Forslag til beslutning - B8-0226/2018Forslag til beslutning
B8-0226/2018

  FORSLAG TIL BESLUTNING om præsidentvalget i Venezuela

  2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0225/2018

  Procedure : 2018/2695(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0226/2018
  Indgivne tekster :
  B8-0226/2018
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0226/2018

  Europa-Parlamentets beslutning om præsidentvalget i Venezuela

  (2018/2695(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

  –  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Venezuela er part i,

  –  der henviser til Venezuelas forfatning,

  –  der henviser til Rådets konklusioner af 13. november 2017 og 22. januar 2018,

  –  der henviser til sine talrige beslutninger om Venezuela, navnlig beslutningen af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela[1], af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela[2], af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela[3], af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela[4], af 27. april 2017 om situationen i Venezuela[5], af 13. september 2017 om EU's politiske forbindelser med Latinamerika[6] og sin sidste beslutning af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela[7],

  –  der henviser til erklæringen af 19. april 2018 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) på EU's vegne om situationen i Venezuela, og til den pressemeddelelse, der blev udsendt efter hendes møde med formanden for Venezuelas Nationalforsamling og repræsentanter for de vigtigste oppositionspartier den 26. april 2018,

  –  der henviser til erklæringen af 8. februar 2018 fra Den Internationale Straffedomstols anklager, Fatou Bensouda,

  –  der henviser til erklæringen fra "El Grupo de Lima" af 14. februar 2018, 

  –  der henviser til erklæringen af 20. april 2018 fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) om den forværrede humanitære situation i Venezuela,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning om at tildele Sakharovprisen 2017 til den demokratiske opposition i Venezuela,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at der i den tidligere beslutning om situationen i Venezuela, som blev vedtaget i februar 2018, blev fastlagt et sæt betingelser for at anerkende resultaterne af det næste præsidentvalg i Venezuela med krav om: "en realistisk tidsplan for valget, der er aftalt inden for rammerne af den nationale dialog med alle relevante aktører og politiske partier, og med lige, fair og gennemsigtige betingelser for deltagelse – herunder ophævelse af forbud rettet mod politiske modstandere, frigivelse af politiske fanger, en afbalanceret sammensætning af en upartisk national valgkomité og eksistensen af tilstrækkelige garantier, herunder tilsyn fra uafhængige internationale observatørers side";

  B.  der henviser til, at betingelserne for troværdige, gennemsigtige og inklusive valg ikke er blevet opfyldt, som det fremgik under drøftelserne i Santo Domingo, hvor den venezuelanske regering og oppositionen ikke nåede frem til en aftale; der henviser til, at internationale demokratiske organer, herunder Den Europæiske Union, afslog indbydelsen til at overvåge en sådan ulovlig valgproces;

  C.  der henviser til, at situationen vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i Venezuela fortsat forværres; der henviser til, at Venezuela står over for en hidtil uset politisk, social, økonomisk og humanitær krise, der har resulteret i mange dødsfald; der henviser til, at afholdelse af frie og retfærdige valg med alle de fornødne garantier og afsættelse af tilstrækkelig tid til at forberede disse, er grundlæggende forudsætninger for, at der kan findes en løsning på de mange problemer, som Venezuela står over for; der henviser til, at næsten to millioner venezuelanere er flygtet ud af landet; der henviser til, at presset på værtslandene for at yde bistand og tjenesteydelser til de nyankomne er stadigt stigende;

  D.  der henviser til, at den seneste udvikling i Venezuela skaber yderligere polarisering og forværring af situationen med hensyn til menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet; der henviser til, at Venezuela står over for en hidtil uset politisk, social, økonomisk og humanitær krise, der har resulteret i mange dødsfald;

  1.  er bekymret over, at det valg, der er berammet til at finde sted den 20. maj 2018, ikke opfylder de kriterier, såsom politisk pluralisme, demokrati og retsstatsprincippet, der er nødvendige for at sikre, at det foregår på en retfærdig og troværdig måde; understreger, at valget er blevet udskrevet i strid med den venezuelanske forfatning af Den Nationale Forfatningsgivende Forsamling, et organ, der ikke anerkendes af EU; minder om, at Europa-Parlamentet under de nuværende omstændigheder ikke kan anerkende et valg, der er et resultat af denne illegitime proces;

  2.  understreger, at opnåelsen af en aftale mellem regeringen og oppositionen er den eneste måde, hvorpå der kan opbygges en proces med politisk normalisering, hvorved den enorme sociale kløft og den alvorlige politiske krise, som Venezuela har lidt under i de seneste år, kan overvindes; mener, at den bedste løsning ville være at udsætte det valg, der er berammet til den 20. maj, og straks indkalde til samling omkring forhandlingsbordet for at nå frem til en aftale om valgproceduren med deltagelse af alle politiske partier, en dato og garantier for afholdelse af en ny, fri, gennemsigtig valgproces under lige betingelser i Venezuela;

  3.  opfordrer både regeringen og oppositionen til uden yderligere forsinkelse at vedtage en makroøkonomisk stabiliseringsplan sammen med de internationale finansielle institutioner for at imødegå de mange udfordringer, som landet står over for, såsom den humanitære krise, der er forårsaget af hyperinflation og mangel på basale varer og lægemidler; gentager sin opfordring til den venezuelanske regering om at give adgang for humanitær bistand til landet;

  4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og Nationalforsamling, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

   

  Seneste opdatering: 3. maj 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik