Projekt rezolucji - B8-0225/2018Projekt rezolucji
B8-0225/2018

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wyborów w Wenezueli

  2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam, Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE
  Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR
  Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0225/2018

  Procedura : 2018/2695(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0225/2018
  Teksty złożone :
  B8-0225/2018
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B8-0225/2018

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyborów w Wenezueli

  (2018/2695(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając szereg swoich rezolucji w sprawie Wenezueli, w szczególności rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli[1], rezolucję z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie prześladowań demokratycznej opozycji w Wenezueli[2] oraz rezolucje z dnia 12 marca 2015 r.[3], 8 czerwca 2016 r.[4], 27 kwietnia 2017 r.[5] i 8 lutego 2018 r.[6] w sprawie sytuacji w Wenezueli,

  –  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

  –  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

  –  uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego,

  –  uwzględniając deklaracje Grupy z Limy z dnia 23 stycznia 2018 r. i 14 lutego 2018 r.,

  –  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 13 listopada 2017 r. oraz 22 stycznia 2018 r.,

  –  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ostatnich wydarzeń w Wenezueli,

  –  uwzględniając oświadczenie prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Fatou Bensoudy z dnia 8 lutego 2018 r.,

  –  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli,

  –  uwzględniając deklarację Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie pogarszającej się sytuacji humanitarnej w Wenezueli,

  –  uwzględniając oświadczenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. Zespołu PE ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów,

  –  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że w dniu 20 maja 2018 r. odbędą się przedterminowe wybory prezydenckie, o które zabiegało nieuznawane na forum międzynarodowym Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne i na które zgodę wydała Krajowa Rada Wyborcza; mając na uwadze, że Krajowa Rada Wyborcza postanowiła ograniczyć jednoczesne uczestnictwo w wyborach lokalnych i regionalnych do tych partii, które wystawiły kandydatów w wyborach prezydenckich;

  B.  mając na uwadze, że w dniu 25 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy Wenezueli postanowił wykluczyć z udziału w wyborach prezydenckich sojusz partii opozycyjnych Mesa de la Unidad Democrática (MUD), co stanowi poważne naruszenie zasady równości wyborów, ponieważ uniemożliwia kandydatom opozycji swobodny udział w wyborach na równych warunkach;

  C.  mając na uwadze, że warunki przeprowadzenia wiarygodnych, przejrzystych i pluralistycznych wyborów nie zostały spełnione, co pokazały rozmowy w Santo Domingo, podczas których wenezuelskiemu rządowi i opozycji nie udało się osiągnąć porozumienia; mając na uwadze, że międzynarodowe organy demokratyczne, w tym Unia Europejska, odrzuciły zaproszenie do obserwowania takiego nieprawomocnego procesu wyborczego;

  D.  mając na uwadze, że w dniu 13 listopada 2017 r. Rada Unii Europejskiej postanowiła nałożyć na Wenezuelę embargo na broń i sprzęt, który mógłby być wykorzystywany w tym kraju w represjach; mając na uwadze, że w dniu 22 stycznia 2018 r. Rada Unii Europejskiej jednogłośnie postanowiła nałożyć na siedmiu Wenezuelczyków piastujących urzędy państwowe sankcje w postaci środków ograniczających takich jak zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej i zamrożenie aktywów, co stanowiło odpowiedź na nieprzestrzeganie zasad demokratycznych;

  E.  mając na uwadze, że ostatnie wydarzenia w Wenezueli powodują dalszą polaryzację i pogorszenie się sytuacji w zakresie praw człowieka, demokracji i praworządności; mając na uwadze, że Wenezuela jest pogrążona w bezprecedensowym kryzysie politycznym, społecznym, gospodarczym i humanitarnym, powodującym wiele ofiar śmiertelnych;

  1.  zdecydowanie sprzeciwia się decyzji wydanej przez nieuznawane na forum międzynarodowym Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne, a zatwierdzonej przez Krajową Radę Wyborczą, o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów prezydenckich, zaplanowanych na 20 maja 2018 r.; wzywa do natychmiastowego zawieszenia procesu wyborczego do czasu zapewnienia warunków koniecznych do przeprowadzenia wiarygodnych, przejrzystych i pluralistycznych wyborów;

  2.  podkreśla, że tylko wybory zorganizowane według realistycznego kalendarza wyborczego, uzgodnionego w drodze dialogu narodowego z udziałem wszystkich istotnych podmiotów i partii politycznych oraz przy poszanowaniu równych, uczciwych i przejrzystych warunków uczestnictwa – zakładających zniesienie zakazów obejmujących przeciwników politycznych, uwolnienie więźniów politycznych, równowagę w składzie bezstronnej Krajowej Rady Wyborczej i zapewnienie wystarczających gwarancji, w tym obecności niezależnych obserwatorów międzynarodowych – zostaną uznane przez UE;

  3.  apeluje o natychmiastowe zwołanie wyborów spełniających wszystkie normy międzynarodowe, w pełni zgodnych z kryteriami OPA; podkreśla, że prawowity rząd powołany w wyniku takich wyborów musi pilnie zająć się obecnym kryzysem gospodarczym i społecznym w Wenezueli i podjąć działania na rzecz pojednania narodowego w tym kraju;

  4.  podkreśla, że w obecnej sytuacji Parlament Europejski nie uzna wyborów ani władz wyłonionych w nieprawomocnym procesie wyborczym; w związku z tym wzywa Unię Europejską, OPA i Grupę z Limy do działania w sposób zjednoczony i skoordynowany;

  5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.

   

  Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności