Resolutsiooni ettepanek - B8-0193/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0193/2018

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ringmajanduse ning jäätmete vähendamise ja korduskasutamise kohta

  16.4.2018

  vastavalt kodukorra artiklile 133

  Ivan Jakovčić

  B8-0193/2018

  Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ringmajanduse ning jäätmete vähendamise ja korduskasutamise kohta

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni ressursitõhususe ja ringmajandusele ülemineku kohta[1],

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

  A.  arvestades, et meil valitseb äraviskamisel põhinev majandusmudel;

  B.  arvestades, et keskmiselt vaid 40 % tahketest jäätmetest korduskasutatakse või võetakse ringlusse, ülejäänu läheb prügilasse või põletatakse;

  C.  arvestades, et üleminek ringmajandusele on keerukas protsess, mis nõuab olulisi muutusi väärtusahelas, näiteks suurem ringlussevõtt, toodete korduskasutus, parem jäätme- ja veekäitlus ning kohandatud tootedisaini kasutamine;

  D.  arvestades, et ressursitõhususe tagamisel mängivad olulist rolli nii kodanikud, väikeettevõtted kui ka kohalikud omavalitsused;

  1.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid ELi jäätmedirektiive täies ulatuses ja esimesel võimalusel;

  2.  palub kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel jälgida oma piirkonna jäätmete koostist, et leida alternatiive neile toodetele, mida ei ole võimalik korduskasutada, ringlusse võtta või bioloogiliselt kasutada;

  3.  rõhutab, et ringmajandusele ülemineku toetamiseks Euroopa Liidus on oluline kodanikke harida;

  4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

  Viimane päevakajastamine: 30. aprill 2018
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika