Процедура : 2018/2571(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0190/2018

Внесени текстове :

B8-0190/2018

Разисквания :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.19
CRE 19/04/2018 - 10.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0190

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 482kWORD 54k
13.4.2018
PE618.442v01-00
 
B8-0190/2018

внесен вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0014/2018

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно прилагането на процеса от Болоня – актуално състояние и последващи действия  (2018/2571(RSP))


Петра Камереверт от името на комисията по култура и образование
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на процеса от Болоня – актуално състояние и последващи действия (2018/2571(RSP))  
B8‑0190/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 14 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2012 г. относно приноса на европейските институции за консолидацията и напредъка в рамките на процеса от Болоня(1),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 25 и 26 ноември 2013 г. относно глобалното измерение на европейското висше образование(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено „В подкрепа на растежа и създаването на работни места — програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа“ (COM(2011)0567),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 и 29 ноември 2011 г. относно модернизацията на висшето образование(3),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 ноември 2012 г., озаглавено: „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати“ (COM(2012)0669),

–  като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. относно по-нататъшно европейско сътрудничество при осигуряване на качеството в областта на висшето образование(4),

–  като взе предвид Съвместната декларация, подписана в Болоня на 19 юни 1999 г. от министрите на образованието на 29 европейски държави (Декларация от Болоня),

–  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2015 г. относно последващи действия във връзка с прилагането на процеса от Болоня,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 ноември 2017 г., озаглавено „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“ (COM(2017)0673),

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно прилагането на процеса от Болоня – актуално състояние и последващи действия (O-000020/2018 – B8‑0014/2018),

–  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по култура и образование,

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че процесът от Болоня е междуправителствена инициатива, с която държавите се стремят чрез отворен и конструктивен диалог да постигнат общи цели чрез ангажименти, договорени на международно равнище, като по този начин се допринася за изграждането на Европейското пространство за висше образование (ЕПВО), което предоставя равни възможности и повишаване на качеството на образованието;

Б.  като има предвид, че процесът от Болоня насърчи мобилността чрез увеличаване на интернационализацията на висшето образование и подобряване на съвместимостта и съпоставимостта на стандартите на различните системи за висше образование, като се зачитат принципите на академичната свобода и на институционалната автономност, поставя се акцент върху качеството на висшето образование и се предоставят равни възможности за гражданите;

В.  като има предвид, че ЕПВО е инициатива, стартирана с цел създаването на система, състояща се от три цикъла (бакалавър, магистър и доктор), и превръщането на европейските системи за висше образование в по-сравними и по-привлекателни в световен мащаб;

Г.  като има предвид, че образованието е един от основните стълбове на нашето общество, и като има предвид, че висшето образование играе важна роля за насърчаването на личностното и професионалното развитие, стимулирането на пригодността за заетост и конкурентоспособността, укрепването на гражданската ангажираност, активното гражданство и междукултурното разбирателство, популяризирането на общите ценности, както и за справянето с предизвикателствата на един бързо променящ се свят;

Д.  като има предвид, че Комисията започна обновена програма на ЕС за висшето образование с оглед подкрепа на висшите учебни заведения и националните органи, отговарящи за висшето образование; като има предвид, че и други държави от ЕПВО биха могли постепенно да бъдат привлечени в процеса във връзка с тази програма посредством консултации и обмен на най-добри практики;

Е.  като има предвид, че стремежът към отворено и приобщаващо ЕПВО въз основа на качеството и взаимното доверие е основата на процеса от Болоня;

Ж.  като има предвид, че процесът от Болоня и ЕПВО включват 48 държави, включително много важни съседи и партньори на ЕС; като има предвид, че процесът от Болоня засилва ефективността на партньорствата с държави извън ЕС в областта на висшето образование и предоставя стимули за реформа в образованието и други области в съответните държави;

З.  като има предвид, че отчитайки неравномерния напредък в прилагането на процеса от Болоня в рамките на ЕПВО и трудностите при провеждането на договорените структурни реформи, наблюдавани в много случаи, увеличаването и улесняването на мобилността на студентите и съвместните дипломи са двете големи постижения на процеса от Болоня до момента;

И.  като има предвид, че през 2015 г. Беларус беше допусната до членство в ЕПВО, при условие че ще изпълни изискванията, установени в пътната карта за реформа на висшето образование в Беларус; като има предвид, че беларуските органи не са успели да изпълнят своите задължения до края на 2017 г. и следва да върнат своите реформи в правилната насока;

1.  призовава участващите държави да засилят политическия ангажимент и да насърчават взаимното сътрудничество при прилагането на съвместно договорени цели в рамките на ЕПВО, като при необходимост разработват подходящи законодателни рамки, с цел консолидиране на неговото развитие, укрепване на доверието в него и превръщането му в световен стандарт за високи академични постижения, като същевременно се укрепват възможностите за мобилност, с цел да се гарантира, че тя обхваща възможно най-голям брой студенти;

2.  призовава участващите държави да гарантират прозрачни, достъпни и справедливи механизми за разпределяне на помощи за мобилност и други добавки; призовава ЕС и държавите членки да увеличат своите бюджети за образование, за да се гарантира, че висшето образование е безплатно и достъпно за всички, с оглед поощряване на ученето през целия живот;

3.  приканва Комисията и участващите държави да улеснят признаването на академичните периоди на следване и точките, придобити в чужбина, както и квалификациите за академични и професионални цели и предишни знания, както и да разработят системи за осигуряване на качеството; настоява, че Съюзът, държавите членки и университетите следва да създадат механизми за предоставяне на финансова и административна подкрепа за студенти, университетски преподаватели и служители в неравностойно положение посредством подходящо финансиране, включително за участие в схеми за мобилност, да осигурят по-нататъшно отваряне на достъпа до висше образование чрез разширяване на възможностите за учене през целия живот на академично равнище, да насърчават допълващи форми на обучение като неформалното образование и самостоятелното учене, и да изградят по-отворени модели за обучение чрез премахване на съществуващите пречки между различните равнища на образование;

4.  приканва съответните заинтересовани страни и институции да представят решение на проблема на кратките цикли, когато даден квалификационен изпит за достъп до университет се изисква за достъп и прием за програма за бакалавърска степен;

5.  призовава държавите от ЕПВО да насърчават по-приобщаващата мобилност на студентите, преподавателите, научните работници и административния персонал, тъй като тя допринася както за личностното и професионалното им развитие, така и за повишеното качество на ученето, преподаването, научните изследвания и административната дейност; се застъпва за интегрирането на мобилността в образователните програми, както и за подобряване на изучаването на чужди езици; призовава държавите членки да предоставят адекватно публично финансиране и да го използват по-ефективно, за да гарантират, че студентите и научните работници разполагат с необходимите материални условия за учене в чужбина, както и че техният социален и икономически произход не представлява пречка;

6.  подчертава, че разпространението на знанията, научните изследвания и науката в рамките на държавите от ЕПВО е ключов елемент от стратегията на ЕС за периода след 2020 г. и силно допринася за насърчаване на европейското гражданство;

7.  приканва Комисията да оцени изпълнението на целите, приети от конференцията на равнище министри в Ереван от 2015 г., по отношение на качеството на преподаване и учене, и които улесняват пригодността за заетост на дипломираните лица през целия им професионален живот;

8.  подчертава значението на подобряването на социалното измерение на висшето образование; призовава държавите от ЕПВО да прилагат ефективно стратегията на ЕПВО за социалното измерение и да предоставят конкретни възможности за достъп до и завършване на висше образование за студенти с увреждания и в неравностойно положение;

9.  призовава държавите от ЕПВО да гарантират, че консултациите и критичните оценки на техните висши учебни заведения се извършват на международно равнище, и да работят за по-добре координиран подход към изпълнението на съвместно договорените реформи, за да бъдат постигнати целите на процеса от Болоня и ефективното признаване на неформалното образование и самостоятелното учене, така че да се повишат пригодността за заетост на студентите и гражданската ангажираност;

10.  призовава Комисията да наблюдава напредъка в изпълнението на целите на процеса от Болоня по отношение на социалното измерение, както и на целите за по-широко приобщаване;

11.  призовава конференцията на равнище министри, която ще се състои тази година в Париж, да докладва за изпълнението на целта, определена от последната конференция на равнище министри (в Ереван от май 2015 г.), за завършване на изграждането на Европейското пространство за висше образование;

12.  отправя искане към следващата конференция на равнище министри по въпросите на ЕПВО за 2018 г. в Париж да представи критична оценка на процеса от Болоня, с цел: а) да се установят оставащи пречки и възможни решения и да се осигури правилното изпълнение на поетите ангажименти; б) да бъдат подпомогнати държавите, които изостават в изпълнението на основните ангажименти в рамките на процеса от Болоня, посредством подобряване на изграждането на капацитет и разработването на специфични механизми и процедури за решаване на случаи на несъответствие; и в) да бъдат проучени нови цели на ЕПВО за времето след 2020 г. и да бъде засилен диалогът между правителствата, висшите учебни заведения и научноизследователските институти, като по този начин се допринесе за изграждането на по-интегрирано, висококачествено, приобщаващо, привлекателно и конкурентоспособно ЕПВО;

13.  призовава държавите от ЕПВО да осигурят придържането на Беларус към програмата на ЕПВО; призовава Комисията да осигури ресурси за дейностите, необходими за изпълнението на Пътната карта за реформа на висшето образование в Беларус;

14.  призовава секретариата на групата за проследяване на Болонския процес да осъществи мониторинг на докладите, в които се установява, че едни и същи насоки са прилагани по различен начин в различни държави от ЕПВО, както и че различни дадености и нива на ресурсите са довели до значителни разлики между висшите учебни заведения в ЕПВО;

15.  подчертава значението на укрепването и създаването на възможности за обществен дебат относно сектора на висшето образование и предизвикателствата, пред които са изправени заинтересованите страни; подчертава значението на насърчаването на участието на студенти, научни работници, преподаватели и други служители в управлението на висшето образование;

16.  подчертава необходимостта от увеличаване на публичното финансиране на образованието и от спазване на водещата цел на ЕС за дял от 3% от БВП на Съюза на разходите за научноизследователската и развойна дейност, който да бъде достигнат до 2020 г.;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ С 251 Е, 31.8.2013 г., стр. 24.

(2)

ОВ С 28, 31.1.2014 г., стр. 2.

(3)

OВ C 372, 20.12.2011 г., стp. 36.

(4)

OВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 60.

Последно осъвременяване: 17 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност