REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 446kWORD 47k
16.4.2018
PE618.446v01-00
 
B8-0193/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par aprites ekonomiku — atkritumu rašanās samazināšana un atkārtota izmantošana


Ivan Jakovčić

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aprites ekonomiku — atkritumu rašanās samazināšana un atkārtota izmantošana  
B8-0193/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par resursu lietderīgu izmantošanu — ceļā uz aprites ekonomiku(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā mūsu ekonomiku raksturo nepārtraukta atkritumu radīšana;

B.  tā kā vidēji tikai 40 % no cietajiem atkritumiem tiek izmantoti atkārtoti vai reciklēti, bet pārējie nonāk izgāztuvēs vai tos sadedzina;

C.  tā kā pāreja uz aprites ekonomiku nav vienkāršs process, un, lai to nodrošinātu, ir vajadzīgas būtiskas pārmaiņas vērtību ķēdē, piemēram, plašāka reciklācija, ražojumu atkārtota izmantošana, labāka atkritumu un ūdens apsaimniekošana vai pielāgots dizains;

D.  tā kā iedzīvotājiem, maziem uzņēmumiem un vietējām pašvaldībām ir nozīmīga loma resursefektivitātes nodrošināšanā,

1.  mudina dalībvalstis pilnībā īstenot ES direktīvas par atkritumu apsaimniekošanu, cik drīz vien iespējams;

2.  aicina vietējās un reģionālās iestādes uzraudzīt atkritumu sastāvu, lai rastu alternatīvus risinājumus attiecībā uz ražojumiem, kurus nevar izmantot atkārtoti, pārstrādāt vai izmantot bioloģiski;

3.  uzsver, ka iedzīvotāju izglītošanai ir būtiska nozīme, atbalstot pāreju uz aprites ekonomiku Eiropā;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV C 265, 11.8.2017., 65. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika