Prijedlog rezolucije - B8-0217/2018Prijedlog rezolucije
B8-0217/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o globalnoj zabrani ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe

25.4.2018 - (2017/2922(RSP))

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0017/2018 i B8-0018/2018
u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Postupak : 2017/2922(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0217/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0217/2018
Doneseni tekstovi :

B8-0217/2018

Rezolucija Europskog parlamenta o globalnoj zabrani ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe

(2017/2922(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (Uredba o kozmetičkim proizvodima)[1],

–  uzimajući u obzir članak 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. ožujka 2013. o ispitivanjima na životinjama i zabrani stavljanja na tržište te trenutačnom stanju u odnosu na alternativne metode u području kozmetičke industrije (COM (2013)0135),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije od 19. rujna 2016. o razvoju, potvrđivanju i pravnom prihvaćanju alternativnih metoda umjesto ispitivanja na životinjama u području kozmetičke industrije (2013. – 2015.) (COM(2016)0599),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije o europskoj građanskoj inicijativi „Ne vivisekciji” (C(2015)3773),

–  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije od 21. srpnja 2016. u predmetu C-592/14,

–  uzimajući u obzir Posebno istraživanje Eurobarometra br. 442 iz ožujka 2016. pod naslovom „Stavovi Europljana prema dobrobiti životinja”,

–  uzimajući u obzir studiju iz siječnja 2017. pod naslovom „Animal Welfare in the European Union” (Dobrobit životinja u Europskoj uniji), koju je naručio Odbor za predstavke;

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Vijeću o globalnoj zabrani ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe (O-000040/2018 - B8 0017/2018),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o globalnoj zabrani ispitivanja na životinje u kozmetičke svrhe (O-000041/2018 - B8 0018/2018),

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se u Uredbi o kozmetičkim proizvodima utvrđuju uvjeti za stavljanje kozmetičkih proizvoda i sastojaka na tržište u EU-u te je njen cilj uspostava unutarnjeg tržišta za kozmetičke proizvode, uz istovremeno osiguravanje visoke razine zaštite ljudskog zdravlja;

B.  budući da se u članku 13. UFEU-a navodi da bi se pri oblikovanju i provedbi politika Unije, a posebno u pogledu njezinog unutarnjeg tržišta, puna pažnja trebala posvetiti zahtjevima za dobrobit životinja jer su životinje čuvstvena bića;

C.  budući da su kozmetički proizvodi sastavni dio svakodnevnog života građana EU-a te obuhvaćaju širok raspon proizvoda kao što su šminka, dezodoransi, proizvodi za kupanje, tuširanje, sunčanje, proizvodi za njegu kose, kože i noktiju, proizvodi za brijanje i oralnu higijenu;

D.  budući da se EU zalaže za promicanje dobrobiti životinja, pri čemu se štiti zdravlje ljudi i okoliš;

E.  budući da se u članku 10. Uredbe o kozmetičkim proizvodima navodi da se mora provesti procjena sigurnosti svakog proizvoda i sastaviti izvješće o sigurnosti kako bi se zajamčila sigurnost kozmetičkih proizvoda;

F.  budući da se člankom 11. te uredbe zahtijeva da se dokumentacija s podacima o proizvodu čuva za svaki proizvod stavljen na tržište i da uključuje podatke o bilo kakvom ispitivanju na životinjama koje je provedeno u vezi s razvojem ili procjenom sigurnosti kozmetičkog proizvoda ili njegovih sastojaka;

G.  budući da je ispitivanje gotovih kozmetičkih proizvoda na životinjama u EU-u zabranjeno od rujna 2004., a ispitivanje kozmetičkih sastojaka na životinjama od ožujka 2009. („zabrana ispitivanja”);

H.  budući da je stavljanje na tržište gotovih kozmetičkih proizvoda i kozmetičkih sastojaka koji su ispitani na životinjama zabranjeno u EU-u od ožujka 2009., uz iznimku ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza, reproduktivne toksičnosti i toksikokinetike; budući da se za te specifične i složene učinke na zdravlje zabrana stavljanja na tržište primjenjuje od ožujka 2013., bez obzira na to postoje li alternativna ispitivanja koja se ne provode na životinjama („zabrana stavljanja na tržište”);

I.  budući da se većina sastojaka prisutnih u kozmetičkim proizvodima upotrebljava i u mnogim drugim potrošačkim i industrijskim proizvodima, kao što su farmaceutski proizvodi, deterdženti i druge kemikalije te hrana; budući da postoji mogućnost da su ti proizvodi ispitani na životinjama u skladu s relevantnim pravnim okvirom, kao što je Uredba REACH[2], ako nije postojala alternativa;

J.  budući da se prema Posebnom istraživanju Eurobarometra br. 442 iz ožujka 2016. 89 % građana EU-a slaže s tim da bi EU trebao činiti više u pogledu promicanja veće osviještenosti o važnosti dobrobiti životinja na međunarodnoj razini, a 90 % građana EU-a smatra da je važno uspostaviti visoke standarde dobrobiti životinja koji će biti priznati diljem svijeta;

K.  budući da Parlament prima brojne predstavke građana koji u skladu sa svojim pravima na temelju članaka 24. i 227. UFEU-a te članka 44. Povelje o temeljnim pravima Europske unije pozivaju na ukidanje ispitivanja na životinjama u Europi i diljem svijeta te na uspostavu međunarodnih standarda za dobrobit životinja;

L.  budući da građani traže usvajanje novog zakonodavnog okvira za postupno ukidanje ispitivanja na životinjama;

M.  budući da je Sud Europske unije u svojoj presudi od 21. srpnja 2016. u predmetu C-592/14 potvrdio da se u Uniji može zabraniti stavljanje na tržište kozmetičkih proizvoda čiji su određeni sastojci ispitani na životinjama izvan Unije kako bi se omogućilo stavljanje tih proizvoda na tržište u trećim zemljama, ako se podaci koji iz tih ispitivanja proizlaze koriste kako bi se dokazala sigurnost spomenutih proizvoda u svrhu njihova stavljanja na tržište Unije;

N.  budući da postoje manjkavosti koje omogućuju da se kozmetički proizvodi koji su ispitani na životinjama izvan EU-a stavljaju na tržište EU-a te da se ti proizvodi ponovno ispituju u EU-u uporabom alternativa ispitivanjima na životinjama, što je u suprotnosti s duhom zakonodavstva EU-a;

O.  budući da je EU ključni akter u Ujedinjenim narodima; budući da institucije EU-a i države članice moraju i dalje biti predane svjetskom poretku koji se temelji na međunarodnom pravu i multilateralnoj suradnji;

P.  budući da bi Europska unija trebala uložiti više napora u promicanje visokih standarda dobrobiti životinja u okviru svojih vanjskih odnosa;

Što nas je naučila povijesna zabrana ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe u EU-u

1.  prima na znanje da Europa ima uspješan i inovativan sektor kozmetičkih proizvoda koji osigurava oko dva milijuna radnih mjesta te predstavlja najveće tržište kozmetičkih proizvoda na svijetu; naglašava da zabrana ispitivanja na životinjama koju provodi EU nije ugrozila razvoj tog sektora;

2.  primjećuje da je u Europi stupanj pridržavanja zabrane ispitivanja i zabrane stavljanja na tržište vrlo visok; međutim, naglašava da je manjak potpune i pouzdane dokumentacije s informacijama o kozmetičkim proizvodima koji se uvoze u EU iz trećih zemalja u kojima se ispitivanja na životinjama još uvijek provode, i dalje ozbiljan problem koji treba riješiti kao prioritetno pitanje;

3.  smatra da je povijesna zabrana ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe u EU-u poslala snažnu poruku svijetu o važnosti koju EU pridaje zaštiti životinja te da je uspješno pokazala da je postupno ukidanje ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe moguće;

4.  podsjeća da je u Europi donesena politička odluka da se provede zabrana, bez obzira na potpunu raspoloživost alternativa ispitivanju na životinjama; smatra da europski primjer pokazuje da nedostatak alternativa ispitivanju na životinjama za određene parametre nije argument protiv uvođenja globalne zabrane ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe;

5.  ponavlja da ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe više ne mogu biti opravdana i poziva javna tijela EU-a i nacionalna javna tijela da pruže potporu javnosti u njenom protivljenju ispitivanjima u kozmetičke svrhe i da podrže napredak inovativnih i humanih metoda ispitivanja;

6.  poziva regulatorna tijela i poduzeća da uspostave nadzorni sustav koji će dozvoljavati redovne i neovisne preglede kako bi se osiguralo da dobavljači u tom sektoru poštuju potpunu zabranu;

Učinak zabrane na razvoj alternativnih metoda

7.  podsjeća da je zabrana ispitivanja na životinjama dovela do povećanih istraživačkih napora u razvoju alternativnih metoda ispitivanja čiji učinci nadilaze sektor kozmetičkih proizvoda; napominje da je znatan napredak ostvaren u pogledu potvrđivanja i regulatornog prihvaćanja alternativnih metoda;

8.  poziva Komisiju, Vijeće i države članice da se pobrinu za to da dovoljna srednjoročna i dugoročna sredstva budu dostupna za brz razvoj, potvrđivanje i uvođenje alternativnih metoda ispitivanja koje bi u potpunosti zamijenile ispitivanja na životinjama za ključne toksikološke parametre, kao što su kancerogenost, toksičnost ponovljenih doza i reproduktivna toksičnost[3];

9.  naglašava da je potrebno uložiti napore u kontinuiranu obuku i obrazovanje kako bi se osigurala odgovarajuća upoznatost s alternativama i laboratorijskim postupcima, uključujući i na razini nadležnih tijela;

10.  ističe da akademske ustanove imaju važnu ulogu u pogledu promicanja alternativa ispitivanjima na životinjama u znanstvenim disciplinama i u pogledu širenja novih znanja i praksi koje su dostupne, ali nisu uvijek u širokoj upotrebi;

11.  ističe da je potrebno djelovati unutar okvira međunarodnih struktura kako bi se ubrzalo potvrđivanje i prihvaćanje alternativnih metoda te kako bi se omogućio prijenos znanja i pružanje financijske potpore trećim zemljama, u kojima znanstvenici možda nisu upoznati s alternativnim metodama, a centri za ispitivanja možda nemaju adekvatnu infrastrukturu za istraživanja;

12.  ističe da EU promiče međunarodnu suradnju u pogledu alternativnih metoda u okviru Europskog partnerstva za alternativne pristupe ispitivanju na životinjama (EPAA) i sudjeluje u nizu drugih relevantnih međunarodnih procesa, kao što je Međunarodna suradnja u području propisa za kozmetičke proizvode (ICCR) ili Međunarodna suradnja u području alternativnih ispitnih metoda (ICATM); napominje da je takva suradnja od ključne važnosti;

Međunarodna slika

13.  naglašava da Gvatemala, Island, Indija, Izrael, Novi Zeland, Norveška, Srbija, Švicarska i Turska imaju na snazi zabranu ispitivanja na životinjama; napominje da su druge zemlje, kao što su Južna Koreja i Australija, ostvarile znatan napredak prema takvoj zabrani;

14.  napominje da, usprkos znatnom zakonodavnom napretku diljem svijeta, oko 80 % svjetskih zemalja i dalje dopušta ispitivanja na životinjama i stavljanje na tržište kozmetičkih proizvoda koji su ispitani na životinjama;

Uvođenje globalne zabrane ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe

15.  poziva da se Uredba o kozmetičkim proizvodima uzme kao model za uvođenje međunarodne zabrane ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe i zabrane međunarodne trgovine kozmetičkim sastojcima i proizvodima ispitanima na životinjama, te da navedene zabrane stupe na snagu prije 2023.;

16.  poziva institucije EU-a da zajamče jednake uvjete za sve proizvode stavljene na tržište EU-a te da osiguraju da nijedan od tih proizvoda nije ispitan na životinjama u trećoj zemlji;

17.  poziva predsjednike institucija EU-a da na sastancima sa svojim partnerima, posebno s glavnim tajnikom UN-a, promiču globalnu zabranu ispitivanja u kozmetičke svrhe, zalažu se za nju i olakšaju njezino uvođenje;

18.  poziva Komisiju, Vijeće i države članice da se koriste svojim diplomatskim mrežama i da odlučno djeluju u svim pregovorima, bilateralnim ili multilateralnim, kako bi izgradile široku i snažnu koaliciju za potporu globalnoj zabrani ispitivanja na životinjama u kozmetičkoj industriji;

19.  poziva Komisiju, Vijeće i države članice da u okviru UN-a olakšaju, promiču i podupiru sklapanje međunarodne konvencije protiv ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe; traži od institucija EU-a i država članica da se pobrinu za to da se globalna zabrana ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe uključi kao točka dnevnog reda na sljedećoj sjednici Opće skupštine UN-a;

20.  poziva Komisiju da proaktivno surađuje sa svim dionicima, počevši od promotora kampanje za globalno ukidanje ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe, nevladinih organizacija i predstavnika civilnog društva, u cilju promicanja popratnih događanja na sljedećoj sjednici Opće skupštine UN-a i dijaloga među sudionicima o koristima i prednostima međunarodne konvencije protiv ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe;

21.  poziva Komisiju i Vijeće da se pobrinu za to da zabrana ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe koju provodi EU ne bude oslabljena bilo kakvim tekućim trgovinskim pregovorima ili pravilima Svjetske trgovinske organizacije; poziva Komisiju da kozmetičke proizvode koji su ispitani na životinjama isključi iz područja primjene svih sporazuma o slobodnoj trgovini koji su već na snazi ili o kojima se trenutačno pregovara;

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, predsjedniku Europskog vijeća, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

Posljednje ažuriranje: 27. travnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti