Procedure : 2018/2670(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0194/2018

Indgivne tekster :

B8-0194/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/04/2018 - 10.14

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0185

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 262kWORD 50k
16.4.2018
PE618.447v01-00
 
B8-0194/2018/REV

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om krænkelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet  (2018/2670(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete, David McAllister, for PPE-Gruppen
Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen
Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen
Bodil Valero, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen
Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om krænkelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet  (2018/2670(RSP))  
B8‑0194/2018/REV

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anholdelsen den 1. marts 2018 og de tyrkiske myndigheders fortsatte tilbageholdelse af to græske soldater, der hævder, at de var faret vild i dårligt vejr,

–  der henviser til, at denne del af grænsen, i skovområdet Kastanies langs floden Evros/Meriç, er et vigtigt overgangssted for migranter, flygtninge og menneskehandlere, og at den pågældende løjtnant og sergent var på regelmæssig patrulje ved grænsen,

–  der henviser til opfordringerne fra tjenestemænd fra EU og NATO om, at soldaterne frigives, ikke mindst fra Det Europæiske Råd den 22. marts 2018 og under topmødet mellem EU og Tyrkiet den 26. marts 2018,

–  der henviser til den græske regerings bestræbelser på at sikre soldaternes frigivelse og tilbagevenden,

–  der henviser til artikel 5, stk. 2, i den europæiske menneskerettighedskonvention, hvori det fastslås, at "enhver, der anholdes, ufortøvet på et sprog, som han forstår, [skal] underrettes om grundene til anholdelsen og om enhver mod ham rettet anklage".

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at en tyrkisk domstol i Edirne den 4. marts 2018 afsagde kendelse om, at de to soldater, som i øjeblikket tilbageholdes i et stærkt sikret fængsel og er under anklage for ulovlig indrejse i Tyrkiet, fortsat tilbageholdes;

B.  der henviser til, at to græske soldater er blevet tilbageholdt i et tyrkisk fængsel i mere end én måned, uden at der er rejst tiltale mod dem, og uden at de er blevet underrettet om, hvilke forbrydelser de er sigtet for;

C.  der henviser til, at tidligere tilfælde af lignende utilsigtet krydsning af grænsen af enten græske eller tyrkiske soldater hidtil er blevet løst på stedet af begge parters lokale militærmyndigheder;

1.  opfordrer de tyrkiske myndigheder til hurtigt at afslutte de retslige procedurer og løslade de to græske soldater og tilbagesende dem til Grækenland;

2.  opfordrer Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og alle EU's medlemsstater til at udvise solidaritet med Grækenland og opfordre til omgående frigivelse af de to græske soldater i enhver kontakt eller kommunikation med Tyrkiets ledere og myndigheder i overensstemmelse med folkeretten og gode naboskabsforbindelser;

3.  opfordrer de tyrkiske myndigheder til omhyggeligt at følge retslige procedurer og over for alle berørte fuldt ud at respektere menneskerettighederne, der er nedfældet i folkeretten, herunder Genèvekonventionen;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Tyrkiets og Grækenlands præsidenter, regeringer og parlamenter, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Kommissionen, medlemsstaternes kompetente myndigheder og NATO.

Seneste opdatering: 18. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik