Postup : 2018/2571(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0190/2018

Předložené texty :

B8-0190/2018

Rozpravy :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Hlasování :

PV 19/04/2018 - 10.19
CRE 19/04/2018 - 10.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0190

NÁVRH USNESENÍ
PDF 266kWORD 53k
13.4.2018
PE618.442v01-00
 
B8-0190/2018

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0014/2018

předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření  (2018/2571(RSP))


Petra Kammerevert za Výbor pro kulturu a vzdělávání
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření  (2018/2571(RSP))  
B8‑0190/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 14 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2012 o příspěvku evropských orgánů ke konsolidaci a pokroku v rámci boloňského procesu(1),

–  s ohledem na závěry Rady z 25. a 26. listopadu 2013 o globálním rozměru evropského vysokoškolského vzdělávání(2),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. září 2011 nazvané „Podpora růstu a zaměstnanosti – plán modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání“ (COM(2011)0567),

–  s ohledem na závěry Rady z 28. a 29. listopadu 2011 o modernizaci vysokoškolského vzdělávání(3),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. listopadu 2012 nazvané „Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků“ (COM(2012)0669),

–  s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. února 2006 o další evropské spolupráci při zabezpečování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání(4),

–  s ohledem na společnou deklaraci, kterou dne 19. června 1999 v Boloni podepsali ministři školství z 29 evropských zemí (Boloňská deklarace),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2015 o krocích v návaznosti na provádění boloňského procesu,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. listopadu 2017 nazvané „Posílení evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury“ (COM(2017)0673),

–  s ohledem na otázku Komisi o provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření (O-000020/2018 – B8‑0014/2018),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro kulturu a vzdělávání,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že boloňský proces je mezivládní iniciativa, s jejíž pomocí se země snaží dosáhnout společných cílů otevřeného a skupinového dialogu prostřednictvím mezinárodně dohodnutých závazků, a tím přispívají k vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA), který nabízí rovné příležitosti a kvalitní vzdělávání;

B.  vzhledem k tomu, že boloňský proces prosazuje mobilitu posílením internacionalizace vysokoškolského vzdělávání a zlepšením slučitelnosti a srovnatelnosti standardů různých systémů vysokoškolského vzdělávání, a zároveň dodržuje zásady akademické svobody a institucionální autonomie a soustředí se na posílení kvality vysokoškolského vzdělávání a zajištění rovných příležitostí pro občany;

C.  vzhledem k tomu, že EHEA byl zahájen za účelem zřízení třístupňového systému (bakalářský, magisterský a doktorandský) a dosažení srovnatelnějších a celosvětově přitažlivějších evropských systémů vysokoškolského vzdělávání;

D.  vzhledem k tomu, že vzdělávání je jeden z hlavních pilířů naší společnosti a že vysokoškolské vzdělávání má důležitou úlohu při podpoře osobního rozvoje a rozvoje dovedností, zvýšení zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti, posílení občanské angažovanosti, aktivního občanství a mezikulturního porozumění, prosazování společných hodnot a řešení problémů rychle se měnícího světa;

E.  vzhledem k tomu, že Komise zahájila obnovený program EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání za účelem podpory vysokoškolských institucí a vnitrostátních orgánů odpovědných za vysokoškolské vzdělávání; vzhledem k tomu, že do tohoto procesu by se mohly postupně zapojovat další země v EHEA prostřednictvím konzultací a výměny osvědčených postupů;

F.  vzhledem k tomu, že hledání otevřeného a inkluzivního EHEA založeného na kvalitě a vzájemné důvěře je základem boloňského procesu;

G.  vzhledem k tomu, že boloňský proces a EHEA zahrnují 48 zemí včetně mnoha významných sousedů a partnerů EU; vzhledem k tomu, že boloňský proces posiluje účinnost partnerství se zeměmi mimo EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání a nabízí pobídky k reformám v oblasti vzdělávání a dalších oblastech v daných zemích;

H.  vzhledem k tomu, že s přihlédnutím k nerovnoměrnému pokroku při provádění boloňského procesu v rámci EHEA a k mnohým problémům při provádění dohodnutých strukturálních reforem jsou zvýšená a usnadněná mobilita studentů a společné diplomy dosud dvěma hlavními úspěchy boloňského procesu;

I.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 bylo Bělorusko přijato do EHEA pod podmínkou, že splní požadavky stanovené v běloruském plánu pro reformu vysokoškolského vzdělávání; vzhledem k tomu, že běloruské orgány nesplnily své závazky do konce roku 2017 a měly by provádění svých reforem oživit;

1.  vyzývá zúčastněné země, aby zvýšily politické zapojení a posílily vzájemnou spolupráci při provádění společně dohodnutých cílů v celém EHEA a aby v případě nutnosti vytvářely vhodné legislativní rámce za účelem konsolidace svého vývoje, posílení svojí důvěryhodnosti a dosažení referenční hodnoty pro celosvětovou špičkovou akademickou úroveň, a zároveň aby posílily možnosti mobility s cílem zajistit zapojení co největšího možného počtu studentů;

2.  vyzývá zúčastněné země, aby zajistily transparentní, přístupné a spravedlivé mechanismy přidělování grantů a příspěvků na mobilitu; požaduje, aby EU a členské státy navýšily své rozpočty na vzdělávání, aby zaručily, že veřejné vysoké školství bude bezplatné a přístupné všem, a podpořily tak celoživotní učení;

3.  vyzývá Komisi a zúčastněné země, aby usnadnily uznání období akademického studia a kreditů získaných v zahraničí, jakož i uznání kvalifikací pro akademické a profesní účely a předchozí učení, a aby vytvořily systémy zajišťování kvality; trvá na tom, že Unie, členské státy a univerzity by měly vytvořit mechanismy pro poskytování finanční a administrativní podpory studentům, akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům se znevýhodněným zázemím prostřednictvím přiměřených finančních prostředků, a to i tak aby podpořily účast v programech mobility, a pro další zpřístupnění vysokoškolské vzdělávání rozšířením možností celoživotního učení na akademické úrovni, aby stimulovaly doplňkové formy učení, jako je například neformální a informální vzdělávání, a aby vytvořily otevřenější způsoby učení tím, že odstraní stávající překážky mezi různými stupni vzdělávání;

4.  vyzývá příslušné zúčastněné strany a orgány, aby poskytly řešení problému krátkých cyklů, kdy je přijímací zkouška na univerzitu vyžadována pro přístup a přijetí do bakalářského stupně studia;

5.  žádá země EHEA, aby podporovaly inkluzivnější mobilitu studentů, učitelů, výzkumných pracovníků a administrativních pracovníků, která přispívá k osobnímu i profesnímu rozvoji a k lepší kvalitě učení, výuky, výzkumu a správy; zastává se o zahrnutí mobility do vzdělávacích programů a zlepšení učení cizích jazyků; žádá členské státy, aby poskytovaly odpovídající veřejné finanční prostředky a aby je účinněji využívaly, a zaručily tak studentům a výzkumným pracovníkům nezbytné prostředky pro studium v zahraničí a zajistily, aby sociální a ekonomické prostředí, z něhož pocházejí, nepředstavovalo překážku;

6.  zdůrazňuje, že šíření znalostí, výzkumu a vědy v rámci zemí EHEA je klíčovou součástí strategie EU po roce 2020 a výrazně přispívá k posílení evropského občanství;

7.  vybízí Komisi, aby posoudila provádění cílů stanovených na ministerské konferenci v Jerevanu v roce 2015, pokud jde o kvalitu výuky a studia a o podporu zaměstnatelnosti absolventů v průběhu jejich pracovního života;

8.  zdůrazňuje, že je důležité zlepšovat sociální rozměr vysokoškolského vzdělávání; vyzývá země EHEA, aby účinně prováděly strategii sociálního rozměru EHEA a aby poskytovaly konkrétní příležitosti pro přístup k vysokoškolskému vzdělávání a jeho úspěšné dokončování pro studenty se zdravotním postižením a studenty se znevýhodněným zázemím;

9.  vyzývá země EHEA, aby zajistily, že konzultace a kritická posouzení jejich vysokoškolských institucí se provádějí na mezinárodní úrovni, a aby usilovaly o lépe koordinovaný přístup k provádění společně dohodnutých reforem za účelem dosažení cílů boloňského procesu, jakož i o faktické uznání neformálního vzdělávání a informálního učení s cílem zlepšit zaměstnatelnost studentů a občanskou angažovanost;

10.  vyzývá Komisi, aby sledovala pokrok cílů stanovených v rámci boloňského procesu v oblasti sociálního rozměru, jakož i cílů širšího začlenění;

11.  žádá, aby na ministerské konferenci, která se bude letos konat v Paříži, byla předložena zpráva o provádění cíle stanoveného na poslední ministerské konferenci (v Jerevanu v květnu 2015), aby bylo dokončeno vytváření EHEA;

12.  požaduje, aby příští ministerská konference EHEA v roce 2018 v Paříži poskytla kritické posouzení boloňského procesu s cílem a) určit zbývající překážky a možná řešení a zajistit řádné provádění závazků, b) země, které zaostávají v provádění klíčových závazků boloňského procesu, podpořit prostřednictvím lepšího budování kapacit a vytvořit zvláštní mechanismy a postupy pro řešení případů neplnění povinností a c) prozkoumat nové cíle EHEA na období po roce 2020 a zlepšit dialog mezi vládami, vysokoškolskými institucemi a výzkumnými instituty, a přispět tak k vytvoření integrovanějšího, vysoce kvalitního, inkluzivního, atraktivního a konkurenceschopného EHEA;

13.  vyzývá země EHEA, aby ponechaly Bělorusko na programu EHEA; vyzývá Komisi, aby poskytla prostředky pro činnosti vyžadované k provádění běloruského plánu pro reformu vysokoškolského vzdělávání;

14.  vyzývá sekretariát boloňské kontrolní skupiny, aby prošetřil zprávy o tom, že stejné předpisy byly prováděny různě v různých zemí EHEA a že různá prostředí a úrovně prostředků vedly k významným rozdílům mezi institucemi EHEA;

15.  zdůrazňuje, že je důležité posilovat a vytvářet příležitosti pro společenskou debatu o sektoru vysokoškolského vzdělávání a o výzvách, kterým čelí zúčastněné strany; poukazuje na význam podpory zapojení studentů, výzkumných pracovníků, učitelů a ostatních zaměstnanců do řízení vysokoškolského vzdělávání;

16.  zdůrazňuje, že je nutné navýšit veřejné financování vzdělávání a držet se hlavního cíle EU, který činí 3 % HDP Unie v oblasti výzkumu a vývoje do roku 2020;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. C 251 E, 31.8.2013, s. 24.

(2)

Úř. věst. C 28, 31.1.2014, s. 2.

(3)

Úř. věst. C 372, 20.12.2011, s. 36.

(4)

Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 60.

Poslední aktualizace: 18. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí