Resolutsiooni ettepanek - B8-0194/2018/REV1Resolutsiooni ettepanek
B8-0194/2018/REV1

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumise kohta kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõjaväelase puhul

  16.4.2018 - (2018/2670(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete, David McAllister, fraktsiooni PPE nimel
  Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos fraktsiooni S&D nimel
  Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel
  Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel
  Bodil Valero, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel
  Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel
  Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel


  Menetlus : 2018/2670(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0194/2018
  Esitatud tekstid :
  B8-0194/2018
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0194/2018/REV

  Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumise kohta kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõjaväelase puhul

  (2018/2670(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse, et 1. märtsil 2018 vahistasid Türgi ametivõimud kaks Kreeka sõjaväelast, kes enda väitel eksisid halbade ilmaolude tõttu, ning peavad neid jätkuvat kinni,

  –  võttes arvesse asjaolu, et see piki Maritsa jõge kulgeva piiri lõik, mis jääb Kastaniési metsapiirkonda, on suur migrantide, pagulastele ja smugeldajate piiriületuskoht, ning et nimetatud kaks sõjaväelast, leitnant ja seersant, olid piiril korralisel patrullkäigul;

  –  võttes arvesse ELi ja NATO ametnike üleskutseid sõdurite vabastamiseks, eriti Euroopa Ülemkogu 22. märtsi 2018. aasta järeldusi ning üleskutset ELi ja Türgi juhtide kohtumisel 26. märtsil 2018,

  –  võttes arvesse Kreeka valitsuse pingutusi sõjaväelaste vabastamiseks ja tagasisaamiseks,

  –  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 5 lõiget 2, milles on sätestatud, et igale vahistatule teatatakse talle arusaadavas keeles viivitamata tema vahistamise põhjused ja kõik tema vastu esitatud süüdistused,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et 4. märtsil 2018 otsustas Türgi kohus Edirnes, et need kaks sõjaväelast, keda hoitakse praegu kinnises vanglas ja keda süüdistatakse ebaseaduslikult Türgisse sisenemises, jäävad vahi alla;

  B.  arvestades, et kahte Kreeka sõjaväelast on hoitud Türgi vanglas enam kui kuu aega, ilma et neile oleks esitatud süüdistust, mistõttu nad ei tea, millises kuriteos neid süüdistatakse;

  C.  arvestades, et varem on sarnased juhtumid, kus Kreeka või Türgi sõdurid on kogemata piiri ületanud, lahendatud kohapeal mõlema poole sõjaväeasutuste tasandil;

  1.  kutsub Türgi ametivõime üles kohtumenetluse kiiresti lõpule viima ning need kaks Kreeka sõjaväelast vabastama ja Kreekasse tagasi saatma;

  2.  kutsub nõukogu, komisjoni, Euroopa välisteenistust ja kõiki liikmesriike üles väljendama solidaarsust Kreekaga ning rahvusvahelise õiguse ja heanaaberlike suhete vaimus nõudma kõigis kokkupuudetes ja igasuguses suhtluses Türgi juhtide ja ametivõimudega, et Kreeka sõjaväelased viivitamata vabastataks;

  3.  kutsub Türgi ametiasutusi kohtumenetlusi rangelt täitma ja austama täiel määral kõigi asjaomaste isikute inimõigusi, mis on sätestatud rahvusvahelises õiguses, sealhulgas Genfi konventsioonis;

  4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Türgi ja Kreeka presidentidele, valitsustele ja parlamentidele, Euroopa välisteenistusele, komisjonile, liikmesriikide pädevatele asutustele ja NATOle.

  Viimane päevakajastamine: 18. aprill 2018
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika