Rezolūcijas priekšlikums - B8-0225/2018Rezolūcijas priekšlikums
B8-0225/2018

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par vēlēšanām Venecuēlā

2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam, Jaromír Štětina PPE grupas vārdā
Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā
Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0225/2018

Procedūra : 2018/2695(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0225/2018
Iesniegtie teksti :
B8-0225/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0225/2018

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vēlēšanām Venecuēlā

(2018/2695(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā daudzās rezolūcijas par Venecuēlu, jo īpaši 2014. gada 27. februāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā[1] un 2014. gada 18. decembra rezolūciju par demokrātiskās opozīcijas vajāšanu Venecuēlā[2], kā arī 2015. gada 12. marta[3], 2016. gada 8. jūnija[4], 2017. gada 27. aprīļa[5] un 2018. gada 8. februāra[6] rezolūciju par stāvokli Venecuēlā,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus,

–  ņemot vērā “El Grupo de Lima” (Limas grupa) 2018. gada 23. janvāra un 2018. gada 14. februāra deklarāciju,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 13. novembra un 2018. gada 22. janvāra secinājumus,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2018. gada 26. janvāra deklarāciju par jaunākajiem notikumiem Venecuēlā,

–  ņemot vērā Starptautiskās krimināltiesas prokurores Fatou Bensouda 2018. gada 8. februāra paziņojumu,

–  ņemot vērā PV/AP 2018. gada 19. aprīļa deklarāciju par stāvokli Venecuēlā,

–  ņemot vērā Amerikas valstu organizācijas (OAS) 2018. gada 20. aprīļa deklarāciju par cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Venecuēlā,

–  ņemot vērā Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas grupas 2018. gada 23. aprīļa paziņojumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā prezidenta pirmstermiņa vēlēšanas, ko aicināja rīkot starptautiski neatzītā Nacionālā Konstitucionālā asambleja un apstiprināja Valsts vēlēšanu padome (CNE), tiks rīkotas 2018. gada 20. maijā; tā kā CNE nolēma, ka vietējās un reģionālās velēšanās, kas notiek tajā pašā laikā, varēs piedalīties tikai tās partijas, kuras ir izvirzījušas savu kandidātu prezidenta vēlēšanām;

B.  tā kā 2018. gada 25. janvārī Venecuēlas Augstākā tiesa nolēma pie prezidenta vēlēšanām nepielaist opozīcijas partiju koalīciju Mesa de la Unidad Democrática (MUD), un šāds lēmums ir taisnīgu vēlēšanu principa nopietns pārkāpums, ar ko opozīcijas kandidātiem liedz brīvi un vienlīdzīgi kandidēt vēlēšanās;

C.  tā kā nosacījumi ticamu, pārredzamu un iekļaujošu vēlēšanu rīkošanai nav nodrošināti, par ko liecināja Santodomingo notikušās sarunas, kuru gaitā Venecuēlas valdība un opozīcija nespēja panākt vienošanos; tā kā starptautiskās demokrātiskās struktūras, tostarp Eiropas Savienība, noraidīja uzaicinājumu novērot šādu nelikumīgu vēlēšanu procesu;

D.  tā kā 2017. gada 13. novembrī Eiropas Savienības Padome nolēma noteikt ieroču embargo Venecuēlai un aizliegumu importēt materiālus, kurus varētu izmantot iekšējām represijām; tā kā 2018. gada 22. janvārī Eiropas Savienības Padome vienprātīgi nolēma piemērot sankcijas septiņām Venecuēlas augsta līmeņa oficiālām amatpersonām, nosakot ierobežojošus pasākumus, piemēram, ceļošanas aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu, tādējādi reaģējot uz demokrātijas principu pārkāpumiem;

E.  tā kā nesenie notikumi Venecuēla rada turpmāku sabiedrības šķelšanos un izraisa cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma stāvokļa pasliktināšanos; tā kā Venecuēla saskaras ar nepieredzētu politisko, sociālo, ekonomisko un humanitāro krīzi, kuras dēļ iet bojā daudz cilvēku,

1.  stingri iestājas pret starptautiski neatzītās Nacionālās Konstitucionālās asamblejas lēmumu, ko apstiprināja Valsts vēlēšanu padome, organizēt prezidenta pirmstermiņa vēlēšanas, kuras šobrīd paredzēts rīkot 2018. gada 20. maijā; aicina nekavējoties apturēt to organizēšanu, līdz būs nodrošināti nepieciešamie apstākļi ticamu, pārredzamu un iekļaujošu vēlēšanu sarīkošanai;

2.  uzsver, ka ES atzīs tikai tādas uz reālistiska vēlēšanu grafika balstītas vēlēšanas, par kurām valsts mēroga dialogā panākta vienošanās ar visiem attiecīgajiem dalībniekiem un politiskajām partijām un kurās tiek ievēroti vienlīdzīgas, godīgas un pārredzamas līdzdalības nosacījumi, tostarp atceļot aizliegumu piedalīties politiskajiem oponentiem, atbrīvojot politiskos ieslodzītos, izveidojot līdzsvarotu objektīvas Nacionālās Vēlēšanu padomes sastāvu un paredzot pienācīgas garantijas, tajā skaitā neatkarīgu starptautiski novērotāju uzraudzību;

3.  aicina nekavējoties sasaukt vēlēšanas, kas atbilstu visiem starptautiskajiem standartiem un OAS kritērijiem; uzsver, ka likumīgajai valdībai, kas tiks izveidota pēc šādām vēlēšanām, ir steidzami jārisina ekonomiskā un sociālā krīze, kas patlaban ir pārņēmusi Venecuēlu, un jāpieliek pūles, lai valstī panāktu nacionālo izlīgumu;

4.  atgādina, ka pašreizējos apstākļos Eiropas Parlaments neatzīs vēlēšanas, kas tiks rīkotas šādā nelikumīgā procesā; šajā sakarībā aicina Eiropas Savienību, OAS un “El Grupo de Lima” rīkoties, ievērojot vienotu un saskaņotu nostāju;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai un Nacionālajai asamblejai, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. maijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika