Πρόταση ψηφίσματος - B8-0225/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0225/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα

2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam, Jaromír Štětina εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0225/2018

Διαδικασία : 2018/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0225/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0225/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0225/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα

(2018/2695(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[1], το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα[2] και τα ψηφίσματα της 12ης Μαρτίου 2015[3], της 8ης Ιουνίου 2016[4], της 27ης Απριλίου 2017[5] και της 8ης Φεβρουαρίου 2018[6] σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της «Ομάδας της Λίμα», της 23ης Ιανουαρίου 2018 και της 14ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017 και της 22ας Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/YE) σχετικά με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, της 26ης Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κ. Fatou Bensouda, στις 8 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα στις 19 Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών σχετικά με την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, της 20ής Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας Στήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόωρες προεδρικές εκλογές που προκήρυξε η μη αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα Εθνική Συντακτική Συνέλευση και που ενέκρινε το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο θα διεξαχθούν, βάσει των όσων ισχύουν σήμερα, στις 20 Μαΐου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο αποφάσισε να περιοριστεί η συμμετοχή σε ταυτόχρονες τοπικές και περιφερειακές εκλογές μόνο σε όσα κόμματα συμμετέχουν με υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Ιανουαρίου 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας αποφάσισε να αποκλείσει από τις προεδρικές εκλογές τη Mesa de la Unidad Democrática (MUD), συνασπισμό κομμάτων της αντιπολίτευσης, γεγονός που συνιστά σοβαρή παραβίαση της αρχής των δίκαιων εκλογών αφού απαγορεύεται σε υποψήφιους της αντιπολίτευσης να συναγωνιστούν ελεύθερα και επί ίσοις όροις στις εκλογές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προϋποθέσεις για αξιόπιστες, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί, όπως κατέδειξαν οι συνομιλίες στο Santo Domingo και η αποτυχία εξεύρεσης συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης της Βενεζουέλας και αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς δημοκρατικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, απέρριψαν την πρόσκληση αποστολής εκλογικών παρατηρητών σε τέτοια παράτυπη εκλογική διαδικασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να επιβάλει εμπάργκο όπλων κατά της Βενεζουέλας και να απαγορεύσει την αποστολή οποιουδήποτε συναφούς υλικού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2018, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ομοφώνως να επιβάλει κυρώσεις σε επτά πολίτες της Βενεζουέλας που κατέχουν επίσημες θέσεις, κυρώσεις υπό μορφή περιοριστικών μέτρων όπως είναι η απαγόρευση ταξιδίου και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε απάντηση της μη συμμόρφωσης με τις δημοκρατικές αρχές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα προκαλούν περαιτέρω πόλωση και επιδείνωση της κατάστασης σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει μία πολιτική, κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου που έχει κοστίσει πολλές ανθρώπινες ζωές·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της μη αναγνωρισμένης από τη διεθνή κοινότητα Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης, απόφαση που όμως ενέκρινε το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο, να διεξαγάγει πρόωρες προεδρικές εκλογές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί, βάσει των όσων ισχύουν σήμερα, για τις 20 Μαΐου 2018· ζητεί να αναβληθεί άμεσα η διεξαγωγή των εκλογών μέχρις ότου πληρωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για αξιόπιστες, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές·

2.  τονίζει ότι η ΕΕ μπορεί να αναγνωρίσει μόνο όσες εκλογές διοργανώνονται βάσει ενός βιώσιμου εκλογικού χρονοδιαγράμματος, συμφωνημένου στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τα πολιτικά κόμματα, και διεξάγονται σε πνεύμα σεβασμού των ίσων, δίκαιων και διαφανών συνθηκών συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων της άρσης των απαγορεύσεων σε βάρος αντιπολιτευόμενων, της απελευθέρωσης των πολιτικών κρατουμένων, της ισορροπημένης σύνθεσης ενός αμερόληπτου Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου και της ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων στις οποίες περιλαμβάνεται η εποπτεία από ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές·

3.  ζητεί να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές που πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα και συνάδουν απολύτως με τα κριτήρια του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών· επισημαίνει ότι το καθήκον της νόμιμης κυβέρνησης που θα προκύψει από παρόμοιες εκλογές είναι να αντιμετωπίσει κατεπειγόντως την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση στη Βενεζουέλα και να εργαστεί για την εθνική συμφιλίωση στη χώρα·

4.  υπενθυμίζει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να αναγνωρίσει εκλογές που θα προκύψουν από αυτήν την παράνομη διαδικασία· απευθύνει συνεπώς έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών και την «Ομάδα της Λίμα» να ενεργήσουν με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.