Návrh usnesení - B8-0217/2018Návrh usnesení
B8-0217/2018

NÁVRH USNESENÍ o zavedení celosvětového zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech

25.4.2018 - (2017/2922(RSP))

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8-0017/2018 a B8-0018/2018
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Postup : 2017/2922(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0217/2018
Předložené texty :
B8-0217/2018
Přijaté texty :

B8-0217/2018

Usnesení Evropského parlamentu o zavedení celosvětového zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech

(2017/2922(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích („nařízení o kosmetických přípravcích“)[1],

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2013 o zkouškách na zvířatech a zákazu uvádění na trh a o současném stavu, pokud jde o alternativní metody v odvětví kosmetických přípravků (COM(2013)0135),

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 19. září 2016 o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech (2013–2015) (COM(2016)0599),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. června 2015 o Evropské občanské iniciativě „Stop vivisekci“ (C (2015)3773),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. července 2016 ve věci C-592/14,

–  s ohledem na výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometru 442 z března 2016 s názvem „Postoje Evropanů k otázce dobrých životních podmínek zvířat“,

–  s ohledem na studii z ledna 2017 s názvem „Dobré životní podmínky zvířat v Evropské unii“ vypracovanou na žádost Petičního výboru,

–  s ohledem na otázku položenou Radě týkající se celosvětového zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech (O-000040/2018 – B8 0017/2018),

–  s ohledem na otázku položenou Komisi týkající se celosvětového zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech (O-000041/2018 – B8 0018/2018),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení o kosmetických přípravcích stanovuje podmínky prodeje kosmetických přípravků a přísad v EU a usiluje o vytvoření vnitřního trhu s kosmetickými přípravky a zároveň o zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví;

B.  vzhledem k tomu, že se v článku 13 SFEU uvádí, že při stanovování a uplatňování politik Unie, zejména pokud jde o vnitřní trh, je třeba plně zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat, jelikož se jedná o vnímající bytosti;

C.  vzhledem k tomu, že kosmetické přípravky, ať už se jedná o přípravky používané při líčení a deodoranty, přípravky používané při koupání, sprchování, opalování, při péči o vlasy, pokožku a nehty nebo přípravky na holení a ústní hygienu, jsou nedílnou součástí každodenního života většiny občanů EU;

D.  vzhledem k tomu, že EU se kromě ochrany lidského zdraví a životního prostředí zavázala k podpoře dobrých životních podmínek zvířat;

E.  vzhledem k tomu, že v zájmu zajištění bezpečnosti kosmetických přípravků článek 10 nařízení o kosmetických přípravcích uvádí, že u každého kosmetického přípravku musí být provedeno posouzení bezpečnosti a vypracována zpráva o bezpečnosti;

F.  vzhledem k tomu, že článek 11 nařízení stanovuje povinnost vést u každého výrobku uvedeného na trh informační dokumentaci, která musí obsahovat informace o jakýchkoli zkouškách na zvířatech provedených v souvislosti s vývojem nebo posouzením bezpečnosti kosmetických přípravků nebo jeho přísad;

G.  vzhledem k tomu, že testování na zvířatech u konečných kosmetických přípravků je v EU zakázáno od září 2004 a zákaz testování kosmetických přísad na zvířatech platí od března 2009 („zákaz testování“);

H.  vzhledem k tomu, že uvádění konečných kosmetických přípravků a kosmetických přísad testovaných na zvířatech na trh je v EU zakázáno od března 2009, s výjimkou toxicity po opakované dávce, reprodukční toxicity a toxikokinetiky; vzhledem k tomu, že kvůli těmto specifickým komplexním zdravotním účinkům začal zákaz uvádění na trh platit v březnu 2013 bez ohledu na to, zda jsou k dispozici alternativní testy („zákaz uvádění na trh“);

I.  vzhledem k tomu, že většina přísad obsažených v kosmetických přípravcích, jako jsou léčivé přípravky, detergenty a jiné chemické látky, je používána i u řady jiných spotřebitelských a průmyslových výrobků a potravin; vzhledem k tomu, že je možné, že nebyla-li dostupná alternativa, byly tyto přísady podle příslušného právního rámce, jako např. nařízení REACH[2], testovány na zvířatech;

J.  vzhledem k tomu, že podle zvláštního průzkumu Eurobarometru 442 z března 2016 89 % občanů EU souhlasí s tím, že by EU měla v mezinárodním měřítku podporovat větší informovanost o důležitosti dobrých životních podmínek zvířat, a 90 % občanů EU souhlasí s tím, že je důležité zavést přísné, celosvětově uznávané normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

K.  vzhledem k tomu, že občané – uplatňujíce své právo podle článků 24 a 227 SFEU a článku 44 Listiny základních práv Evropské unie – předkládají Parlamentu často petice, v nichž vyzývají k tomu, aby v Evropě i ve světě bylo ukončeno testování na zvířatech a aby byly stanoveny mezinárodní standardy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

L.  vzhledem k tomu, že občané požadují přijetí nového legislativního rámce pro postupné ukončení testování na zvířatech;

M.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ze dne 21. července 2016 ve věci C-592/14 potvrdil, že lze zakázat uvádění kosmetických přípravků obsahujících některé přísady testované na zvířatech mimo území EU na trh Unie, s cílem uvést tyto výrobky na trh ve třetích zemích, pokud jsou údaje vyplývající z takového testování použity k prokázání bezpečnosti umístění těchto výrobků na trh v EU;

N.  vzhledem k tomu, že mezery v právních předpisech umožňují uvádět kosmetické přípravky testované na zvířatech mimo EU na trh Unie a dotyčné výrobky opětovně testovat v EU za použití alternativních testování než testování na zvířatech, což se neshoduje s duchem právních předpisů EU;

O.  vzhledem k tomu, že EU hraje klíčovou roli v OSN; vzhledem k tomu, že evropské instituce a členské státy musí i nadále usilovat o celosvětový pořádek založený na mezinárodním právu a mnohostranné spolupráci;

P.  vzhledem k tomu, že by EU měla vynaložit větší úsilí na začlenění podpory přísných norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat do svých vnějších vztahů;

Poučení z přelomového zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech, který vydala EU

1.  bere na vědomí, že Evropa disponuje prosperujícím a inovativním kosmetickým odvětvím, které poskytuje přibližně dva miliony pracovních míst a je nejrozsáhlejším trhem kosmetických přípravků na světě; zdůrazňuje, že zákaz testování na zvířatech, který EU přijala, neohrozil rozvoj dotyčného odvětví;

2.  podotýká, že míra dodržování platných zákazů testování na zvířatech a uvádění testovaných výrobků na trh je v Evropě velmi vysoká; zdůrazňuje však, že stále velmi závažným problémem, který je třeba řešit přednostně, je nedostatek úplné a spolehlivé dokumentace v informační složce k výrobkům, pokud jde o kosmetické přípravky dovážené do EU ze třetích zemí, ve kterých je testování na zvířatech nadále požadováno;

3.  domnívá se, že přelomový zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech, který EU přijala, vyslal okolnímu světu důrazný signál ohledně významu, který EU přikládá ochraně zvířat, a úspěšně poukázal na to, že postupný zákaz tohoto testování je možný;

4.  připomíná, že v Evropě bylo přijato politické rozhodnutí zavést tento zákaz bez ohledu na úplnou dostupnost metod, které by byly alternativou testování na zvířatech; domnívá se, že příklad Evropy ukazuje na to, že absence metod, které by byly alternativou testování na zvířatech pro některé parametry, není argumentem proti zavedení celosvětového zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech;

5.  opětovně zdůrazňuje, že testování kosmetických přípravků na zvířatech se již nemůže dále ospravedlňovat, a vyzývá orgány EU a vnitrostátní orgány, aby podpořily občany v jejich nesouhlasu s testováním kosmetických přípravků na zvířatech a zasadily se o vývoj inovativních a humánních metod testování;

6.  vyzývá regulační orgány a podniky, aby zavedly monitorovací systém, který bude otevřen pravidelným a nezávislým auditům a zajistí, že dodavatelé v odvětví budou dodržovat úplný zákaz testování na zvířatech;

Dopad zákazu na rozvoj alternativních metod

7.  připomíná, že zákaz testování na zvířatech vedl ke zvýšenému úsilí v oblasti výzkumu alternativních testovacích metod, což mělo dopad nejenom v odvětví kosmetiky; bere na vědomí, že bylo rovněž dosaženo významného pokroku ve věci validace a zákonného uznání alternativních metod;

8.  vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby daly k dispozici dostatečné střednědobé až dlouhodobé zdroje na rychlý rozvoj, validaci a zavedení alternativních testovacích metod, které plně nahradí testování na zvířatech u klíčových toxikologických parametrů, jako je karcinogenita, reprodukční toxicita a toxicita po opakovaných dávkách[3];

9.  zdůrazňuje potřebu trvalého úsilí v oblasti odborné přípravy a vzdělávání s cílem zajistit, aby laboratoře a příslušné orgány měly k dispozici úplné poznatky o alternativních metodách a postupech;

10.  zdůrazňuje, že akademické instituce hrají důležitou úlohu při podpoře alternativ k testování na zvířatech ve vědeckých oborech a při šíření nových poznatků a postupů, které jsou k dispozici, avšak nejsou vždy široce využívané;

11.  zdůrazňuje, že je třeba v rámci mezinárodních struktur vyvíjet činnost s cílem urychlit validaci a přijímání alternativních metod a předat třetím zemím, kde vědci možná nemají o alternativních metodách povědomí a jejich zkušební zařízení možná postrádá nezbytnou výzkumnou infrastrukturu, potřebné znalosti a poskytnout jim finanční podporu;

12.  poukazuje na to, že EU podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti vývoje alternativních metod v rámci Evropského partnerství pro alternativní přístupy k testování na zvířatech (EPAA) a je zapojena do řady dalších příslušných mezinárodních procesů, jako je např. Mezinárodní spolupráce v oblasti regulace kosmetických přípravků (ICCR) a Mezinárodní spolupráce týkající se alternativních zkušebních metod (ICATM); konstatuje, že tato spolupráce má zásadní význam;

Mezinárodní situace

13.  zdůrazňuje, že v Guatemale, Indii, na Islandu, v Izraeli, Norsku, na Novém Zélandu, v Srbsku, Švýcarsku a Turecku je zakázáno testovat kosmetické přípravky na zvířatech; poukazuje na to, že některé další země, jako jsou Jižní Korea a Austrálie, již dosáhly značného pokroku na cestě k takovému zákazu;

14.  podotýká, že navzdory značnému zákonodárnému pokroku v různých částech světa okolo 80 % zemí světa stále umožňuje testování na zvířatech a obchodování s kosmetickými přípravky testovanými na zvířatech;

Zavedení celosvětového zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech

15.  vyzývá k tomu, aby nařízení EU o kosmetických přípravcích bylo použito jako model pro zavedení celosvětového zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech a zákazu mezinárodního obchodu s kosmetickými přísadami a přípravky testovanými na zvířatech, který by měl vstoupit v platnosti před rokem 2023;

16.  vyzývá orgány EU, aby zajistily rovné podmínky pro všechny výrobky uváděné na trh v EU a aby zajistily, že žádný z nich nebude testován ve třetí zemi na zvířatech;

17.  vyzývá k tomu, aby předsedové orgánů EU prosazovali, podporovali a usnadňovali zavedení celosvětového zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech na setkáních s jejich protějšky, zejména s generálním tajemníkem OSN;

18.  vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby využily svých diplomatických sítí a s rozhodností jednaly na všech možných bilaterálních i multilaterálních vyjednávacích fórech s cílem vytvořit silnou a širokou koalici na podporu celosvětového zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech;

19.  vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby v rámci OSN usnadňovaly, prosazovaly a podporovaly uzavření mezinárodní úmluvy proti testování kosmetických přípravků na zvířatech; vyzývá evropské orgány a členské státy, aby otázku celosvětového zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech zařadily na pořad jednání příštího zasedání Valného shromáždění OSN;

20.  vyzývá Komisi k tomu, aby aktivně spolupracovala se všemi zúčastněnými stranami, počínaje propagátory kampaně usilující celosvětově skoncovat s používáním zvířat pro testování kosmetických přípravků, nevládními organizacemi a zástupci občanské společnosti za účelem podpory doprovodných akcí na příštím zasedání Valného shromáždění OSN a dialogu o užitku a přínosu mezinárodní úmluvy proti testování kosmetických přípravků na zvířatech;

21.  vyzývá Komisi a Radu, aby se ujistily, že zákaz EU provádět testování kosmetických přípravků na zvířatech nebude oslaben žádným z právě probíhajících obchodních jednání či pravidly Světové obchodní organizace; vyzývá Komisi, aby vyloučila kosmetiku testovanou na zvířatech z rozsahu působnosti dohod o volném obchodu, ať již platných nebo v jednání;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, předsedovi Evropské rady, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, vládám a parlamentům členských států a generálnímu tajemníkovi OSN.

 

Poslední aktualizace: 27. dubna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí