Návrh usnesení - B8-0194/2018/REV1Návrh usnesení
B8-0194/2018/REV1

NÁVRH USNESENÍ o porušování lidských práv a zásad právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku

16.4.2018 - (2018/2670(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete, David McAllister za skupinu PPE
Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos za skupinu S&D
Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto za skupinu ECR
Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans za skupinu ALDE
Bodil Valero, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE
Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas za skupinu EFDD


Postup : 2018/2670(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0194/2018
Předložené texty :
B8-0194/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0194/2018/REV

Usnesení Evropského parlamentu o porušování lidských práv a zásad právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku

(2018/2670(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na zatčení dvou řeckých vojáků dne 1. března 2018, kteří uvedli, že při nepříznivém počasí ztratili orientaci, a jejich pokračující zadržování tureckými orgány,

–  s ohledem na skutečnost, že tuto konkrétní část hranice v lesní oblasti Kastanies podél řeky Evros/Meriç často využívají migranti, uprchlíci a převaděči pro přechod přes hranici a že poručík a seržant byli na pravidelné obhlídce hranice,

–  s ohledem na výzvy představitelů EU a NATO k propuštění vojáků, jakož i výzvu Evropské rady dne 22. března 2018 a během setkání vedoucích představitelů EU a Turecka dne 26. března 2018,

–  s ohledem na úsilí řecké vlády zajistit propuštění a návrat vojáků;

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech, v němž je stanoveno, že: „Každý, kdo je zatčen, musí být seznámen neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, s důvody svého zatčení a s každým obviněním proti němu.“;

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 4. března 2018 turecký soud v Edirne rozhodl, že oba vojáci, kteří jsou v současné době drženi ve vězení s maximální ostrahou a jsou obviněni z nelegálního vstupu do Turecka, zůstanou i nadále ve vazbě;

B.  vzhledem k tomu, že oba řečtí vojáci jsou drženi v tureckém vězení již přes měsíc, aniž by bylo proti nim vzneseno obvinění, takže nevědí, z jakého trestného činu jsou obviněni;

C.  vzhledem k tomu, že předchozí případy podobného náhodného překročení hranice řeckými nebo tureckými vojáky byly v minulosti vyřešeny na místě na úrovni místních vojenských orgánů obou stran;

1.  vyzývá turecké orgány, aby urychleně ukončily soudní proces a oba řecké vojáky propustily a umožnily jim návrat do Řecka;

2.  vyzývá Radu, Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost a všechny členské státy EU, aby projevily solidaritu s Řeckem a při jakýchkoli kontaktech nebo komunikaci s tureckými představiteli a orgány požadovaly okamžité propuštění obou řeckých vojáků v duchu mezinárodního práva a dobrých sousedských vztahů;

3.  vyzývá turecké orgány, aby svědomitě sledovaly soudní řízení a plně respektovaly u všech dotčených osob lidská práva zakotvená v mezinárodním právu, včetně Ženevské úmluvy;

4.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal prezidentům, vládám a parlamentům Turecka a Řecka, Evropské službě pro vnější činnost, Komisi, příslušným orgánům členských států a NATO.

Poslední aktualizace: 18. dubna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí