Procedură : 2018/2666(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0218/2018

Texte depuse :

B8-0218/2018

Dezbateri :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Voturi :

PV 03/05/2018 - 7.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0201

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 497kWORD 53k
25.4.2018
PE621.591v01-00
 
B8-0218/2018

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0016/2018

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la protecția copiilor migranți (2018/2666(RSP))


Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Ivo Belet în numele Grupului PPE
Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Benova, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy în numele Grupului S&D
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Gérard Deprez în numele Grupului ALDE
Jean Lambert în numele Grupului Verts/ALE
Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou în numele Grupului GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la protecția copiilor migranți (2018/2666(RSP))  
B8-0218/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 aprilie 2017 privind protecția copiilor migranți (COM(2017)0211),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 8 iunie 2017 privind protecția copiilor migranți,

–  având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului,

–  având în vedere rezoluția adoptată de Adunarea Generală a ONU la 19 septembrie 2016, intitulată „Declarația de la New York pentru refugiați și migranți”(1),

–  având în vedere punctul 44 din Comentariul general nr. 21 al Comitetului ONU pentru drepturile copilului (2017) privind copiii care trăiesc pe străzi, din 21 iunie 2017(2),

–  având în vedere Orientările UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului: niciun copil lăsat în urmă, din 6 martie 2017,

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 noiembrie 2014 referitoare la cea de a 25-a aniversare a Convenției ONU privind drepturile copilului(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 aprilie 2016 referitoare la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, de către Uniunea Europeană, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice(5),

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 aprilie 2018 în cauza C-550/16, A și S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, EU:C:2018:248(6),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la protecția copiilor migranți (O-000031 – B8-0016/2018),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, conform UNICEF, se estimează că în Europa trăiesc 5,4 milioane de copii migranți(7); întrucât potrivit ultimelor cifre furnizate de Înaltul comisar al ONU pentru refugiați, în 2017 au sosit în Grecia, Italia, Spania și Bulgaria 32 039 de copii; întrucât 46 % dintre aceștia erau copii neînsoțiți sau separați de familie, în timp ce restul de 54 % erau însoțiți de părinții lor sau de alți îngrijitori; întrucât rapoartele arată că la 1 septembrie 2016, 821 de copii se aflau în centre de detenție în nouă state membre; întrucât majoritatea statelor membre nu furnizează și nu colectează sistematic date privind copiii aflați în centre de detenție pentru imigranți(8);

B.  întrucât statele membre se confruntă în continuare cu probleme în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor din Comunicarea Comisiei privind protecția copiilor migranți, la un an de la publicarea sa la 12 aprilie 2017;

C.  întrucât lipsa unor informații fiabile și procedurile de lungă durată de reîntregire a familiei și de desemnare a unui tutore, precum și teama de a ajunge în detenție, de a fi trimis înapoi sau transferat au ca efect sustragerea copiilor, aceștia fiind expuși la traficul de ființe umane, violențe și exploatare;

D.  întrucât lipsa serviciilor de protecție a copilului și a activităților pentru copii la centrele de primire are un impact negativ asupra sănătății mintale a copiilor;

E.  întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția ONU cu privire la drepturile copilului prevăd ca, în toate acțiunile care îi vizează pe copii, „interesul superior al copilului” să fie criteriul primordial;

F.  întrucât potrivit studiilor comparative recente(9), statele membre integrează în învățământ copiii care solicită azil cu viteze diferite și, în unele cazuri, după mai mult de trei luni de la depunerea cererii de azil, copiii mai mari confruntându-se cu probleme deosebite;

G.  întrucât potrivit unui raport din 2016 al bazei de date cu informații despre azil, accesul la procedurile de azil este deseori problematic și poate duce la întârzieri suplimentare semnificative(10);

H.  întrucât unele state membre se confruntă în continuare cu dificultăți în ceea ce privește evaluarea vârstei și protejarea copiilor care nu solicită azil;

I.  întrucât într-un raport recent al Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) privind sosirea de migranți exploatați sexual se estimează că 80 % dintre fetele care sosesc din Nigeria pe ruta central-mediteraneeană, al căror număr a crescut de la 1 454 în 2014 la 11 009 în 2016, sunt posibile victime ale traficului în scopul exploatării sexuale; întrucât statele membre întâmpină dificultăți în ceea ce privește identificarea și sprijinirea fetelor victime ale traficului și ale exploatării sexuale;

J.  întrucât statutul de apatrid al copiilor pune probleme grave din punctul de vedere al drepturilor omului și, prin urmare, întârzie procesul de stabilire a statutului copiilor în Uniunea Europeană, împiedicând accesul copiilor la servicii și drepturi de bază,

1.  subliniază faptul că toți copiii, indiferent de statutul lor de migranți sau refugiați, trebuie să beneficieze în primul rând de toate drepturile consacrate în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului;

2.  crede cu tărie că Comisia ar trebui să sprijine statele membre să adopte și să pună corect în aplicare o abordare globală bazată pe drepturi în toate politicile referitoare la copii;

3.  subliniază importanța elaborării unui plan individual pe baza necesităților și altor vulnerabilități specifice ale fiecărui copil, ținând seama de faptul că calitatea vieții și bunăstarea copiilor implică, de asemenea, integrarea timpurie, un sistem de sprijin la nivel de comunitate și șansa de a-și valorifica la maximum potențialul; consideră că o astfel de abordare s-a dovedit, de asemenea, eficace în prevenirea dispariției copiilor;

4.  invită statele membre să aplice principiul interesului superior al copilului în toate deciziile care privesc copiii, indiferent de statutul lor;

5.  subliniază că toate informațiile necesare cu privire la drepturile copiilor, proceduri și posibilități de protecție ar trebui să fie disponibile copiilor într-un mod adecvat lor și care să țină seama de dimensiunea de gen și și într-o limbă pe care o înțeleg; invită Biroul European de Sprijin pentru Azil să asiste statele membre în producerea unor materiale adecvate de primire pentru informarea copiilor;

6.  îndeamnă statele membre să accelereze procedurile de desemnare a tutorilor sau a tutorilor temporari pentru copiii neînsoțiți atunci când sosesc;

7.  îndeamnă statele membre să se asigure că toți copiii au acces la responsabili cu protecția copiilor atunci când sosesc, inclusiv în hotspot-uri și centrele de cazare a copiilor și la punctele de intrare de la frontieră;

8.  invită statele membre să garanteze că toată persoanele, și în special copiii neînsoțiți, au acces la cazare în condiții decente și la îngrijiri medicale și să asigure accesul integral la educație formală și incluzivă în aceleași condiții ca copiii din țara respectivă, inclusiv la măsuri pregătitoare, cum ar fi cursurile de limbă, pentru a asigura integrarea copiilor în societățile gazdă pe întreaga durată a șederii lor pe teritoriul statului membru;

9.  reamintește că copiii neînsoțiți ar trebui să fie găzduiți în centre separate de cele pentru adulți, pentru a evita orice risc de violență și abuz sexual;

10.  solicită să se acorde prioritate transferului din Grecia și Italia al copiilor neînsoțiți care au rămas și care sunt eligibili în temeiul deciziilor de transfer ale UE; solicită instituirea unor structuri pentru a continua transferul copiilor din statele membre de sosire atunci când acest lucru este în interesul lor;

11.  recunoaște rolul esențial jucat de autoritățile locale și regionale, care sunt în prima linie a primirii și integrării copiilor migranți, în ciuda resurselor limitate; invită statele membre să își consolideze capacitățile și să aloce resurse adecvate pentru primirea copiilor migranți, în special a copiilor neînsoțiți;

12.  invită statele membre să aloce în mod continuu fonduri adecvate și să asigure sprijin pentru autoritățile locale și regionale, precum și să asigure accesul la fonduri europene precum Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI);

13.  solicită statelor membre să avanseze, fără întârziere, în ceea ce privește toate procedurile de reunificare a familiei aflate în curs;

14.  subliniază că copiii nu trebuie să fie plasați în detenție din motive legate de imigrație și invită statele membre să cazeze toți copiii și familiile cu copii în structuri neprivative de libertate, în sânul comunităților, pe durata procedurii de soluționare a statutului lor de imigranți;

15.  consideră că Comisia ar trebui să aplice proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre în cazurile de detenție prelungită și sistematică din motive legate de imigrație a copiilor și a familiilor lor, pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor;

16.  subliniază necesitatea ca statele membre să investească de urgență în reabilitare și sprijin psihologic și psihiatric pentru tratarea aspectelor legate de sănătatea mintală a copiilor;

17.  subliniază importanța instituirii unui sistem solid de identificare și de înregistrare bazat pe interesul superior al copilului, pentru a se asigura faptul că copiii intră și rămân în sistemele naționale de protecție, cu o abordare centrată pe nevoile copiilor pe parcursul întregii proceduri, în conformitate deplină cu Convenția ONU cu privire la drepturile copilului;

18.  invită statele membre să facă schimb de bune practici în ceea ce privește procedurile de evaluare a vârstei pentru a stabili standarde înalte pentru procesul de evaluare a vârstei în întreaga UE; subliniază că examinările medicale ale copiilor ar trebui efectuate într-un mod neintruziv și care respectă demnitatea copiilor;

19.  invită, de asemenea, statele membre să intensifice eforturile și cooperarea transfrontalieră între serviciile de aplicare a legii și autoritățile de protecție a copiilor pentru găsirea și protejarea copiilor dispăruți, asigurând, în același timp, faptul că interesul superior al copilului este întotdeauna o prioritate;

20.  deplânge răspândirea și prezența continuă a fenomenului copiilor apatrizi; solicită UE și statelor sale membre să se asigure că situația copiilor apatrizi este tratată în mod corespunzător în legislațiile naționale, în deplină conformitate cu articolul 7 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului;

21.  recunoaște progresele realizate de statele membre și de Comisie în ceea ce privește Rețeaua UE de tutelă și invită statele membre să o sprijine;

22.  subliniază că toate persoanele care lucrează cu copiii trebuie să nu aibă cazier judiciar verificat, în special în ceea ce privește orice infracțiuni sau delicte comise asupra copiilor; invită statele membre să asigure o formare continuă și corespunzătoare privind drepturile și nevoile minorilor neînsoțiți, inclusiv privind orice standarde aplicabile de protecție a copiilor;

23.  invită statele membre să intensifice eforturile, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru a identifica copiii victime ale traficului de ființe umane, ale abuzurilor și ale tuturor formelor de exploatare și să asigure accesul egal la serviciile de sprijinire a victimelor pentru toți copiii victime; recunoaște că există o problemă deosebită în ceea ce privește exploatarea fetelor pentru prostituție;

24.  subliniază că crearea unor noi rute sigure și legale ar permite Uniunii și statelor membre să răspundă mai bine nevoilor de protecție, în special privind copiii, și să submineze modelul de afaceri al persoanelor care introduc ilegal migranți;

25.  invită statele membre să își intensifice urgent eforturile pentru a combate în comun diversele forme de criminalitate organizată, inclusiv traficul de copii, pentru a combate impunitatea și pentru a asigura faptul că cei care au comis astfel de crime, indiferent dacă sunt sau nu cetățeni ai UE, sunt urmăriți penal în cel mai scurt timp;

26.  consideră că ar trebui să li se acorde prioritate drepturilor copiilor migranți în bugetul pentru perioada de după 2020, în spiritul comunicării din 2017 a Comisiei privind protecția copiilor migranți, al obiectivelor de dezvoltare durabilă și al setului de instrumente al Comisiei pentru utilizarea fondurilor UE pentru integrarea persoanelor care au trecut prin experiența migrației;

27.  invită statele membre să intensifice cooperarea transfrontalieră, schimbul de informații și coordonarea între diferitele servicii din statele membre, cu scopul de a acoperi lacunele și a asigura faptul că sistemele de protecție a copilului sunt adecvate și nu fragmentate;

28.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

 

(1)

Rezoluția ONU A/RES/71/1, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

(2)

https://www.streetchildrenresources.org/resources/general-comment-no-21-2017-on-children-in-street-situations/

(3)

JO C 289, 9.8.2016, p. 57.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0102.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0329.

(6)

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-04/cp180040en.pdf

(7)

https://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf

(8)

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-migrant-detention

(9)

‘#Backtoschool, de Global Progressive Forum, Migration Policy Group și Rețeaua de politici europene SIRIUS, www.globalprogressiveforum.org/backtoschool.

(10)

raportul AIDA din 2016 (p. 3).

Ultima actualizare: 27 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate