroštátnej úrovni presadzujú základné hodnoty

(2018/2619(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv,

–  so zreteľom na závery Rady o uplatňovaní Charty základných práv,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva[1],

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a dohovory, odporúčania, uznesenia a správy Parlamentného zhromaždenia, Výboru ministrov, komisára pre ľudské práva a Benátskej komisie Rady Európy,

–  so zreteľom na správu Komisie z 24. januára 2017 s názvom Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny – Správa o občianstve EÚ na rok 2017 (COM(2017)0030),

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva s názvom Výzvy, ktorým čelia organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace v oblasti ľudských práv v EÚ, zverejnenú v januári 2018,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020[2]

–  so zreteľom na správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o financovaní organizácií občianskej spoločnosti Európskou úniou prijatú 19. októbra 2017,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže spoločné európske základné hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ, t. j. úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, ako aj zásady pluralizmu, nediskriminácie, tolerancie, spravodlivosti, solidarity a rovnosti medzi ženami a mužmi, nemožno považovať za samozrejmosť a treba ich neustále kultivovať a chrániť, pretože ich úpadok v ktoromkoľvek členskom štáte môže mať negatívne dôsledky pre EÚ ako celok;

B.  keďže aktívna a dobre rozvinutá občianska spoločnosť vo všetkých členských štátoch je najlepšou ochranou proti narušovaniu týchto hodnôt;

C.  keďže mnohé organizácie občianskej spoločnosti tieto hodnoty naďalej propagujú napriek tomu, že čelia stále väčším ťažkostiam pri získavaní potrebných finančných prostriedkov, aby mohli nezávisle a efektívne rozvíjať a vykonávať svoje aktivity;

D.  keďže napriek tomu, že EÚ poskytuje priame financovanie organizáciám občianskej spoločnosti pôsobiacim v tretích krajinách s cieľom podporovať tieto hodnoty, možnosti financovania organizácií občianskej spoločnosti, ktoré presadzujú tieto ciele v rámci EÚ, sú veľmi obmedzené, najmä pokiaľ ide o organizácie na miestnej a vnútroštátnej úrovni;

1.  opätovne zdôrazňuje, že organizácie občianskej spoločnosti majú nezastupiteľnú úlohu, pokiaľ ide o dodržiavanie a presadzovanie hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ, t. j. úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, a zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní aktívneho občianstva v EÚ a sprostredkovaní informovanej verejnej diskusie ako súčasti pluralistickej demokracie;

2.  zdôrazňuje, že treba, aby EÚ navrhla nové a účinné spôsoby, ako chrániť a presadzovať tieto hodnoty v rámci Únie;

3.  v tejto súvislosti sa domnieva, že EÚ by mala poskytovať cielenú finančnú podporu organizáciám občianskej spoločnosti zameraným na miestnej a vnútroštátnej úrovni na podporu a ochranu týchto hodnôt;

4.  žiada EÚ, aby v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci po roku 2020 vytvorila v rozpočte EÚ osobitný nástroj financovania, ktorý by sa mohol nazývať nástroj európskych hodnôt a slúžil by na podporu a ochranu hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ, najmä demokracie, právneho štátu a základných práv, s tým, že by naň mali byť vyčlenené finančné prostriedky prinajmenšom v rovnakej výške ako na európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, ktorý slúži rovnakým cieľom mimo hraníc Únie; odporúča, aby štrukturálnou prioritou tohto nástroja bolo vytvorenie zdravých a životaschopných organizácií občianskej spoločnosti na vnútroštátnej a miestnej úrovni, ktorá by boli schopné chrániť tieto hodnoty;

5.  domnieva sa, že tento nástroj by mal organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú podporou a ochranou týchto hodnôt v rámci EÚ, poskytovať granty na prevádzku (základné financovanie, ako aj granty na projekty a iniciatívy);

6.  zdôrazňuje, že nástroj by mala riadiť Komisia, ktorá by mala zaručiť rýchle a pružné postupy poskytovania grantov; odporúča najmä, aby postupy podávania žiadostí boli používateľsky ústretové a ľahko dostupné miestnym a vnútroštátnym organizáciám občianskej spoločnosti;

7.  domnieva sa, že nástroj by mal byť primárne zameraný na projekty a iniciatívy na podporu európskych hodnôt na miestnej a vnútroštátnej úrovni, napríklad na projekty občianskej participácie a zastupovania a iné kontrolné činnosti, a medzinárodné projekty a iniciatívy by mali zohrávať iba vedľajšiu úlohu; domnieva sa, že osobitný dôraz treba klásť na budovanie kapacít organizácií občianskej spoločnosti spolupracovať so širokou verejnosťou a zvyšovať jej informovanosť o pluralistickej a participatívnej demokracii, právnom štáte a základných právach;

8.  zdôrazňuje, že tento nástroj by mal dopĺňať už existujúce európske a vnútroštátne nástroje a činnosti na podporu a ochranu týchto hodnôt, a preto by nemal byť na úkor iných európskych alebo vnútroštátnych finančných prostriedkov a činností v tejto oblasti;

9.  zdôrazňuje, že pri riadení tohto nového nástroja sa musí zabezpečiť finančná zodpovednosť, ako sa stanovuje v nariadení o rozpočtových pravidlách, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie právnych povinností, plnú transparentnosť využívania zdrojov, riadne finančné hospodárenie a obozretné využívanie zdrojov;

10.  odporúča Komisii, aby každoročne vypracovala správu o fungovaní tohto nástroja a zverejnila zoznam financovaných organizácií a činností;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Rade Európy.

 

Posledná úprava: 18. apríla 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia