Postup : 2018/2666(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0218/2018

Předložené texty :

B8-0218/2018

Rozpravy :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Hlasování :

PV 03/05/2018 - 7.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0201

NÁVRH USNESENÍ
PDF 365kWORD 55k
25.4.2018
PE621.591v01-00
 
B8-0218/2018

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0016/2018

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o ochraně migrujících dětí (2018/2666(RSP))


Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Ivo Belet za skupinu PPE
Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy za skupinu S&D
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Gérard Deprez za skupinu ALDE
Jean Lambert za skupinu Verts/ALE
Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o ochraně migrujících dětí (2018/2666(RSP))  
B8-0218/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. dubna 2017 o ochraně migrujících dětí (COM(2017)0211),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 8. června 2017 o ochraně migrujících dětí,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na rezoluci přijatou Valným shromážděním OSN dne 19. září 2016 s názvem „Newyorská deklarace pro uprchlíky a migranty“(1),

–  s ohledem na bod 44 obecné připomínky č. 21 (2017) Výboru OSN pro práva dítěte o situaci dětí žijících na ulici ze dne 21. června 2017(2),

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte nazvané „Neopomenout žádné dítě“ ze dne 6. března 2017,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. listopadu 2014 o 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2016 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2017 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí(5),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. dubna 2018 ve věci C-550/16, A and S v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, EU:C:2018:248(6),

–  s ohledem na otázku Komisi o ochraně migrujících dětí (O-000031 – B8-0016/2018),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle UNICEF žije v Evropě odhadem na 5,4 milionu migrujících dětí(7); vzhledem k tomu, že podle nejnovějších údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) přišlo v roce 2017 do Řecka, Itálie, Španělska a Bulharska 32 039 dětí; vzhledem k tomu, že ve 46 % případů se jednalo o děti bez doprovodu nebo děti odloučené od rodiny a zbývajících 54 % přišlo v doprovodu svých rodičů nebo jiných osob majících je v péči; vzhledem k tomu, že k 1. září 2016 bylo nahlášeno 821 dětí zadržovaných v detenčních centrech v devíti členských státech; vzhledem k tomu, že většina členských států neposkytuje ani systematicky neshromažďuje údaje o dětech v detenčních centrech pro přistěhovalce(8);

B.  vzhledem k tomu, že po roce od jeho zveřejnění dne 12. dubna 2017 mají členské státy stále potíže s uskutečněním doporučení ze sdělení Komise o ochraně migrujících dětí;

C.  vzhledem k tomu, že nedostatek spolehlivých informací a zdlouhavé postupy slučování rodin a stanovování poručníků, spolu se strachem ze zadržení a navrácení do země původu nebo předání do země prvního vstupu, má za důsledek, že se děti skrývají, a jsou tak vystaveny obchodování s lidmi, násilí a vykořisťování;

D.  vzhledem k tomu, že nedostatek služeb na ochranu dětí a činností pro děti v přijímacích střediscích má škodlivý dopad na duševní zdraví dětí;

E.  vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie a Úmluva OSN o právech dítěte požadují, aby při všech činnostech týkajících se dětí byl prvořadým hlediskem „nejlepší zájem dítěte“;

F.  vzhledem k tomu, že podle nedávného komparativního výzkumu(9) integrují členské státy děti z řad žadatelů o azyl do škol různým tempem a v některých případech po více než třech měsících po podání žádosti o azyl, přičemž zvláště starší děti mají specifické problémy;

G.  vzhledem k tomu, že podle zprávy z databáze informací o azylu z roku 2016 je přístup k azylovému řízení často problematický a může vést k dalším výrazným prodlevám(10);

H.  vzhledem k tomu, že některé členské státy stále mají potíže se zjišťováním věku a s ochranou dětí, které nepožádaly o azyl;

I.  vzhledem k tomu, že nedávná zpráva Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) o příchodech sexuálně zneužívaných migrantů odhaduje, že 80 % dívek přijíždějících z Nigérie trasou před centrální Středomoří – jejichž počty prudce vzrostly z 1 454 v roce 2014 na 11 009 v roce 2016 – jsou potenciálními oběťmi obchodu pro účely sexuálního vykořisťování; vzhledem k tomu, že členské státy se potýkají s obtížemi při zjišťování, které dívky byly oběťmi obchodu s lidmi a sexuálního vykořisťování, a při poskytování podpory těmto dívkám;

J.  vzhledem k tomu, že problém dětí bez státní příslušnosti přináší závažné výzvy z hlediska lidských práv, a zpožďuje tak proces určování statutu dětí v Evropské unii a dochází k tomu, že je dětem odepřen přístup k základním službám a právům;

1.  zdůrazňuje skutečnost, že všechny děti, bez ohledu na jejich status migranta nebo uprchlíka, mají v první řadě a především nárok na všechna práva zakotvená v Úmluvě OSN o právech dítěte;

2.  je pevně přesvědčen, že by Komise měla pomáhat členským státům s přijímáním a řádným uplatňováním uceleného přístupu založeného na právech ve všech politikách souvisejících s dětmi;

3.  zdůrazňuje, že je důležité vytvořit individuální plán na základě potřeb a dalších specifických problémových stránek každého dítěte, s přihlédnutím k tomu, že pro kvalitní život dětí a jejich blaho je také nutné, aby byly vbrzku integrovány, aby fungoval systém komunitní podpory a měly možnost plně realizovat svůj potenciál; zastává názor, že takovýto přístup se též ukázal jako účinný při snaze zabránit tomu, aby se děti ztrácely a byly pohřešovány;

4.  vyzývá členské státy, aby uplatňovaly zásadu nejlepšího zájmu dítěte u všech rozhodnutí týkajících se dětí bez ohledu na jejich status;

5.  zdůrazňuje, že veškeré potřebné informace o právech dětí a postupech a možnostech jejich ochrany by měly být dětem k dispozici v jim přístupné a genderově citlivé formě a v jazyce, kterému rozumějí; vyzývá Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, aby pomohl členským státům vytvořit odpovídající informační materiály o přijímání pro děti;

6.  naléhavě vyzývá členské státy, aby zrychlily postupy stanovování poručníků nebo dočasných poručníků pro děti bez doprovodu po jejich příchodu;

7.  naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily, aby měly všechny děti po svém příchodu přístup k profesionálním pracovníkům zajišťujícím ochranu dětí, a to i v hotspotech a v zařízeních, v nichž jsou ubytovány děti, a na hraničních přechodech;

8.  vyzývá členské státy, aby zaručily každé osobě, zejména dětem bez doprovodu, přístup k důstojnému ubytování a ke zdravotní péči a plný přístup k formálnímu inkluzivnímu vzdělávání za stejných podmínek, jaké mají ostatní děti v daném státě, včetně přípravných opatření, například výuky jazyka, s cílem umožnit dětem začlenění do hostitelské společnosti po celou dobu jejich pobytu na území členského státu;

9.  připomíná, že děti bez doprovodu by měly být umístěny v zařízeních odděleně od dospělých, aby se zabránilo riziku násilí a sexuálního zneužívání;

10.  žádá, aby byly upřednostněny relokace zbývajících dětí bez doprovodu, které jsou způsobilé podle rozhodnutí EU o relokaci, z Řecka a Itálie; žádá, aby byly vytvořeny struktury, které umožní pokračovat v relokaci dětí z členských států vstupu, je-li to v jejich nejlepším zájmu;

11.  uznává klíčovou úlohu místních a regionálních orgánů, které zajišťují přijímání a integraci migrujících dětí v praxi, navzdory omezeným zdrojům; vyzývá členské státy, aby budovaly kapacity a vyčlenily dostatečné zdroje na přijímání migrujících dětí, zejména jsou-li bez doprovodu;

12.  vyzývá členské státy, aby místním a regionálním orgánům trvale poskytovaly finanční prostředky a podporu a aby zajistily přístup k evropskému financování, například prostřednictvím Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF);

13.  naléhavě žádá členské státy, aby neprodleně pokročily ve všech probíhajících postupech slučování rodin;

14.  zdůrazňuje, že děti nesmí být v souvislosti s migrací zadržovány, a vyzývá členské státy, aby během vyřizování imigračního statusu umisťovaly všechny děti a rodiny s dětmi do komunitních zařízení neomezujících jejich osobní svobodu;

15.  zastává názor, že Komise by měla zahájit řízení o nesplnění povinnosti s členskými státy, v niž bude nadále systematicky docházet k zadržování dětí a jejich rodin v souvislosti s imigrací, aby bylo zajištěno dodržování základních práv dětí;

16.  zdůrazňuje, že členské státy by měly neprodleně investovat do psychologické a psychiatrické podpory a rehabilitace dětí v souvislosti s problémy v oblasti duševního zdraví;

17.  zdůrazňuje, že je nutné vytvořit robustní systém identifikace a registrace respektující nejlepší zájem dítěte s cílem zajistit začlenění dětí do vnitrostátních systémů ochrany a jejich setrvání v těchto systémech, přičemž je v průběhu celého řízení nutné klást důraz na dítě a postupovat v plném souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte;

18.  vyzývá členské státy, aby sdílely osvědčené postupy s cílem stanovit vysoké normy pro posuzování věku v celé EU; zdůrazňuje, že lékařská vyšetření dětí by měla být prováděna způsobem, který není obtěžující a který respektuje dětskou důstojnost;

19.  rovněž vyzývá členské státy, aby zvýšily úsilí a prohloubily přeshraniční spolupráci mezi donucovacími orgány a orgány v oblasti ochrany dětí při pátrání po pohřešovaných dětech a zajištění jejich bezpečnosti, přičemž je třeba mít na zřeteli v první řadě nejlepší zájem dítěte;

20.  vyjadřuje politování nad nadále rozšířeným jevem dětí bez státní příslušnosti; vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily vhodnou úpravu tohoto jevu ve vnitrostátních právních předpisech v plném souladu s článkem 7 Úmluvy OSN o právech dítěte;

21.  uznává pokrok dosažený členskými státy a Komisí ve věci Evropské sítě opatrovnických institucí a vyzývá členské státy, aby ji podporovaly;

22.  zdůrazňuje, že osoby pracující s dětmi nesmí mít záznam v trestním rejstříku, zejména pokud jde o trestné činy nebo přestupky související s dětmi; vyzývá členské státy, aby soustavně zabezpečovaly odpovídající odbornou přípravu v oblasti práv a potřeb nezletilých osob bez doprovodu, včetně platných norem na ochranu dětí;

23.  vyzývá členské státy, aby zvýšily úsilí, včetně přeshraniční spolupráce, k vyhledávání dětských obětí obchodování s lidmi, zneužívání a všech forem vykořisťování a aby zajistily rovný přístup všech dětských obětí k podpůrným službám; uznává, že existuje konkrétní problém zneužívání dívek k prostituci;

24.  zdůrazňuje, že vytvoření nových bezpečných a legálních cest by umožnilo Unii a členským státům lépe reagovat na potřeby ochrany, zejména v případě dětí, a mařit obchodní model převaděčů;

25.  vyzývá členské státy, aby se vší naléhavostí zvýšily úsilí o společné řešení různých forem organizované trestné činnosti, včetně obchodování s dětmi, v zájmu boje proti beztrestnosti a zajištění bezodkladného stíhání pachatelů těchto trestných činů bez ohledu na to, zda se jedná o občany EU, či nikoli;

26.  je přesvědčen, že práva migrujících dětí by měla být jednou z priorit v rozpočtovém období po roce 2020, v duchu sdělení Komise o ochraně dětí v rámci migrace z roku 2017, cílů udržitelného rozvoje a nástrojů Komise pro využívání fondů EU k integraci osob z přistěhovaleckého prostředí;

27.  vyzývá členské státy, aby zintenzivnily přeshraniční spolupráci, sdílení informací a koordinaci mezi jednotlivými útvary v rámci členských států s cílem vyplnit mezery a zajistit, aby systémy ochrany byly vhodně nastavené a aby nebyly roztříštěné;

28.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

 

(1)

Rezoluce OSN A/RES/71/1, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

(2)

https://www.streetchildrenresources.org/resources/general-comment-no-21-2017-on-children-in-street-situations/

(3)

Úř. věst. C 289, 9.8.2016, s. 57.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0102.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0329.

(6)

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-04/cp180040en.pdf

(7)

https://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf

(8)

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-migrant-detention

(9)

#Backtoschool“, výzkum organizací Global Progressive Forum, Migration Policy Group a SIRIUS European Policy network, www.globalprogressiveforum.org/backtoschool

(10)

Zpráva AIDA z roku 2016 (s. 3).

Poslední aktualizace: 27. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí