Процедура : 2017/2922(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0217/2018

Внесени текстове :

B8-0217/2018

Разисквания :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Гласувания :

PV 03/05/2018 - 7.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0202

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 573kWORD 53k
25.4.2018
PE621.590v01-00
 
B8-0217/2018

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8‑0017/2018 и B8‑0018/2018

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (2017/2922(RSP))


Сирпа Пиетикяйнен, Мириам Дали, Джули Гърлинг, Фредерик Рийс, Щефан Ек, Марко Афронте, Елеонора Еви, Силви Годен от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Резолюция на Европейския парламент относно световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (2017/2922(RSP))  
B8‑0217/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти („Регламент относно козметичните продукти“)(1),

–  като взе предвид член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2013 г. относно забраната за изпитване върху животни и забраната за пускане на пазара и относно постигнатото по отношение на алтернативните методи в сферата на козметичните продукти (COM(2013)0135),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 19 септември 2016 г. относно разработването, валидирането и правното приемане на алтернативни методи за изпитване върху животни в сферата на козметичните продукти (2013 – 2015 г.) (COM(2016)0599),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 юни 2015 г. относно Европейската гражданска инициатива „Спрете вивисекцията“ (C (2015) 3773),

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 21 юли 2016 г. по дело C-592/14;

–  като взе предвид специалното проучване 442 на Евробарометър от март 2016 г., озаглавено „Отношението на европейците към хуманното отношение към животните“,

–  като взе предвид проучването от януари 2017 г., озаглавено „Хуманно отношение към животните в Европейския съюз“, изготвено по искане на комисията по петиции;

–  като взе предвид въпроса до Съвета относно световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (O-000040/2018 – B8 0017/2018),

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (O-000041/2018 – B8 0018/2018),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Регламентът относно козметичните продукти определя условията за пускане на пазара на козметични продукти и съставки в ЕС и има за цел да постигне вътрешен пазар на козметични продукти, като същевременно гарантира високо равнище на закрила на човешкото здраве;

Б.  като има предвид, че член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз посочва, че при изработването и прилагането на политиките на Съюза, в частност политиките за вътрешния пазар, следва изцяло да се вземат предвид изискванията за хуманно отношение към животните, тъй като те са същества с усещания;

В.  като има предвид, че козметиката е неразделна част от ежедневието на гражданите на ЕС и обхваща широка гама от продукти – от гримове и дезодоранти до продукти за вана, къпане, слънчеви бани, продукти за грижа за косата, кожата и ноктите и продукти за бръснене и хигиена на устната кухина;

Г.  като има предвид, че ЕС се е ангажирал с подкрепата на хуманното отношение към животните успоредно с опазването на здравето на хората и околната среда;

Д.  като има предвид, че за да се гарантира безопасността на козметичните продукти, член 10 от Регламента относно козметичните продукти посочва, че за всеки продукт трябва да бъде извършена оценка на безопасността и да бъде изготвен доклад за безопасност;

Е.  като има предвид, че член 11 от регламента изисква за всеки козметичен продукт, който се предлага на пазара, да се поддържа досие с информация за продукта, което да съдържа данни за изпитване върху животни, извършено във връзка с разработването или оценката на безопасност на козметичния продукт или неговите съставки;

Ж.  като има предвид, че изпитването на крайни козметични продукти и козметични съставки върху животни е забранено в ЕС съответно от септември 2004 г. и от март 2009 г. („забраната за изпитване“);

З.  като има предвид, че пускането на пазара на крайни козметични продукти и козметични съставки, които са изпитвани върху животни, е забранено в ЕС от март 2009 г., с изключение на токсичност при многократно излагане, токсичност за репродукцията и токсикокинетика; като има предвид, че за тези специфични комплексни последици върху здравето забраната за продажба се прилага от март 2013 г., независимо от това дали вече са налице методи за изпитване, които не включват животни („забрана за пускане на пазара“);

И.  като има предвид, че по-голямата част от съставките в козметични продукти се използват също така в много други потребителски и промишлени продукти, например лекарства, перилни препарати и други химикали, както и храни; като има предвид, че тези съставки може да са били изпитвани върху животни в съответствие с приложимата правна рамка, като например регламента REACH(2), когато не е съществувала алтернатива;

Й.  като има предвид, че според специалното проучване на Евробарометър No 442 от март 2016 г. 89% от гражданите на ЕС са съгласни, че ЕС следва да работи повече за насърчаването на по-голяма осведоменост относно важността на хуманното отношение към животните на световно ниво, и че 90% от гражданите на ЕС са съгласни, че е важно да се установят високи стандарти за хуманно отношение към животните, които да бъдат признати в целия свят;

К.  като има предвид, че Европейският парламент получава многобройни петиции от граждани, упражняващи своето право по силата на членове 24 и 227 от ДФЕС и член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в които се призовава за прекратяване на изпитването върху животни в Европа и в световен мащаб, както и за въвеждане на международни стандарти за хуманно отношение към животните;

Л.  като има предвид, че обществото иска да се приеме нова правна уредба, с която постепенно да се прекратят изпитванията върху животни;

М.  като има предвид, че Съдът на Европейския съюз с решението си от 21 юли 2016 г. по делото C-592/14 потвърди, че пускането на пазара на Съюза на козметични продукти, съдържащи някои съставки, които са били изпитвани върху животни в страни извън ЕС, за да бъдат пуснати на пазара в трети страни, може да бъде забранено, ако данните от изпитването са използвани, за да се докаже безопасността на засегнатите продукти за целите на пускането им на пазара на ЕС;

Н.  като има предвид, че пропуски позволяват изпитвани върху животни извън ЕС козметични продукти да бъдат пускани на пазара на ЕС и продуктите да бъдат повторно изпитани в ЕС като се използват алтернативи на изпитването върху животни, което нарушава духа на законодателството на ЕС;

О.  като има предвид, че ЕС има важна роля в Организацията на обединените нации; като има предвид, че институциите и държавите – членки на ЕС, трябва да продължат да бъдат ангажирани със световен ред, основан на международното право и многостранното сътрудничество;

П.  като има предвид, че Европейският съюз следва да положи повече усилия, за да насърчава високи стандарти за хуманно отношение към животните в своите външни отношения;

Поуки от емблематичната забрана на ЕС за изпитването на козметични продукти върху животни

1.  отбелязва, че Европа има процъфтяващ и иновативен козметичен сектор, който осигурява около 2 милиона работни места, и е най-големият пазар за козметични продукти в света; подчертава, че забраната на ЕС за изпитване на козметични продукти върху животни не подкопа развитието на сектора;

2.  отбелязва, че в Европа степента на спазване на забраните за изпитване и за пускане на пазара е много висока; подчертава обаче, че липсата на пълни и надеждни документи в досието с информация за продукта по отношение на козметични продукти, внесени в ЕС от трети страни, в които изпитването върху животни все още се изисква, остава сериозен проблем, който следва да бъде разгледан приоритетно;

3.  счита, че емблематичната забрана на ЕС за изпитването на козметични продукти върху животни изпрати ясен сигнал на света относно важността, която Съюзът отдава на защитата на животните, и успешно показа, че постепенното прекратяване на изпитването на козметични продукти върху животни е възможно;

4.  припомня, че в Европа е направен политически избор за въвеждане на забраната, независимо дали изцяло са налице алтернативни методи на изпитването върху животни; счита, че европейският пример показва, че отсъствието на алтернативи на изпитването върху животни за някои крайни точки не е довод срещу налагането на световна забрана за изпитване на козметични продукти върху животни;

5.  заявява отново, че провеждането на изпитвания върху животни не може повече да бъде обосновано за козметичните продукти, и отправя искане органите на ЕС и националните публични органи да подкрепят противопоставянето на обществото на изпитването на козметични продукти и да подпомагат напредъка на новаторски, хуманни методи за изпитване;

6.  отправя искане регулаторните органи и дружествата да създадат система за наблюдение, която да е отворена за редовни и независими одити, за да се гарантира, че доставчиците в отрасъла спазват пълната забрана;

Въздействие на забраната върху разработването на алтернативни методи

7.  припомня, че забраната за изпитване върху животни доведе до повишени научноизследователски усилия за разработване на алтернативни методи за изпитване, чиито последици далеч надхвърлят козметичния сектор; отбелязва, че също така е постигнат значителен напредък за утвърждаването и регулаторното приемане на алтернативни методи;

8.  призовава Комисията, Съвета и държавите членки да предоставят достатъчно средносрочно и дългосрочно финансиране за бързо разработване, утвърждаване и въвеждане на алтернативни методи на изпитване, за пълно заместване на изпитването върху животни при ключови токсикологични крайни точки, като канцерогенност, токсичност за репродукцията и токсичност при многократно излагане(3);

9.  подчертава необходимостта от непрестанни усилия в областта на обучението и образованието с цел да се гарантира подходящото ниво на познания относно алтернативите и процесите в лабораториите и сред компетентните органи;

10.  отбелязва, че академичните институции следва да играят важна роля във връзка с популяризирането на алтернативите на изпитването върху животни в рамките на научните дисциплини и разпространението на нови знания и практики, които са налични, но невинаги се използват широко;

11.  изтъква необходимостта да се работи в рамките на международни структури, за да се ускори валидирането и приемането на алтернативни методи и да се предостави трансфер на знания и финансова подкрепа на трети страни, в които учените могат да не са осведомени за алтернативните методи, а съоръженията за изпитване може да не разполагат с необходимата инфраструктура за научни изследвания;

12.  изтъква, че ЕС насърчава международно сътрудничество в областта на алтернативните методи в рамките на Европейското партньорство за алтернативни подходи към изпитвания върху животни (EPAA) и участва в редица други относими международни процеси, като Международното сътрудничество в областта на нормативната уредба за козметичните продукти (ICCR) и Международното сътрудничество за алтернативни методи на изпитване (ICATM); отбелязва, че подобно сътрудничество е от изключителна важност;

Международно положение

13.  подчертава, че Гватемала, Исландия, Индия, Израел, Нова Зеландия, Норвегия, Сърбия, Швейцария и Турция са въвели забрани за изпитване на козметични продукти върху животни; отбелязва, че други страни, като Южна Корея и Австралия, са постигнали значителен напредък към приемането на подобна забрана;

14.  отбелязва, че въпреки някои забележителни законодателни достижения в световен план, около 80% от страните по света все още разрешават изпитванията върху животни и пускането на пазара на козметични продукти, изпитвани върху животни;

Въвеждане на световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни

15.  призовава Регламента на ЕС относно козметичните продукти да се използва като модел за въвеждането на международна забрана за изпитванията върху животни за козметични цели, както и забрана на международната търговия с козметични продукти и съставки, изпитвани върху животни, която да влезе в сила преди 2023 г.;

16.  призовава институциите на ЕС да гарантират еднакви условия на конкуренция за всички продукти, предлагани на пазара на ЕС, и да се уверят, че никой от тях не е изпитван върху животни в трета държава;

17.  призовава председателите на институциите на ЕС да насърчават, подкрепят и способстват за въвеждането на световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни на заседанията със своите партньори, по-специално с генералния секретар на ООН;

18.  призовава Комисията, Съвета и държавите членки да използват дипломатическите си мрежи и да предприемат решителни действия във всички възможни двустранни и многостранни форуми за преговори, за да създадат солидна и широка коалиция в подкрепа на световна забрана за изпитването върху животни в сектора на козметичните продукти;

19.  призовава Комисията, Съвета и държавите членки да способстват, насърчават и подкрепят сключването на международна конвенция в рамките на ООН срещу използването на животни за изпитване на козметични продукти; призовава институциите на ЕС и държавите членки да включат световната забрана за изпитването на козметични продукти върху животни като точка от дневния ред на следващото заседание на Общото събрание на ООН;

20.  призовава Комисията да се ангажира проактивно с всички заинтересовани страни, като започне от организаторите на кампанията за световно прекратяване на изпитването на козметични продукти върху животни, неправителствените организации и представителите на гражданското общество, за да насърчава организирането на съпътстващи прояви на следващото Общо събрание на ООН и да подпомага диалога относно ползите и достойнствата на една международна конвенция за забрана на изпитването на козметични продукти върху животни;

21.  призовава Комисията и Съвета да гарантират, че забраната на ЕС за изпитване на козметични продукти върху животни не е отслабена от никакви текущи търговски преговори, нито от правилата на Световната търговска организация; призовава Комисията да изключи изпитваните върху животни козметични продукти от обхвата на всички споразумения за свободна търговия, които вече са в сила или по които понастоящем се водят преговори;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, председателя на Европейския съвет, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки и на генералния секретар на ООН.

(1)

OВ L 342, 22.12.2009 г., стp. 59

(2)

ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)

1  Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation („Насочващи бележки за изпитванията на козметични съставки и оценка на тяхната безопасност“) на Научния комитет по безопасност на потребителите, 9-то преработено издание, SCCS/1564/15

 

Последно осъвременяване: 27 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност