ONTWERPRESOLUTIE
PDF 242kWORD 48k
16.4.2018
PE618.446v01-00
 
B8-0193/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de circulaire economie: vermindering en hergebruik van afval


Ivan Jakovčić

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de circulaire economie: vermindering en hergebruik van afval  
B8‑0193/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn resolutie van 9 juli 2015 over hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie(1),

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat we leven in een wegwerpeconomie;

B.  overwegende dat gemiddeld slechts 40 % van de vaste afvalstoffen wordt hergebruikt of gerecycleerd en dat de rest wordt gestort of verbrand;

C.  overwegende dat de overgang naar een circulaire economie geen eenvoudig proces is en dat deze overgang grote veranderingen in de waardeketen vereist, zoals meer recycling, hergebruik van producten, beter afval- en waterbeheer of aangepast design;

D.  overwegende dat burgers, kleine ondernemingen en lokale autoriteiten een belangrijke rol spelen bij de waarborging van hulpbronnenefficiëntie;

1.  verzoekt de lidstaten de EU-afvalrichtlijnen zo spoedig mogelijk volledig ten uitvoer te leggen;

2.  verzoekt de lokale en regionale autoriteiten de samenstelling van hun afval onder de loep te nemen en alternatieven te zoeken voor producten die niet hergebruikt, gerecycleerd of als biomassa gebruikt kunnen worden;

3.  onderstreept dat burgereducatie essentieel is om de transitie naar een circulaire economie in Europa draagvlak te geven;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1)

PB C 265 van 11.8.2017, blz. 65.

Laatst bijgewerkt op: 19 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid