RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 254kWORD 50k
16.4.2018
PE618.449v01-00
 
B8-0196/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumise kohta kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõjaväelase puhul (2018/2670(RSP))


Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumise kohta kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõjaväelase puhul  (2018/2670(RSP))  
B8‑0196/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse, et 1. märtsil 2018 vahistasid ja vangistasid Türgi ametivõimud kaks Kreeka sõjaväelast, kes Kreeka ja Türgi piiril patrullides väidetavalt eksisid halva ilma tõttu teelt,

–  võttes arvesse asjaolu, et Kreeka-Türgi piiril on juba korduvalt ja mitmes kohas esinenud väiksemaid piiriületamise juhtumeid Kreeka ja Türgi sõjaväelaste poolt, kuid need vahejuhtumid on reeglina kiiresti lahendatud menetluste teel, ilma poliitilist tasandit kaasamata,

–  võttes arvesse asjaolu, et see piki Maritsa jõge kulgeva piiri lõik, mis jääb Kastaniese metsapiirkonda, on rändajate, põgenike ja inimsmugeldajate peamine piiriületuskoht ning nimetatud kaks sõjaväelast, leitnant ja seersant, olid piiril korralisel patrullkäigul,

–  võttes arvesse Kreeka valitsuse pingutusi sõjaväelaste vabastamiseks ja tagasitoomiseks,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 5 lõiget 2, milles on sätestatud, et igale vahistatule teatatakse talle arusaadavas keeles viivitamata tema vahistamise põhjused ja kõik tema vastu esitatud süüdistused,

–  võttes arvesse Genfi konventsiooni,

–  võttes arvesse asjaolu, et Kreeka ja Türgi on mõlemad NATO liikmed,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Türgi ametivõimud vahistasid 1. märtsil 2018 kaks Kreeka sõjaväelast, kes kandsid vormiriietust ja olid Kreeka relvajõududes teenivate isikutena selgelt äratuntavad;

B.  arvestades, et mõlemat sõjaväelast hoitakse praegu kinni Türgi üliturvalises vanglas, kus nad on ilma kohtumenetluse algatamiseta olnud vahi all enam kui kuu aega;

C.  arvestades, et Kreeka ülemkohus keeldus välja andmast kaheksat Türgi sõjaväelast (kes Ankara väitel osalesid 2016. aasta riigipöördekatses) põhjendusega, et kodumaal ei mõisteta nende üle kohut õiglaselt;

D.  arvestades, et Euroopa Ülemkogu väljendas 22. märtsil 2018 sügavat muret seoses ELi kodanike, sealhulgas kahe Kreeka sõjaväelase jätkuva kinnipidamisega Türgis ning nõudis nende küsimuste kiiret ja positiivset lahendamist dialoogis liikmesriikidega;

E.  arvestades, et Kreeka sõjaväelaste jätkuv kinnipidamine võeti kõne alla ELi ja Türgi tippkohtumisel 26. märtsil 2018 Varnas, Bulgaarias, kus Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker palus, et Ankara ametivõimud vabastaksid sõjaväelased veel enne Kreeka ülestõusmispühi;

F.  arvestades, et Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kritiseeris ELi, kuna EL avaldab Ankarale kahe Kreeka sõjaväelase pärast survet, ning ütles pärast 2016. aasta riigipöördekatset Kreekasse põgenenud kaheksa Türgi sõjaväelasega seoses: „Te ei ole nende terroristidega midagi ette võtnud“;

G.  arvestades, et veebruaris 2018 rammis Türgi laev Kreeka rannikuvalvelaeva, kui mõlemad patrullisid parajasti vaidlusaluse Imia saare rannikuvetes; arvestades, et 10. aprillil 2018 tegid Kreeka sõjaväelased hoiatuslaske Türgi helikopteri suunas, kui viimane lähenes Egeuse mere idaosas asuvale Kreeka Ro saarele;

1.  kutsub Türgi ametivõime üles vabastama kaks Kreeka sõjaväelast ja saatma nad Kreekasse tagasi;

2.  kutsub nõukogu, komisjoni, Euroopa välisteenistust ja kõiki ELi liikmesriike üles väljendama solidaarsust Kreekaga, nõudma kahe Kreeka sõjaväelase kohest vabastamist ning toetama kõiki sellega seotud jõupingutusi;

3.  kutsub Türgit üles austama rahvusvahelist õigust ja heanaaberlikke suhteid ning normaliseerima suhted Kreekaga;

4.  palub, et NATO peasekretär tegutseks vahendajana Türgi ja Kreeka vahel, mis on mõlemad NATO liikmesriigid, et hõlbustada kahe Kreeka sõjaväelase koheselt vabastamist ning seeläbi tugevdada NATOt ning ELi ja NATO vahelist koostööd praegu, kui pinged seoses Süüriaga muutuvad üha suuremaks;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Türgi ja Kreeka presidendile, valitsusele ja parlamendile, Euroopa välisteenistusele, komisjonile, liikmesriikide pädevatele asutustele ja NATO peasekretärile.

Viimane päevakajastamine: 18. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika