Postup : 2018/2571(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0190/2018

Predkladané texty :

B8-0190/2018

Rozpravy :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.19
CRE 19/04/2018 - 10.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0190

NÁVRH UZNESENIA
PDF 264kWORD 46k
13.4.2018
PE618.442v01-00
 
B8-0190/2018

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0014/2018

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o vykonávaní bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia (2018/2571(RSP))


Petra Kammerevert v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia  (2018/2571(RSP))  
B8-0190/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 14 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2012 o prispievaní európskych inštitúcií k upevneniu a pokroku bolonského procesu(1),

–  so zreteľom na závery Rady z 25. a 26. novembra 2013 o globálnom rozmere európskeho vysokoškolského vzdelávania(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2011 s názvom Podpora rastu a zamestnanosti – program modernizácie európskych systémov vysokoškolského vzdelávania (COM(2011)0567),

–  so zreteľom na závery Rady z 28. a 29. novembra 2011 o modernizácii vysokoškolského vzdelávania(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. novembra 2012 s názvom Prehodnotenie vzdelávania: investície do zručností na dosiahnutie lepších sociálno-ekonomických výsledkov (COM(2012)0669),

–  so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 15. februára 2006 o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania(4),

–  so zreteľom na spoločnú deklaráciu, ktorú v Bologni podpísali 19. júna 1999 ministri školstva 29 európskych krajín (Bolonská deklarácia),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2015 o opatreniach nadväzujúcich na vykonávanie bolonského procesu,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. novembra 2017 s názvom Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou (COM(2017)0673),

–  so zreteľom na otázku pre Komisiu o vykonávaní bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia (O-000020/2018 – B8-0014/2018),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže bolonský proces je medzivládnou iniciatívou, prostredníctvom ktorej sa krajiny usilujú otvoreným a konštruktívnym dialógom dosiahnuť spoločné ciele na základe medzinárodne dohodnutých záväzkov, a tak prispieť k vybudovaniu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA), ktorý poskytuje rovnaké príležitosti a kvalitné vzdelávanie;

B.  keďže bolonský proces podporuje mobilitu zvyšovaním internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania a zlepšovaním kompatibility a porovnateľnosti noriem rôznych systémov vysokoškolského vzdelávania, pričom dodržiava zásady akademickej slobody a inštitucionálnej autonómie, sa zameriava na posilňovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a ponúka rovnaké príležitosti pre občanov;

C.  keďže EHEA bol rozbehnutý s cieľom zaviesť trojcyklový systém (bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium) a dosiahnuť, aby európske systémy vysokoškolského vzdelávania boli celosvetovo porovnatelnejšie a atraktívnejšie;

D.  keďže vzdelávanie je jedným z hlavných pilierov našej spoločnosti a keďže vysokoškolské vzdelávanie zohráva významnú úlohu pri podpore osobného rozvoja a rozvoja zručností, zvyšovaní zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti, posilňovaní občianskej angažovanosti, aktívneho občianstva a porozumenia medzi kultúrami, ako aj pri podpore spoločných hodnôt a riešení výziev rýchlo sa meniaceho sveta;

E.  keďže Komisia začala nový program EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie na podporu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie; keďže do tohto procesu by mohli byť prostredníctvom konzultácií a výmeny najlepších postupov postupne zapojené aj ďalšie krajiny EHEA;

F.  keďže základom bolonského procesu je vytvorenie otvoreného a inkluzívneho EHEA založeného na kvalite a vzájomnej dôvere;

G.  keďže do bolonského procesu a EHEA je zapojených 48 krajín, medzi ktoré patrí mnoho významných susedov a partnerov EÚ; keďže vďaka bolonskému procesu sa posilňuje účinnosť partnerstiev s krajinami mimo EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v príslušných krajinách sa poskytujú stimuly pre reformu vzdelávania a ďalších oblastí;

H.  keďže – vzhľadom na nerovnomerný pokrok pri vykonávaní bolonského procesu v EHEA a ťažkosti pri vykonávaní dohodnutých štrukturálnych reforiem v mnohých prípadoch – doterajšími dvomi veľkými úspechmi bolonského procesu sú zvýšená a zjednodušená mobilita študentov a spoločné diplomy;

I.  keďže v roku 2015 bolo Bielorusko prijaté do EHEA pod podmienkou, že bude dodržiavať požiadavky stanovené v pláne reforiem vysokoškolského vzdelávania v Bielorusku; keďže bieloruské orgány nesplnili do konca roku 2017 svoje povinnosti a mali by opäť pokračovať v reformách;

1.  vyzýva zúčastnené krajiny, aby sa na politickej úrovni viac angažovali a podporili vzájomnú spoluprácu pri realizácii spoločne dohodnutých cieľov v celom EHEA a aby v tejto súvislosti v prípade potreby vypracovali primerané legislatívne rámce s cieľom konsolidovať vybudovanie tohto priestoru, posilniť jeho dôveryhodnosť a zabezpečiť, aby sa stal celosvetovo synonymom pre akademickú excelentnosť, a aby zároveň zvýšili možnosti mobility v snahe zabezpečiť zapojenie čo najväčšieho počtu študentov;

2.  vyzýva zúčastnené krajiny, aby zabezpečili transparentné, prístupné a spravodlivé mechanizmy prideľovania grantov a príspevkov na podporu mobility; žiada EÚ a členské štáty, aby na účely podpory celoživotného vzdelávania zvýšili svoje rozpočty na vzdelávanie v snahe zaručiť, aby verejné vysokoškolské vzdelávanie bolo bezplatné a prístupné pre všetkých;

3.  vyzýva Komisiu a zúčastnené krajiny, aby uľahčili uznávanie obdobia akademického štúdia v zahraničí a tam získaných kreditov, ako aj kvalifikácií na akademické a odborné účely a predchádzajúceho vzdelávania, a aby vytvorili systémy zabezpečenia kvality; trvá na tom, aby Únia, členské štáty a univerzity zaviedli opatrenia na poskytovanie finančnej a administratívnej podpory študentom, akademickým pracovníkom a zamestnancom zo znevýhodneného prostredia prostredníctvom primeraného financovania, vrátane účasti na programoch mobility, a rozšírili prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu rozšírením príležitostí celoživotného vzdelávania na akademickej úrovni, podporovali doplnkové formy učenia sa, ako je neformálne a informálne učenie sa, a vytvárali otvorenejšie vzdelávacie dráhy odstránením existujúcich bariér medzi rôznymi úrovňami vzdelávania;

4.  vyzýva príslušné zainteresované strany a inštitúcie, aby predložili riešenie problému krátkodobých cyklov, v prípade ktorých sa pre prístup k bakalárskemu študijnému programu, resp. pre prijatie na takýto program, vyžaduje kvalifikačná skúška pre prijatie na univerzitu;

5.  vyzýva krajiny EHEA, aby podporili inkluzívnejšiu mobilitu študentov, učiteľov, výskumných pracovníkov a administratívnych zamestnancov, keďže mobilita prispieva k ich osobnému aj odbornému rozvoju a k zvýšenej kvalite vzdelávania, vyučovania, výskumu a administratívnych činností; presadzuje zahrnutie mobility do vzdelávacích programov a zlepšenie štúdia cudzích jazykov; vyzýva členské štáty, aby poskytli primerané verejné financovanie a aby takéto financovanie využívali efektívnejšie s cieľom zabezpečiť, aby študenti a výskumní pracovníci mali nevyhnutné zdroje na štúdium v zahraničí a aby im ich sociálne a ekonomické zázemie v tom neprekážalo;

6.  zdôrazňuje, že šírenie poznatkov, výskumu a vedy v krajinách EHEA je kľúčovou súčasťou stratégie EÚ na obdobie po roku 2020 a vo veľkej miere prispieva k podpore európskeho občianstva;

7.  vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie plnenia cieľov konferencie ministrov v Jerevane v roku 2015, pokiaľ ide o kvalitu vyučovania a učenia sa a podporu zamestnateľnosti absolventov počas ich pracovného života;

8.  zdôrazňuje význam zlepšovania sociálneho rozmeru vysokoškolského vzdelávania; vyzýva krajiny EHEA, aby účinne vykonali stratégiu EHEA týkajúcu sa sociálneho rozmeru a aby študentom so zdravotným postihnutím a zo znevýhodneného prostredia poskytli konkrétne príležitosti pre prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu a pre jeho dokončenie;

9.  vyzýva krajiny EHEA, aby zabezpečili, že konzultácie a kritické posúdenia vo vzťahu k ich inštitúciám vysokoškolského vzdelávania sa uskutočnia na medzinárodnej úrovni, a aby pracovali na zlepšení koordinovaného prístupu k vykonávaniu spoločne dohodnutých reforiem na dosiahnutie cieľov bolonského procesu, ako aj na účinnom uznávaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom zvýšiť zamestnateľnosť študentov a občiansku angažovanosť;

10.  vyzýva Komisiu, aby sledovala pokrok v oblasti cieľov bolonského procesu týkajúcich sa sociálneho rozmeru, ako aj širších cieľov týkajúcich sa inkluzívnosti;

11.  žiada konferenciu ministrov, ktorá sa uskutoční tento rok v Paríži, aby podala správu o plnení cieľa v podobe dokončenia vytvorenia EHEA, ktorý sa stanovil na poslednej konferencii ministrov (Jerevan, máj 2015);

12.  požaduje, aby sa na nasledujúcej konferencii ministrov EHEA v Paríži v roku 2018 predložilo kritické posúdenie bolonského procesu s cieľom a) určiť zostávajúce prekážky a možné riešenia a zabezpečiť riadne plnenie záväzkov, b) podporiť krajiny, ktoré v plnení hlavných záväzkov bolonského procesu zaostávajú, prostredníctvom zlepšenia budovania kapacít, a vytvoriť osobitné mechanizmy a postupy pre riešenie prípadov nedodržiavania súladu a c) preskúmať nové ciele EHEA na obdobie po roku 2020 a zlepšiť dialóg medzi vládami, inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a výskumnými inštitútmi, a prispieť tak k vytvoreniu priestoru EHEA, ktorý bude integrovanejší, kvalitnejší, inkluzívnejší, atraktívnejší a konkurencieschopnejší;

13.  vyzýva krajiny EHEA, aby sa v rámci programu EHEA naďalej zaoberali Bieloruskom; vyzýva Komisiu, aby poskytla zdroje na činnosti požadované na realizáciu plánu reforiem vysokoškolského vzdelávania v Bielorusku;

14.  žiada sekretariát skupiny pre nadviazanie na bolonský proces, aby sledoval správy, podľa ktorých boli tie isté usmernenia vykonávané v jednotlivých krajinách EHEA rozdielne a rozdiely, pokiaľ ide o pôvod a výšku zdrojov, viedli k významným odlišnostiam medzi inštitúciami EHEA;

15.  zdôrazňuje význam posilňovania a vytvárania príležitostí pre spoločenskú diskusiu o odvetví vysokoškolského vzdelávania a problémoch, ktorým čelia zainteresované strany; vyzdvihuje význam podpory účasti študentov, výskumných pracovníkov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov na riadení vysokoškolského vzdelávania;

16.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zvýšilo verejné financovanie vzdelávania a aby sa dodržal hlavný cieľ EÚ, ktorým je do roku 2020 investovať do výskumu a vývoja 3 % HDP Únie;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ C 251 E, 31.8.2013, s. 24.

(2)

Ú. v. EÚ C 28, 31.1.2014, s. 2.

(3)

Ú. v. EÚ C 372, 20.12.2011, s. 36.

(4)

Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 60.

Posledná úprava: 18. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia