TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 236kWORD 49k
16.4.2018
PE618.446v01-00
 
B8-0193/2018

de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta


maidir leis an ngeilleagar ciorclach: laghdú agus athúsáid dramhaíola


Ivan Jakovčić

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an ngeilleagar ciorclach: laghdú agus athúsáid dramhaíola  
B8‑0193/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint dá rún an 9 Iúil 2015 maidir le héifeachtúlacht acmhainní: gluaiseacht i dtreo geilleagar ciorclach(1),

–  ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A.  de bhrí go mairimid i ngeilleagar diomailteach;

B.  de bhrí nach ndéantar ach 40% ar an meán de dhramhaíl sholadach a athúsáid nó a athchúrsáil agus go ndéantar an chuid eile a chur go láithreáin líonta talún nó a loscadh;

C.  de bhrí nach próiseas díreach é aistriú chuig geilleagar ciorclach agus go n-éilítear leis athruithe substaintiúla sa slabhra luacha, amhail níos mó athchúrsála, athúsáid táirgí, bainistiú dramhaíola agus uisce níos fearr nó dearadh oiriúnaithe;

D.  de bhrí go mbíonn ról tábhachtach ag saoránaigh, gnólachtaí beaga agus údaráis áitiúla maidir le héifeachtúlacht acmhainní a áirithiú;

1.  á áitiú ar na Ballstáit treoracha dramhaíola AE a chur chun feidhme a luaithe is féidir;

2.  ag iarraidh ar údaráis áitiúla agus réigiúnacha faireachán a dhéanamh ar chomhdhéanamh a ndramhaíola chun roghanna malartacha a aimsiú do na táirgí sin nach féidir iad a athúsáid, a athchúrsáil nó a úsáid ar bhonn bitheolaíochta;

3.  ag cur i dtreis go bhfuil sé riachtanach oideachas a chur ar shaoránaigh chun tacú leis an aistriú i dtreo geilleagar ciorclach san Eoraip;

4.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.

(1)

IO C 265, 11.8.2017, lch. 65.

An nuashonrú is déanaí: 25 Aibreán 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais