Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0194/2018/REV1Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0194/2018/REV1

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje, atvejis.

  16.4.2018 - (2018/2670(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete, David McAllister, PPE frakcijos vardu
  Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos S&D frakcijos vardu
  Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu
  Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu
  Bodil Valero, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu
  Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva GUE / NGL frakcijos vardu
  Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu


  Procedūra : 2018/2670(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0194/2018
  Pateikti tekstai :
  B8-0194/2018
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8-0194/2018/REV

  Europos Parlamento rezoliucija „Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje, atvejis“

  (2018/2670(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 1 d. Turkijos valdžios institucijų įvykdytą dviejų Graikijos karių, kurie tvirtiną pasiklydę dėl blogų oro sąlygų, areštą ir tebevykdomą sulaikymą,

  –  atsižvelgdamas į tai, kad atitinkama sienos dalis Kastanies miško vietovėje, palei Evros (Meric) upę yra svarbus sienos perėjimo punktas, kuriuo dažnai naudojasi migrantai, pabėgėliai ir prekyba žmonėmis užsiimantys asmenys, o leitenantas ir seržantas vykdė reguliarų sienos patruliavimą,

  –  atsižvelgdamas į ES ir NATO pareigūnų raginimus paleisti karius, ypač Europos Vadovų Tarybos 2018 m. kovo 22 d. ir 2018 m. kovo 26 d. ES ir Turkijos vadovų susitikime išsakytus raginimus,

  –  atsižvelgdamas į Graikijos vyriausybės pastangas užtikrinti karių išlaisvinimą ir grąžinimą,

  –  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvencijos 5 straipsnio 2 dalį, kurioje teigiama, kad „kiekvienam suimtąjam turi būti nedelsiant jam suprantama kalba pranešta, dėl ko jis suimtas ir kuo kaltinamas“,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi 2018 m. kovo 4 d. Turkijos Edirne miesto teismas nusprendė, kad abu kariai, šiuo metu laikomi didžiausio saugumo kalėjime ir kaltinami nelegaliu įžengimu į Turkijos valstybės teritoriją, ir toliau ten bus laikomi;

  B.  kadangi abu Graikijos kariai laikomi Turkijos kalėjime ilgiau nei vieną mėnesį nepateikus jokių kaltinimų prieš juos, paliekant juos nežinioje dėl nusikaltimo kuriuo jie yra kaltinami;

  C.  kadangi ankstesni panašūs atsitiktinio sienos kirtimo iš Turkijos arba Graikijos karių pusės atvejai buvo išsprendžiami vietoje, abiems pusėms sprendimą priimant vietos karinės vadovybės lygmeniu;

  1.  ragina Turkijos valdžios institucijas greitai užbaigti teisminius procesus ir paleisti du Graikijos karius bei grąžinti juos į Graikiją;

  2.  ragina Tarybą, Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą ir visas ES valstybes nares parodyti solidarumą su Graikija ir raginti nedelsiant paleisti du Graikijos karius, visais įmanomai būdais bendraujant su Turkijos vadovais ir valdžios institucijomis, laikantis tarptautinės teisės ir gerų kaimyninių santykių;

  3.  ragina Turkijos valdžios institucijas atidžiai stebėti teismo procesą ir visiems susijusiems asmenims visapusiškai laikytis tarptautinėje teisėje įtvirtintų žmogaus teisių, įskaitant Ženevos konvenciją;

  4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Turkijos ir Graikijos valstybių prezidentams, vyriausybėms ir parlamentams, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijai, valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir NATO.

  Atnaujinta: 2018 m. balandžio 18 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika