Prijedlog rezolucije - B8-0194/2018/REV1Prijedlog rezolucije
B8-0194/2018/REV1

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o kršenju ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj

16.4.2018 - (2018/2670(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete, David McAllister u ime Kluba zastupnika PPE-a
Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto u ime Kluba zastupnika ECR-a
Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Bodil Valero, Igor Šoltes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a


Postupak : 2018/2670(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0194/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0194/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0194/2018/REV

Rezolucija Europskog parlamenta  o kršenju ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj

(2018/2670(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir da su 1. ožujka 2018. turske vlasti uhitile i na dulje vrijeme pritvorile dvojicu grčkih vojnika, koji su izjavili da su se izgubili po lošem vremenu,

–  uzimajući u obzir da je baš taj dio granice, u šumskom području Kastaniesa duž rijeke Evros/Marice, jedan od glavnih prijelaza za migrante, izbjeglice i trgovce ljudima te da su dotični poručnik i narednik bili na redovnoj ophodnji granice,

–  uzimajući u obzir pozive dužnosnika EU-a i NATO-a na puštanje vojnika na slobodu, a osobito one upućene na sastanku Europskog vijeća 22. ožujka 2018. i sastanku čelnika EU-a i Turske 26. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir napore grčke vlade da osigura puštanje na slobodu i povratak tih vojnika,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2. Europske konvencije o ljudskim pravima, u kojem se navodi sljedeće: „Svatko tko je uhićen mora u najkraćem roku biti obaviješten, na jeziku koji razumije, o razlozima toga uhićenja i o svakoj optužbi protiv sebe”,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je turski sud u Edirneu 4. ožujka 2018. presudio da se dvojici vojnika, koji su trenutno u pritvoru maksimalne sigurnosti pod optužbom da su nezakonito ušli u Tursku, produlji pritvor;

B.  budući da se dvojica grčkih vojnika nalaze u turskom zatvoru više od mjesec dana, a da protiv njih nije podignuta optužnica, zbog čega ne znaju za koji su zločin optuženi;

C.  budući da su prethodni slučajevi sličnih nenamjernih prelazaka granice grčkih ili turskih vojnika rješavani na licu mjesta na razini lokalnih vojnih tijela obiju strana;

1.  poziva turske vlasti da brzo okončaju sudski postupak te da puste na slobodu dvojicu grčkih vojnika i vrate ih u Grčku;

2.  poziva Vijeće, Komisiju, Europsku službu za vanjsko djelovanje i sve države članice EU-a da pokažu solidarnost s Grčkom i da u svim kontaktima i komunikaciji s turskim čelnicima i vlastima pozovu na trenutačno puštanje na slobodu dvojice grčkih vojnika, u duhu međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa;

3.  poziva turske vlasti da se strogo pridržavaju pravnih postupaka i da u odnosu prema svim uključenim stranama u potpunosti poštuju ljudska prava utvrđena međunarodnim pravom, uključujući Ženevsku konvenciju;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi turskom i grčkom predsjedniku, vladi i parlamentu, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Komisiji, nadležnim tijelima država članica i NATO-u.

Posljednje ažuriranje: 18. travnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti