Projekt rezolucji - B8-0226/2018Projekt rezolucji
B8-0226/2018

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wyborów prezydenckich w Wenezueli

  2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0225/2018

  Procedura : 2018/2695(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0226/2018
  Teksty złożone :
  B8-0226/2018
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B8-0226/2018

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyborów prezydenckich w Wenezueli

  (2018/2695(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

  –  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, którego Wenezuela jest stroną,

  –  uwzględniając konstytucję Wenezueli,

  –  uwzględniając konkluzje Rady z dni 13 listopada 2017 r. i 22 stycznia 2018 r.,

  –  uwzględniając swoje liczne rezolucje w sprawie Wenezueli, w szczególności rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli[1], rezolucję z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie prześladowań demokratycznej opozycji w Wenezueli[2], rezolucję z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli[3], rezolucję z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie sytuacji Wenezueli[4], rezolucję z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli[5], rezolucję z dnia 13 września 2017 r. w sprawie stosunków politycznych UE z Ameryką Łacińską[6] oraz swoją ostatnią rezolucję z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli[7],

  –  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 19 kwietnia 2018 r., wydane w imieniu UE na temat sytuacji w Wenezueli, oraz komunikat prasowy wydany po jej spotkaniu z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Wenezueli wraz z przedstawicielami głównych partii opozycyjnych w dniu 26 kwietnia 2018 r.,

  –  uwzględniając oświadczenie prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Fatou Bensoudy z dnia 8 lutego 2018 r.,

  –  uwzględniając deklarację Grupy z Limy z dnia 14 lutego 2018 r., 

  –  uwzględniając deklarację Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie pogarszającej się sytuacji humanitarnej w Wenezueli,

  –  uwzględniając swoją decyzję o przyznaniu Nagrody im. Sacharowa za 2017 r. opozycji demokratycznej w Wenezueli;

  –  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że w ostatniej rezolucji w sprawie sytuacji w Wenezueli, przyjętej w lutym 2018 r., ustanowiono szereg warunków w celu uznania wyników kolejnych wyborów prezydenckich w Wenezueli, a mianowicie realistyczny kalendarz wyborczy, uzgodniony w drodze dialogu narodowego z udziałem wszystkich istotnych podmiotów i partii politycznych oraz przy poszanowaniu równych, uczciwych i przejrzystych warunków uczestnictwa – zakładających zniesienie zakazów obejmujących przeciwników politycznych, uwolnienie więźniów politycznych, zapewnienie równowagi w składzie Krajowej Rady Wyborczej i jej bezstronności, zapewnienie wystarczających gwarancji, w tym obecności niezależnych obserwatorów międzynarodowych;

  B.  mając na uwadze, że warunki przeprowadzenia wiarygodnych, przejrzystych i pluralistycznych wyborów nie zostały spełnione, co pokazały rozmowy w Santo Domingo, podczas których wenezuelskiemu rządowi i opozycji nie udało się osiągnąć porozumienia; mając na uwadze, że międzynarodowe organy demokratyczne, w tym Unia Europejska, odrzuciły zaproszenie do obserwowania takiego nieprawomocnego procesu wyborczego;

  C.  mając na uwadze, że sytuacja w zakresie praw człowieka, demokracji i praworządności w Wenezueli nadal się pogarsza; mając na uwadze, że Wenezuela jest pogrążona w bezprecedensowym kryzysie politycznym, społecznym, gospodarczym i humanitarnym, powodującym wiele ofiar śmiertelnych; mając na uwadze, że przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów ze wszystkimi odpowiednimi gwarancjami oraz zapewnienie odpowiedniego czasu na przygotowanie się do nich to podstawowe warunki wstępne rozwiązania wielu problemów, z którymi boryka się Wenezuela; mając na uwadze, że z kraju uciekło prawie 2 mln Wenezuelczyków; mając na uwadze, że państwom przyjmującym coraz trudniej jest zapewnić pomoc i usługi na rzecz przybywających;

  D.  mając na uwadze, że ostatnie wydarzenia w Wenezueli powodują dalszą polaryzację i pogorszenie się sytuacji w zakresie praw człowieka, demokracji i praworządności; mając na uwadze, że Wenezuela jest pogrążona w bezprecedensowym kryzysie politycznym, społecznym, gospodarczym i humanitarnym, powodującym wiele ofiar śmiertelnych;

  1.  wyraża zaniepokojenie, że wybory zaplanowane na dzień 20 maja 2018 r. nie spełniają kryteriów niezbędnych do zapewnienia ich uczciwego i wiarygodnego przeprowadzenia, takich jak pluralizm polityczny, demokracja i praworządność; podkreśla, że zostały one zwołane z naruszeniem konstytucji Wenezueli przez Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne, które jest organem nieuznawanym przez UE; podkreśla, że w obecnych okolicznościach Parlament Europejski nie może uznać wyborów, które odbyłyby się w wyniku tego nieprawomocnego procesu;

  2.  podkreśla, że osiągnięcie porozumienia między rządem a opozycją jest jedynym sposobem na zbudowanie procesu normalizacji politycznej, przezwyciężenie ogromnych podziałów społecznych i poważnego kryzysu politycznego, z którym Wenezuela boryka się w ostatnich kilku latach; uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przełożenie wyborów zaplanowanych na dzień 20 maja i niezwłoczne spotkanie się przy stole negocjacyjnym, aby osiągnąć porozumienie dotyczące procedury wyborczej z udziałem wszystkich partii politycznych, terminu oraz gwarancji, że w Wenezueli zostanie przeprowadzony nowy, wolny i egalitarny proces wyborczy;

  3.  wzywa zarówno rząd, jak i opozycję, aby w porozumieniu z międzynarodowymi instytucjami finansowymi przyjęły niezwłocznie plan stabilizacji makroekonomicznej, tak aby zająć się licznymi wyzwaniami, przed którymi stoi ten kraj, takim jak kryzys humanitarny spowodowany hiperinflacją oraz niedostatek podstawowych towarów i leków; ponownie wzywa rząd Wenezueli, aby umożliwił niesienie pomocy humanitarnej w kraju;

  4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.

   

  Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności