ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 47k
25.4.2018
PE621.597v01-00
 
B8-0223/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την απαγόρευση των νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαγόρευση των νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων  
B8‑0223/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον μελισσοκομικό τομέα της ΕΕ, που εκδόθηκε την 1η Μαρτίου 2018, εξαρτά την απαγόρευση των νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων από την πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών, αλλά και επιτόπιων δοκιμών, ενώ οι τελευταίες θεωρούνται εξαιρετικά ολιγάριθμες, γεγονός που καθυστερεί την καθολική απαγόρευση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) επιβεβαίωνε ότι η χρήση των εντομοκτόνων αυτών σε μορφή ψεκασμού στο φύλλωμα συνιστούσε κίνδυνο για τις μέλισσες και ότι, στις 28 Φεβρουαρίου 2018, η εν λόγω αρχή επιβεβαίωνε τον «υψηλό κίνδυνο» για τρία νεονικοτινοειδή τα οποία υπόκεινται, επί του παρόντος, σε περιορισμούς χρήσης στην ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νεονικοτινοειδή τα οποία χρησιμοποιούνται σε θερμοκήπια, αν και είναι λιγότερο επικίνδυνα για τις μέλισσες, παραμένουν επί πολλά έτη στα εδάφη και στο νερό, γεγονός που συνιστά κίνδυνο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποφευχθεί κάθε καταχρηστική ή παράνομη χρήση των ουσιών αυτών και να σταματήσει η μείωση των μελισσών, η γενική απαγόρευση είναι κατεπείγουσα·

1.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να απαγορεύσει χωρίς καθυστέρηση και χωρίς εξαίρεση όλα τα νεονικοτινοειδή, για να προστατεύσει τον πληθυσμό των μελισσών.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου