Πρόταση ψηφίσματος - B8-0226/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0226/2018

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα

  2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo εξ ονόματος της Ομάδας S&D

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0225/2018

  Διαδικασία : 2018/2695(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0226/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0226/2018
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8‑0226/2018

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα

  (2018/2695(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

  –  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο η Βενεζουέλα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

  –  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας,

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017 και της 22ας Ιανουαρίου 2018,

  –  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ιδίως το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[1], το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα[2], το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[3], το ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[4], το ψήφισμα της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[5], το ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της EE με τη Λατινική Αμερική[6] και το ψήφισμα της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[7],

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη, στις 19 Απριλίου 2018, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), εξ ονόματος της ΕΕ, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, καθώς και το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας μαζί με εκπροσώπους των κυριότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στις 26 Απριλίου 2018,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κα Fatou Bensouda, στις 8 Φεβρουαρίου 2018,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση της «Ομάδας της Λίμα», της 14ης Φεβρουαρίου 2018, 

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (OAK) σχετικά με την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, της 20ής Απριλίου 2018,

  –  έχοντας υπόψη την απόφασή του να απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 στη δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τελευταίο ψήφισμά του σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, το οποίο εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, θεσπίστηκε ένα σύνολο προϋποθέσεων προκειμένου να αναγνωριστούν τα αποτελέσματα των επόμενων προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα, και συγκεκριμένα: «ένα βιώσιμο εκλογικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο συμφωνείται στο πλαίσιο εθνικού διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τα πολιτικά κόμματα και με σεβασμό των ίσων, δίκαιων και διαφανών συνθηκών συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των απαγορεύσεων για προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, χωρίς πολιτικούς κρατούμενους, με την εξασφάλιση ότι το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο είναι ισορροπημένο στη σύνθεσή του και αμερόληπτο, και με την ύπαρξη επαρκών εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων διεθνών παρατηρητών»·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι προϋποθέσεις για αξιόπιστες, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί, όπως κατέδειξαν οι συνομιλίες στο Santo Domingo, κατά τις οποίες η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας δεν κατόρθωσαν να καταλήξουν σε συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς δημοκρατικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, απέρριψαν την πρόσκληση αποστολής εκλογικών παρατηρητών σε μια τέτοια παράνομη εκλογική διαδικασία·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να επιδεινώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει μία πολιτική, κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου που έχει κοστίσει πολλές ανθρώπινες ζωές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών με όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις και με επαρκή χρόνο για την προετοιμασία τους είναι προϋπόθεση θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να επιλυθούν τα πολυάριθμα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 2 εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας έχουν εγκαταλείψει τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις χώρες υποδοχής, αυξάνεται συνεχώς η πίεση όσον αφορά την παροχή βοήθειας και υπηρεσιών προς τους νεοεισερχόμενους·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα προκαλούν περαιτέρω πόλωση και επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει μία πολιτική, κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου που έχει κοστίσει πολλές ανθρώπινες ζωές·

  1.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι εκλογές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Μαΐου 2018, δεν πληρούν τα κριτήρια που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι θα διεξαχθούν με αδιάβλητο και αξιόπιστο τρόπο, όπως είναι ο πολιτικός πλουραλισμός, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου· τονίζει ότι προκηρύχθηκαν κατά παράβαση του Συντάγματος της Βενεζουέλας από την Εθνική Συντακτική Συνέλευση, ένα όργανο που δεν αναγνωρίζεται από την ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αδυνατεί να αναγνωρίσει τις εκλογές που θα προκύψουν από αυτήν την παράνομη διαδικασία·

  2.  τονίζει ότι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης είναι ο μόνος τρόπος να δρομολογηθεί μια διαδικασία πολιτικής εξομάλυνσης, με την οποία θα αντιμετωπιστεί το τεράστιο κοινωνικό χάσμα και η βαθιά πολιτική κρίση που ταλανίζει τη Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια· θεωρεί ότι η καλύτερη επιλογή θα ήταν η αναβολή των εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Μαΐου και η άμεση επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την εκλογική διαδικασία, με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων, καθώς και σχετικά με την ημερομηνία και τις εγγυήσεις ότι θα διεξαχθεί μια νέα, ελεύθερη, διαφανής και δίκαιη εκλογική διαδικασία στη Βενεζουέλα·

  3.  καλεί τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση να εγκρίνουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ένα σχέδιο μακροοικονομικής σταθεροποίησης από κοινού με διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως η ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε ο υπερπληθωρισμός και οι ελλείψεις σε βασικά προϊόντα και φάρμακα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να επιτρέψει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα·

  4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.