NÁVRH UZNESENIA
PDF 244kWORD 49k
16.4.2018
PE618.446v01-00
 
B8-0193/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o obehovom hospodárstve: znižovanie množstva a zhodnocovanie odpadu


Ivan Jakovčić

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o obehovom hospodárstve: znižovanie množstva a zhodnocovanie odpadu  
B8‑0193/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 k efektívnemu využívaniu zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu(1),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže žijeme v hospodárstve, v ktorom sa všetko opotrebované vyhadzuje;

B.  keďže v priemere iba 40 % pevného odpadu sa opätovne použije alebo recykluje a zvyšok ide na skládku alebo do spaľovne;

C.  keďže prechod na obehové hospodárstvo nie je priamočiary proces a vyžaduje si zásadné zmeny v hodnotovom reťazci, ako napríklad väčšiu mieru recyklácie, opätovné použitie výrobkov, lepšie nakladanie s odpadom a hospodárenie s vodami alebo prispôsobený dizajn;

D.  keďže občania, malé podniky a miestne orgány zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní efektívneho využívania zdrojov;

1.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby čo najskôr v plnej miere vykonávali smernice EÚ o odpade;

2.  vyzýva miestne a regionálne orgány, aby sledovali zloženie svojho odpadu s cieľom nájsť alternatívy pre tie výrobky, ktoré nemožno opätovne použiť, recyklovať ani využiť biologicky;

3.  zdôrazňuje, že vzdelávanie občanov má zásadný význam pre podporu prechodu na obehové hospodárstvo v Európe;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 65.

Posledná úprava: 30. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia