Förslag till resolution - B8-0189/2018Förslag till resolution
B8-0189/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om behovet av att inrätta ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som på lokal och nationell nivå främjar grundläggande värden inom Europeiska unionen

13.4.2018 - (2018/2619(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Claude Moraes för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Förfarande : 2018/2619(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0189/2018
Ingivna texter :
B8-0189/2018
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0189/2018

Europaparlamentets resolution om behovet av att inrätta ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som på lokal och nationell nivå främjar grundläggande värden inom Europeiska unionen

(2018/2619(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av stadgan om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av rådets slutsatser om tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2016 om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter[1],

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), Europadomstolens rättspraxis och konventionerna, rekommendationerna, resolutionerna och rapporterna från Europarådets parlamentariska församling, ministerkommitté, kommissarie för mänskliga rättigheter och Venedigkommission,

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 24 januari 2017 Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring – Rapport om EU-medborgarskapet 2017 (COM(2017)0030),

–  med beaktande av rapporten från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU, som publicerades i januari 2018,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020[2],

–  med beaktande av rapporten från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om finansiering av organisationer i det civila samhället, som antogs den 19 oktober 2017,

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De gemensamma europeiska grundläggande värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget, nämligen respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, och principerna om pluralism, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män, kan inte tas för givna utan måste kontinuerligt vara föremål för omsorg och skydd, för om de försummas i en medlemsstat kan det få negativa konsekvenser för EU som helhet.

B.  Ett aktivt och väl utvecklat civilsamhälle i alla EU:s medlemsstater utgör det bästa skyddet mot en urholkning av dessa värden.

C.  Många organisationer i det civila samhället fortsätter att främja dessa värden men har allt svårare att säkra den finansiering som är nödvändig för att de ska kunna utveckla och genomföra sin verksamhet på ett oberoende och effektivt sätt.

D.  EU ger direkt finansieringsstöd till civilsamhällesorganisationer som arbetar i tredjeländer för att främja dessa värden, men finansieringsmöjligheterna för de civilsamhällesorganisationer som strävar efter detta mål inom EU är mycket begränsade, särskilt när det gäller organisationer i det civila samhället som är verksamma på lokal och nationell nivå.

1.  Europaparlamentet upprepar att civilsamhällesorganisationer är avgörande för upprätthållandet och främjandet av de värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget, det vill säga respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheterna för personer som tillhör minoriteter, och civilsamhällesorganisationerna spelar en avgörande roll för att främja ett aktivt medborgarskap i EU och för att underlätta en välinformerad offentlig debatt som en del av en demokrati med mångfald och pluralism.

2.  Europaparlamentet betonar att EU måste utveckla nya och effektiva sätt att skydda och främja dessa värden inom Europeiska unionen.

3.  Europaparlamentet anser i detta avseende att EU bör tillhandahålla riktat ekonomiskt stöd till organisationer i det civila samhället som arbetar på lokal och nationell nivå med att främja och skydda dessa värden.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU att inrätta ett särskilt finansieringsinstrument – som skulle kunna kallas Instrumentet för europeiska värden – för att inom EU:s budget för nästa fleråriga budgetram efter 2020 främja och skydda de värden som stadfästs i artikel 2 i EU-fördraget, framför allt demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna, med en finansieringsnivå som minst motsvarar nivån i det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, vilket används för liknande syften utanför EU:s gränser. Parlamentet rekommenderar att instrumentets strukturella prioritering bör vara att skapa en sund och hållbar sektor för civilsamhällesorganisationerna på nationell och lokal nivå, med kapacitet att fullgöra sin uppgift att skydda dessa värden.

5.  Europaparlamentet anser att instrumentet bör ge de civilsamhällesorganisationer som ägnar sig åt att främja och skydda dessa värden inom EU driftsbidrag (grundfinansiering samt bidrag till projekt och initiativ).

6.  Europaparlamentet betonar att instrumentet bör förvaltas av kommissionen och att snabba och flexibla former för att bevilja bidrag bör säkerställas. Parlamentet rekommenderar särskilt att ansökningsförfarandet är användarvänligt och lättillgängligt för lokala och nationella organisationer i det civila samhället.

7.  Europaparlamentet anser att instrumentet särskilt bör inriktas på projekt och initiativ som främjar europeiska värden på lokal och nationell nivå, till exempel projekt där allmänheten deltar, opinionsbildning och annan bevakande verksamhet, och att transnationella projekt och initiativ endast bör spela en underordnad roll. Parlamentet anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att bygga upp civilsamhällesorganisationernas kapacitet att arbeta tillsammans med allmänheten så att den får bättre kunskap om pluralistisk och deltagande demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter.

8.  Europaparlamentet betonar att instrumentet bör komplettera redan befintliga europeiska och nationella instrument och insatser för att främja och skydda dessa värden, och att det därför inte får inrättas på bekostnad av andra europeiska eller nationella fonder och verksamheter på detta område.

9.  Europaparlamentet understryker att den ekonomiska ansvarighet som anges i budgetförordningen måste säkerställas i förvaltningen av det nya instrumentet, framför allt efterlevnad av rättsliga skyldigheter, full transparens avseende resursanvändningen, sund ekonomisk förvaltning och varsamt utnyttjande av resurser.

10.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att utarbeta en årlig rapport om instrumentets resultat och att publicera en förteckning över de organisationer och verksamheter som det finansierat.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Europarådet.

 

Senaste uppdatering: 18 april 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy