Návrh uznesenia - B8-0194/2018/REV1Návrh uznesenia
B8-0194/2018/REV1

NÁVRH UZNESENIA o porušovaní ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku

16.4.2018 - (2018/2670(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete, David McAllister v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto v mene Európskych konzervatívcov a reformistov
Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Bodil Valero, Igor Šoltes v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas v mene Skupiny Európa slobody a priamej demokracie


Postup : 2018/2670(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0194/2018
Predkladané texty :
B8-0194/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0194/2018/REV

Uznesenie Európskeho parlamentu o porušovaní ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku

(2018/2670(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na to, že turecké orgány 1. marca 2018 zatkli dvoch gréckych vojakov, ktorí uviedli, že sa stratili v zlom počasí, a naďalej ich zadržiavajú,

–  so zreteľom na to, že túto konkrétnu časť hranice v zalesnenej oblasti Kastanies pozdĺž rieky Evros/Meriç často využívajú migranti, utečenci a obchodníci s ľuďmi na prechod cez hranicu a že poručík so seržantom vykonávali na hranici pravidelnú hliadku,

–  so zreteľom na výzvy predstaviteľov EÚ a NATO, na prepustenie vojakov, ako aj na výzvu Európskej rady z 22. marca 2018 a počas zasadnutia vedúcich predstaviteľov EÚ a Turecka 26. marca 2018,

–  so zreteľom na úsilie gréckej vlády zabezpečiť prepustenie a návrat vojakov,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v ktorom sa uvádza, že: „každý, kto je zatknutý, musí byť bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, oboznámený s dôvodmi svojho zatknutia a s každým obvinením proti nemu“,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 4. marca 2018 turecký súd v Edirne rozhodol, že obaja vojaci, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní s maximálnou úrovňou zabezpečenia a sú obvinení z nezákonného vstupu do Turecka, zostanú vo väzbe;

B.  keďže obaja grécki vojaci sú v tureckom väzení už viac ako mesiac bez toho, aby voči nim bolo vznesené formálne obvinenie, takže sami nevedia, z akého trestného činu sú obvinení;

C.  keďže predchádzajúce prípady podobného náhodného prekročenia hranice gréckymi alebo tureckými vojakmi boli v minulosti vyriešené na mieste na úrovni miestnych vojenských orgánov oboch strán;

1.  vyzýva turecké orgány, aby urýchlene ukončili súdny proces a oboch gréckych vojakov prepustili a umožnili ich návrat do Grécka;

2.  vyzýva Radu, Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a všetky členské štáty EÚ, aby prejavili solidaritu s Gréckom a pri akýchkoľvek kontaktoch alebo komunikácii s tureckými predstaviteľmi žiadali okamžité prepustenie oboch gréckych vojakov a podporili každé úsilie v tejto veci;

3.  vyzýva turecké orgány, aby prísne rešpektovali zákonné postupy a v plnej miere dodržiavali ľudské práva zakotvené v medzinárodnom práve vrátane Ženevského dohovoru, a to v prípade všetkých dotknutých osôb;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie prezidentom, vládam a parlamentom Turecka a Grécka, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Komisii, príslušným orgánom členských štátov a NATO.

Posledná úprava: 18. apríla 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia