PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 388kWORD 47k
16.4.2018
PE618.446v01-00
 
B8-0193/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


Žiedinė ekonomika. Atliekų kiekio mažinimas ir pakartotinis naudojimas


Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos „Žiedinė ekonomika. Atliekų kiekio mažinimas ir pakartotinis naudojimas“   
B8-0193/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi mes gyvename vienkartinio panaudojimo ekonomikos visuomenėje;

B.  kadangi vidutiniškai tik 40 proc. kietųjų atliekų panaudojama pakartotinai arba perdirbama, o visa kita vežama į sąvartynus arba deginama;

C.  kadangi perėjimas prie žiedinės ekonomikos nėra paprastas procesas ir reikalauja esminių pokyčių vertės grandinėje, tokių kaip platesnio masto perdirbimas, produktų pakartotinis naudojimas, geresnis atliekų tvarkymas ir vandentvarka arba atitinkamai pritaikytas projektavimas;

D.  kadangi gyventojai, mažosios įmonės ir vietos valdžios institucijos atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant efektyvų išteklių naudojimą;

1.  primygtinai ragina valstybes nares kuo skubiau visapusiškai įgyvendinti ES atliekų direktyvas;

2.  ragina vietos ir regionines valdžios institucijas stebėti savo atliekų sudėtį, kad būtų galima rasti produktų, kurių neįmanoma pakartotinai naudoti, perdirbti ar panaudoti biologiškai, alternatyvų;

3.  pabrėžia, kad gyventojų švietimas yra būtinas, siekiant skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos Europoje;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

OL C 265, 2017 8 11, p. 65.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika