RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 233kWORD 49k
16.4.2018
PE618.446v01-00
 
B8-0193/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


ringmajanduse ning jäätmete vähendamise ja korduskasutamise kohta


Ivan Jakovčić

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ringmajanduse ning jäätmete vähendamise ja korduskasutamise kohta  
B8-0193/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni ressursitõhususe ja ringmajandusele ülemineku kohta(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et meil valitseb äraviskamisel põhinev majandusmudel;

B.  arvestades, et keskmiselt vaid 40 % tahketest jäätmetest korduskasutatakse või võetakse ringlusse, ülejäänu läheb prügilasse või põletatakse;

C.  arvestades, et üleminek ringmajandusele on keerukas protsess, mis nõuab olulisi muutusi väärtusahelas, näiteks suurem ringlussevõtt, toodete korduskasutus, parem jäätme- ja veekäitlus ning kohandatud tootedisaini kasutamine;

D.  arvestades, et ressursitõhususe tagamisel mängivad olulist rolli nii kodanikud, väikeettevõtted kui ka kohalikud omavalitsused;

1.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid ELi jäätmedirektiive täies ulatuses ja esimesel võimalusel;

2.  palub kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel jälgida oma piirkonna jäätmete koostist, et leida alternatiive neile toodetele, mida ei ole võimalik korduskasutada, ringlusse võtta või bioloogiliselt kasutada;

3.  rõhutab, et ringmajandusele ülemineku toetamiseks Euroopa Liidus on oluline kodanikke harida;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT C 265, 11.8.2017, lk 65.

Viimane päevakajastamine: 30. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika