Propunere de rezoluţie - B8-0220/2018Propunere de rezoluţie
B8-0220/2018

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic

  25.4.2018 - (D055630–01 – 2018/2651(RSP))

  depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură
  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

  Deputat responsabil: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

  Procedură : 2018/2651(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0220/2018
  Texte depuse :
  B8-0220/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0220/2018

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic

  (D055630–01 – 2018/2651(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D055630-01),

  –  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic[1], în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (3),

  –  având în vedere votul din data de 19 martie 2018 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care nu a emis niciun aviz,

  –  având în vedere articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie[2],

  –  având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară la 26 octombrie 2017 și publicat la 16 noiembrie 2017[3],

  –  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

  –  având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării organismelor modificate genetic[4],

  –  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

  –  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât 12 noiembrie 2004, KWS SAAT AG și Monsanto Europe S.A. a prezentat autorității competente din Regatul Unit, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, o cerere de introducere pe piață a produselor alimentare, ingredientelor alimentare și furajelor produse din sfeclă de zahăr H7-1 („sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1”);

  B.  întrucât prin Decizia 2007/692/CE[5] a Comisiei s-a autorizat introducerea pe piață a produselor alimentare, ingredientelor alimentare și furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1; întrucât, anterior respectivei decizii a Comisiei, la 5 decembrie 2006, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care a fost publicat la 14 decembrie 2006[6] („EFSA 2006”);

  C.  întrucât, la 20 octombrie 2016, KWS SAAT SE și Monsanto Europe S.A./N.V. au prezentat în comun o cerere de reînnoire a autorizației acordate în conformitate cu Decizia 2007/692/CE a Comisiei;

  D.  întrucât, la 26 octombrie 2017, EFSA a adoptat un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care a fost publicat la 16 noiembrie 2017[7] („EFSA 2017”);

  E.  întrucât domeniul de aplicare al cererii de reînnoire privește produsele alimentare și furajele produse din sfecla de zahăr modificată genetic H7-1 pentru import și prelucrare[8]; întrucât printre aceste produse se află zahărul, siropul, pulpa uscată și melasa, toate acestea fiind derivate din rădăcina de sfeclă de zahăr; întrucât pulpa și melasa și sunt utilizate, printre altele, în hrana pentru animale[9];

  F.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 afirmă faptul că produsele alimentare sau furajele modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și că, la elaborarea deciziei sale, Comisia ține seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi relevanți pentru subiectul în cauză;

  G.  întrucât statele membre au prezentat multe observații critice în timpul perioadei de consultare de trei luni atât pentru avizul EFSA 2006,[10] cât și pentru avizul EFSA 2017[11]; întrucât statele membre critică, printre altele, faptul că nu s-au efectuat teste cu porțiuni de rădăcini, care sunt adesea amestecate cu melasă și hrănite cu pelete, că studiul referitor la performanță de trei săptămâni asupra ovinelor nu poate fi considerat reprezentativ, deoarece nu este clar dacă parametrii relevanți din punct de vedere toxicologic au fost evaluați, că nu există dovezi științifice care să susțină afirmația potrivit căreia „expunerea oamenilor la proteine va fi neglijabilă”, că, în ceea ce privește alergenicitatea, nu au fost efectuate teste experimentale cu organisme modificate genetic (OMG), că studiile efectuate cu o proteină izolată nu sunt dovezi convingătoare cu privire la inocuitate și că analiza compoziției nu dispune de date privind conținutul de fosfor și magneziu recomandat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

  H.  întrucât sfecla de zahăr modificată genetic H7-1 exprimă proteina CP4 EPSPS care conferă toleranță la glifosat; întrucât, în consecință, este de așteptat ca plantele de sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 să fie expuse la doze mai mari și repetate de glifosat, care nu numai că vor duce la o acumulare mai mare de reziduuri în recoltă, dar pot influența și compoziția plantelor și caracteristicile lor agronomice;

  I.  întrucât, deoarece glifosatul este, de regulă, pulverizat pe frunzele plantelor, se poate acumula în rădăcini prin transferul prin plantă sau absorbția prin sol; întrucât absorbția de glifosat prin rădăcini a fost demonstrată în mai multe specii de culturi, inclusiv sfecla; întrucât această cale de expunere este importantă întrucât rădăcinile sunt principalul canal de absorbție a scurgerilor de glifosat din câmpuri[12];

  J.  întrucât informațiile privind nivelurile de reziduuri și de metaboliți ai lor, precum și difuzarea acestora în întreaga plantă, sunt esențiale pentru o evaluare minuțioasă a riscurilor pe care le prezintă plantele modificate genetic tolerante la erbicide; întrucât, potrivit grupul științific al EFSA privind OMG, reziduurile de glifosat nu intră în domeniul său de competență; întrucât reziduurile de glifosat din sfecla de zahăr modificată genetic H7-1 și orice eventuală modificare în componența sa și caracteristicile sale agronomice în urma expunerii la glifosat nu au fost evaluate de EFSA;

  K.  întrucât, în general, potrivit comitetului EFSA pentru pesticide, nu poate fi trasă nicio concluzie cu privire la caracterul inofensiv al reziduurilor după pulverizarea culturilor modificate genetic cu compuși ai glifosatului[13]; întrucât aditivii și amestecurile din care aceștia fac parte și care sunt folosite în produsele comerciale pentru pulverizarea glifosatului pot fi mai toxice decât substanța activă pură[14]; întrucât Uniunea a eliminat deja de pe piață un aditiv cunoscut sub denumirea de „POE tallowamine” (polioxietilen amină - POEA) în urma preocupărilor legate de toxicitatea sa; întrucât aditivii și amestecurile problematice pot fi totuși permise în țările în care se cultivă sfecla de zahăr modificată genetic H7-1 (SUA, Canada și Japonia);

  L.  întrucât există în continuare nelămuriri legate de proprietățile cancerigene ale glifosatului; întrucât, în noiembrie 2015, EFSA a ajuns la concluzia că este puțin probabil ca glifosatul să fie cancerigen, iar în martie 2017 Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a ajuns la concluzia că nu se justifică clasificarea acestei substanțe; întrucât, în schimb, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății a clasificat, în 2015, glifosatul ca fiind potențial cancerigen pentru oameni; întrucât Parlamentul a înființat o comisie specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune, care va ajuta să se stabilească dacă EFSA și ECHA au aderat la standardele științifice internaționale relevante și dacă a existat o influență necorespunzătoare din partea industriei asupra concluziilor agențiilor Uniunii cu privire la potențialul cancerigen al glifosatului;

  M.  întrucât statele membre nu sunt în prezent obligate de Comisie să evalueze reziduurile de glifosat din sfecla de zahăr pentru a asigura conformitatea cu limitele maxime de reziduuri ca parte a programului de control multianual și coordonat pentru 2018, 2019 și 2020, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/660 al Comisiei[15]; întrucât, de asemenea, reziduurile de glifosat din sfecla de zahăr nu vor fi evaluate de către statele membre pentru a asigura conformitatea cu nivelurile maxime de reziduuri, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/555 al Comisiei[16]; întrucât, prin urmare, nu se știe dacă reziduurile de glifosat din sfecla de zahăr modificată genetic H7-1 importată respectă limitele maxime de reziduuri;

  N.  întrucât EFSA a concluzionat că, cu o singură excepție, toate utilizările reprezentative ale glifosatului pentru culturile convenționale (cu alte cuvinte, nemodificate genetic) prezintă un „risc pentru vertebratele terestre nevizate”, deși aceasta a identificat, de asemenea, un risc ridicat pe termen lung pentru mamifere în ceea ce privește unele dintre principalele utilizări în culturile convenționale[17]; întrucât ECHA a clasificat glifosatul ca fiind toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung; întrucât efectele negative ale utilizării glifosatului asupra biodiversității și a mediului sunt bine documentate; întrucât, de exemplu, un studiu realizat în SUA în 2017 constată o corelație negativă între utilizarea glifosatului și abundența populațiilor de fluturi monarh în rândul adulților, în special în zonele cu agricultură concentrată[18];

  O.  întrucât o reautorizare a sfeclei de zahăr modificată genetic H7-1 în vederea introducerii pe piață va continua să creeze cerere pentru cultivarea sa în țările terțe; întrucât, astfel cum s-a menționat mai sus, doze ridicate de erbicide sunt utilizate în mod repetat pe plantele modificate genetic tolerante la erbicide (în comparație cu plantele nemodificate genetic), dat fiind că au fost intenționat concepute în acest scop;

  P.  întrucât Uniunea este parte la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică, în cadrul căreia părțile trebuie să se asigure că activitățile care se încadrează în jurisdicția sau controlul lor nu cauzează daune mediului altor state sau zone din afara limitelor jurisdicției lor[19]; întrucât decizia de a acționa sau de a nu reînnoi autorizația din sfecla de zahăr genetic modificată H7-1 se încadrează în jurisdicția Uniunii;

  Q.  întrucât dezvoltarea culturilor modificate genetic tolerante la diverse erbicide selective se datorează în principal evoluției rapide a rezistenței buruienilor la glifosat în țările care s-au bazat în mare măsură pe culturi modificate genetic; întrucât, în 2015, existau cel puțin 29 de specii de buruieni rezistente la glifosat la nivel mondial[20];

  R.  întrucât, în 19 martie 2018, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz;

  S.  întrucât, în mai multe rânduri, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, aceasta a adoptat decizii de autorizare fără sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și că returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care constituie de fapt o excepție în aplicarea procedurii în general, a devenit o regulă în procesul decizional cu privire la autorizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic; întrucât președintele Juncker și-a exprimat, de asemenea, regretul față de această practică, considerată nedemocratică[21];

  T.  întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură propunerea legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a invitat Comisia să o retragă și să propună o nouă propunere;

  U.  întrucât la considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 se prevede că, în măsura posibilului, Comisia ar trebui să acționeze astfel încât să evite să se opună unei poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel în ceea ce privește caracterul adecvat al unui act de punere în aplicare, în special când actul respectiv se referă la probleme sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța alimentară și protecția mediului,

  1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

  2.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului[22], constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne;

  3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

  4.  solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de autorizare va fi fost revizuită pentru a se corecta deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit neadecvată;

  5.  solicită, în special, Comisiei să respecte angajamentele asumate în cadrul Convenției Națiunilor Unite privind diversitatea biologică prin suspendarea tuturor importurilor de plante modificate genetic care sunt tolerante la glifosat;

  6.  solicită Comisiei să nu autorizeze plantele modificat genetic tolerante la erbicide fără o evaluare completă a reziduurilor de pulverizare cu erbicide complementare și a formulelor lor comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate;

  7.  invită Comisia să țină seama pe deplin de evaluarea riscurilor generate de utilizarea de erbicide complementare și de reziduurile acestora în evaluarea riscurilor legate de plantele modificate genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată genetic este destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată ca produs alimentar sau furaj;

  8.  își reafirmă angajamentul de a avansa lucrările privind propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 pentru a garanta, printre altele, că, în cazul în care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite niciun aviz în ceea ce privește aprobarea OMG-urilor destinate cultivării sau alimentației umane sau animale, Comisia își va retrage propunerea; invită Consiliul să avanseze de urgență lucrările referitoare la aceeași propunere a Comisiei;

  9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

   

  Ultima actualizare: 2 mai 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate