Postupak : 2018/2571(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0190/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0190/2018

Rasprave :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.19
CRE 19/04/2018 - 10.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0190

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 259kWORD 51k
13.4.2018
PE618.442v01-00
 
B8-0190/2018

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0014/2018

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o provedbi Bolonjskog procesa – trenutačno stanje i daljnje aktivnosti  (2018/2571(RSP))


Petra Kammerevert u ime Odbora za kulturu i obrazovanje
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o provedbi Bolonjskog procesa – trenutačno stanje i daljnje aktivnosti  (2018/2571(RSP))  
B8-0190/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 14. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. ožujka 2012. o doprinosu europskih institucija konsolidaciji i napretku Bolonjskog procesa(1),

–  uzimajući u obzir Zaključke Vijeća od 25. i 26. studenog 2013. o globalnoj dimenziji europskog visokog obrazovanja(2),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. rujna 2011. naslovljenu „Podrška rastu i radnim mjestima – program za osuvremenjivanje sustava visokog obrazovanja Europe” (COM(2011)0567),

–  uzimajući u obzir Zaključke Vijeća od 28. i 29. studenog 2011. o modernizaciji visokog obrazovanja(3),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. studenog 2012. naslovljenu „Promišljanje obrazovnih aktivnosti: ulaganje u vještine za bolje socijalne i ekonomske učinke” (COM(2012)0669),

–  uzimajući u obzir preporuku Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o nastavku europske suradnje za jamčenje kvalitete visokog obrazovanja(4),

–  uzimajući u obzir Zajedničku deklaraciju koju su 19. lipnja 1999. u Bolonji potpisali ministri obrazovanja 29 europskih zemalja (Bolonjska deklaracija),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. travnja 2015. o praćenju provedbe Bolonjskog procesa,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 14. studenog 2017. pod naslovom „Obrazovanjem i kulturom jačati europski identitet (COM(2017)0673),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o provedbi Bolonjskog procesa – trenutačno stanje i daljnje aktivnosti (O-000020/2018 – B8-0014/2018),

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za kulturu i obrazovanje,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Bolonjski proces međuvladina inicijativa kojom zemlje s pomoću otvorenog i suradničkog dijaloga nastoje postići zajedničke ciljeve na temelju međunarodno dogovorenih obveza, čime se doprinosi izgradnji Europskog prostora visokog obrazovanja koji pruža jednake mogućnosti i kvalitetno obrazovanje;

B.  budući da se Bolonjskim procesom promiče mobilnost tako da jača međunarodnu dimenziju visokog obrazovanja i poboljšava usklađenost i usporedivost standarda različitih sustava visokog obrazovanja uz poštovanje načela akademske slobode i institucijske autonomije te uz stavljanje naglaska na poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja i pružanje jednakih mogućnosti za građane;

C.  budući da je Europski prostor visokog obrazovanja uspostavljen u cilju uvođenja triju studijskih ciklusa (preddiplomski, diplomski i doktorski studij) te povećanja usporedivosti i privlačnosti europskih sustava visokog obrazovanja diljem svijeta;

D.  budući da je obrazovanje jedan od glavnih stupova našeg društva i da visoko obrazovanje ima važnu ulogu u poticanju osobnog razvoja i stjecanju vještina, povećanju zapošljivosti i konkurentnosti, jačanju građanskog angažmana, aktivnog građanstva i međukulturnog razumijevanja, promicanju zajedničkih vrijednosti i suočavanju s izazovima u svijetu koji se rapidno mijenja;

E.  budući da je Europska komisija pokrenula obnovljeni program EU-a za visoko obrazovanje u cilju potpore ustanovama visokog obrazovanja i nacionalnim tijelima nadležnim za visoko obrazovanje; budući da bi se ostale zemlje iz Europskog prostora visokog obrazovanja mogle postupno uključiti u taj proces s pomoću savjetovanja i razmjene najboljih praksi;

F.  budući da su napori u cilju postizanja otvorenog i uključivog Europskog prostora visokog obrazovanja koji se zasniva na kvaliteti i uzajamnom povjerenju temelj Bolonjskog procesa;

G.  budući da Bolonjski proces i Europski prostor visokog obrazovanja obuhvaćaju 48 zemalja, među ostalim i mnoge važne susjede i partnere EU-a; budući da se Bolonjskim procesom jača učinkovitost partnerstva sa zemljama izvan EU-a u području visokog obrazovanja i pružaju poticaji za reforme u obrazovanju i drugim područjima u predmetnim zemljama;

H.  budući da su zasad, uzimajući u obzir neujednačen napredak u provedbi Bolonjskog procesa diljem Europskog prostora visokog obrazovanja i poteškoće u provedbi dogovorenih strukturnih reformi u brojnim slučajevima, veća i lakša mobilnost studenata te zajedničke diplome dva velika postignuća Bolonjskog procesa;

I.  budući da je 2015. Bjelarus bio primljen u Europski prostor visokog obrazovanja pod uvjetom da ispuni zahtjeve utvrđene u bjelaruskom Planu za reformu visokog obrazovanja; budući da bjelaruske vlasti nisu ispunile svoje obveze do kraja 2017. i da trebaju nastaviti s planiranom reformom;

1.  poziva zemlje sudionice da povećaju politički angažman i ojačaju uzajamnu suradnju u provedbi zajedno dogovorenih ciljeva diljem Europskog prostora visokog obrazovanja i po potrebi izrade odgovarajuće zakonodavne okvire kako bi se konosolidirao njegov razvoj, ojačala njegova vjerodostojnost te kako bi taj prostor postao primjer akademske izvrsnosti u svijetu kao i da bi se povećale mogućnosti za mobilnost u cilju sudjelovanja najvećeg mogućeg broja studenata;

2.  poziva zemlje sudionice da zajamče transparentne, dostupne i pravedne mehanizme za dodjelu bespovratnih sredstava i naknada za mobilnost; poziva EU i države članice da povećaju svoj proračun za obrazovanje kako bi se zajamčilo besplatno javno visoko obrazovanje dostupno svima radi poticanja cjeloživotnog učenja;

3.  poziva Komisiju i zemlje sudionice da olakšaju priznavanje akademskih razdoblja studiranja i bodova stečenih u inozemstvu kao i kvalifikacija za akademske i profesionalne potrebe i prethodnog obrazovanja te da izrade sustave za osiguranje kvalitete; ustraje u tome da bi Unija, države članice i sveučilišta trebali uspostaviti mehanizme za pružanje financijske i administrativne potpore studentima i osoblju u nepovoljnom položaju s pomoću odgovarajućeg financiranja, među ostalim radi sudjelovanja u programima mobilnosti, te za daljnje otvaranje pristupa visokom obrazovanju proširenjem mogućnosti za cjeloživotno učenje na akademskoj razini, za poticanje komplementarnih oblika učenja poput neformalnog i informalnog obrazovanja te za stvaranje otvorenijih načina učenja uklanjanjem postojećih prepreka među različitim razinama obrazovanja;

4.  poziva relevantne dionike i institucije da pronađu rješenje za problem kratkih ciklusa u kojima je kvalifikacijski ispit za upis na sveučilište potreban za prijem i upis na preddiplomski studij;

5.  poziva zemlje Europskog prostora visokog obrazovanja da potiču uključiviju mobilnost studenata, profesora, istraživača i administrativnog osoblja jer mobilnost doprinosi njihovu profesionalnom razvoju i većoj kvaliteti učenja, podučavanja, istraživanja i uprave; zalaže se za uključivanje mobilnosti u obrazovne programe i poboljšanje učenja stranih jezika; poziva države članice da osiguraju odgovarajuća javna sredstva i da ih učinkovitije iskoriste kako bi se osiguralo da studenti i istraživači imaju resurse potrebne za studij u inozemstvu te da njihova socijalna i ekonomska situacija ne predstavlja prepreku;

6.  naglašava da je širenje znanja, istraživanja i znanosti među zemljama Europskog prostora visokog obrazovanja ključni dio strategije EU-a za razdoblje nakon 2020. te snažno doprinosi promicanju europskog građanstva;

7.  poziva Komisiju da procijeni provedbu ciljeva ministarske konferencije održane 2015. u Erevanu u pogledu kvalitete podučavanja i učenja te poticanja zapošljivosti osoba s diplomom tijekom njihova radnog vijeka;

8.  ističe važnost poboljšanja socijalne dimenzije visokog obrazovanja; poziva zemlje Europskog prostora visokog obrazovanja da stvarno provedu strategiju koja se odnosi na njegovu socijalnu dimenziju te studentima s invaliditetom i studentima u nepovoljnom položaju pruže konkretne mogućnosti za pristup visokom obrazovanju i završetak takvog obrazovanja;

9.  poziva zemlje Europskog prostora visokog obrazovanja da osiguraju provedbu savjetovanja i kritičke procjene svojih ustanova visokog obrazovanja na međunarodnoj razini te da rade na ostvarenju bolje koordiniranog pristupa za provedbu zajedno dogovorenih reformi kako bi se postigli ciljevi Bolonjskog procesa te stvarno priznavanje neformalnog obrazovanja i informalnog učenja radi povećanja zapošljivosti studenata i građanskog angažmana;

10.  poziva Komisiju da prati napredak u pogledu ciljeva socijalne dimenzije Bolonjskog procesa te širih ciljeva u području uključivosti;

11.  poziva da se na ministarskoj konferenciji koja će se održati ove godine u Parizu podnese izvješće o provedbi cilja utvrđenog na posljednjoj ministarskoj konferenciji (Erevan, svibanj 2015.) kako bi se završilo stvaranje Europskoga prostora visokog obrazovanja;

12.  traži da se na sljedećoj ministarskoj konferenciji Europskog prostora visokog obrazovanja koja će se održati 2018. u Parizu predstavi kritička procjena Bolonjskog procesa radi a) utvrđivanja preostalih prepreka i potencijalnih rješenja te osiguravanja pravilne provedbe obveza, b) pružanja potpore zemljama koje zaostaju u provedbi ključnih obveza Bolonjskog procesa preko poboljšane izgradnje kapaciteta te radi razvoja posebnih mehanizama i postupaka za rješavanje slučajeva nesukladnosti i c) istraživanja novih ciljeva Europskog prostora visokog obrazovanja za razdoblje nakon 2020. i jačanja dijaloga među vladama, ustanovama visokog obrazovanja i istraživačkim institutima, čime se doprinosi izgradnji integriranijeg, visokokvalitetnog, uključivog, privlačnog i konkurentnog Europskog prostora visokog obrazovanja;

13.  poziva zemlje Europskog prostora visokog obrazovanja da Bjelarus zadrže na dnevnom redu; poziva Komisiju da osigura resurse za operacije potrebne za provedbu bjelaruskog Plana za reformu visokog obrazovanja;

14.  poziva tajništvo skupine za praćenje Bolonjskog procesa da prati navode o tome da su u zemljama Europskog prostora visokog obrazovanja iste smjernice provedene na različit način te da su drugačiji konteksti i razine resursa uzrok velikih razlika među institucijama u tom prostoru;

15.  ističe važnost stvaranja i jačanja prilika za društvenu raspravu o sektoru visokog obrazovanja i izazovima s kojima se suočavaju uključeni dionici; naglašava da je važno poticati sudjelovanje studenata, istraživača, profesora i nenastavnog osoblja u upravljanju visokim obrazovanjem;

16.  ističe da je potrebno povećati javno financiranje u području obrazovanja i poštovati glavni cilj EU-a od 3 % BDP-a Unije namijenjenog za istraživanje i razvoj do 2020.;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL C 251 E, 31.8.2013., str. 24.

(2)

SL C 28, 31.1.2014., str. 2.

(3)

SL C 372, 20.12.2011., str. 36.

(4)

SL L 64, 4.3.2006., str. 60.

Posljednje ažuriranje: 18. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti