Ontwerpresolutie - B8-0194/2018/REV1Ontwerpresolutie
B8-0194/2018/REV1

ONTWERPRESOLUTIE over de schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije

16.4.2018 - (2018/2670(RSP))

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete, David McAllister, namens de PPE-Fractie
Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos namens de S&D-Fractie
Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto namens de ECR-Fractie
Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans namens de ALDE-Fractie
Bodil Valero, Igor Šoltes namens de Verts/ALE-Fractie
Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas namens de EFDD-Fractie


Procedure : 2018/2670(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-0194/2018
Ingediende teksten :
B8-0194/2018
Debatten :
Aangenomen teksten :

B8‑0194/2018/REV

Resolutie van het Europees Parlement over de schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije

(2018/2670(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de arrestatie op 1 maart 2018 en de voortdurende detentie door de Turkse autoriteiten van twee Griekse soldaten, die stellen dat zij onder slechte weersomstandigheden verdwaald zijn,

–  gezien het feit dat dit specifieke deel van de grens, in het bosgebied van Kastanies langs de rivier de Evros/Meriç, een belangrijk oversteekpunt voor migranten, vluchtelingen en smokkelaars vormt, en dat de desbetreffende luitenant en sergeant een reguliere patrouille langs de grens uitvoerden,

–  gezien het feit dat EU- en NAVO-functionarissen hebben opgeroepen de soldaten vrij te laten, onder meer tijdens de Europese Raad van 22 maart 2018 en tijdens de ontmoeting van de leiders van de EU en Turkije op 26 maart 2018,

–  gezien de inspanningen van de Griekse regering om de vrijlating en terugkeer van de soldaten te bewerkstelligen,

–  gezien artikel 5, lid  2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, waarin wordt bepaald dat "eenieder die gearresteerd is, onverwijld en in een taal die hij verstaat op de hoogte moet worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht",

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat een Turks gerechtshof in Edirne op 4 maart 2018 heeft geoordeeld dat de twee soldaten, die momenteel onder zware beveiliging worden vastgehouden en worden beschuldigd van het illegaal betreden van Turks grondgebied, in detentie moeten blijven;

B.  overwegende dat de twee Griekse soldaten reeds langer dan een maand in een Turkse gevangenis worden vastgehouden zonder dat zij in staat van beschuldiging zijn gesteld, zodat zij niet weten welke strafbare feiten hen ten laste worden gelegd;

C.  overwegende dat eerdere gevallen van incidentele grensoverschrijdingen door Griekse of Turkse soldaten in het verleden ter plekke werden geregeld op het niveau van de lokale militaire autoriteiten aan beide zijden van de grens;

1.  dringt er bij de Turkse autoriteiten op aan de gerechtelijke procedure onverwijld af te ronden en de twee Griekse soldaten vrij te laten en te laten terugkeren naar Griekenland;

2.  dringt er bij de Raad, de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden en alle EU-lidstaten op aan solidariteit te tonen met Griekenland en in alle contacten en communicatie met de Turkse leiders en de Turkse autoriteiten op te roepen tot de onmiddellijke vrijlating van de twee Griekse soldaten, in de geest van het internationaal recht en goede nabuurschapsbetrekkingen;

3.  dringt er bij de Turkse autoriteiten op aan de juridische procedures nauwgezet te volgen en de mensenrechten van alle betrokkenen volledig te eerbiedigen, zoals deze zijn vastgelegd in het internationaal recht, inclusief het Verdrag van Genève;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de presidenten, regeringen en parlementen van Turkije en Griekenland, de Europese Dienst voor extern optreden, de Commissie, de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de NAVO.

Laatst bijgewerkt op: 18 april 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid