ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 49k
16.4.2018
PE618.446v01-00
 
B8-0193/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την κυκλική οικονομία: μείωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων


Ivan Jakovčić

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κυκλική οικονομία: μείωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων  
B8-0193/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ζούμε σε μια οικονομία αποβλήτων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο μόνο το 40% των στερεών αποβλήτων επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται, ενώ το υπόλοιπο καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής ή καύσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία δεν είναι μία απλή και γρήγορη διαδικασία, αλλά απαιτεί ουσιαστικές αλλαγές στην αξιακή αλυσίδα, όπως αύξηση της ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων και του νερού ή προσαρμοσμένο σχεδιασμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες, οι μικρές επιχειρήσεις και οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στη διασφάλιση της αποδοτικότητας των πόρων·

1.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις οδηγίες της ΕΕ για τα απόβλητα το συντομότερο δυνατό·

2.  καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να ελέγξουν τη σύνθεση των αποβλήτων για να βρουν εναλλακτικές λύσεις για όσα προϊόντα δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν με βιολογικό τρόπο·

3.  υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση των πολιτών είναι βασικής σημασίας για τη στήριξη της μετάβασης σε μία κυκλική οικονομία στην Ευρώπη·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου