Forslag til beslutning - B8-0227/2018Forslag til beslutning
B8-0227/2018

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Venezuela

  2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen

  Procedure : 2018/2695(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0227/2018
  Indgivne tekster :
  B8-0227/2018
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0227/2018

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

  (2018/2695(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til kapitel 1, artikel 1, stk. 2, i FN-pagten fra 1945 med det erklærede formål "at fremme venskabelige forhold mellem nationerne, hvilende på respekt for grundsætningen om folkenes ligeret og selvbestemmelse, og at tage andre egnede forholdsregler til at styrke verdensfreden",

  –  der henviser til princippet om ikke-indgriben, der er fastlagt i FN-pagten,

  –  der henviser til, at det af både artikel 1 i den internationale konvention om civile og politiske rettigheder og artikel 1 i den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fremgår, at "alle folk har selvbestemmelsesret", og at de "i kraft af denne ret frit kan bestemme deres politiske stilling og frit varetage deres egen økonomiske, sociale og kulturelle udvikling",

  –  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

  –  der henviser til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser fra 1961,

  –  der henviser til alle de biregionale erklæringer, der er blevet vedtaget af stats- og regeringscheferne på topmøder mellem EU og CELAC (Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater) siden Rio de Janeiro i 1999, herunder erklæringen af 27. januar 2013, hvori parterne bekræftede deres tilslutning til alle de formål og principper, der er nedfældet i FN-pagten, og deres støtte til alle bestræbelser på at opretholde suveræn ligeberettigelse for alle stater og til at respektere deres territoriale integritet og politiske uafhængighed,

  –  der henviser til bekendtgørelsen om, at Latinamerika og Caribien er et fredsområde, som blev vedtaget på CELAC-topmøderne i Havanna, Cuba, den 28. og 29. januar i 2014, Belén, Costa Rica, i 2015 og Quito, Ecuador, i 2016,

  –  der henviser til de tidligere erklæringer om situationen i Venezuela fra MERCOSUR, UNASUR og CELAC, navnlig erklæringerne om afvisning af USA's ensidige tvangsforanstaltninger mod Den Bolivariske Republik Venezuela,

  –  der henviser til de tidligere redegørelser om Venezuela fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at regeringen i Den Bolivariske Republik Venezuela adskillige gange har fordømt den eksterne indgriben, destabiliseringen, misinformationskampagnerne, manipulationen af den offentlige mening og den vold, der fremmes af visse dele af oppositionen, mod landets suverænitet, uafhængighed, fred og demokratiske stabilitet og mod det venezuelanske folk;

  B.  der henviser til, at EU har fremsat adskillige erklæringer med henblik på at gribe ind i og påvirke den interne situation i Venezuela;

  C.  der henviser til, at deltagelse i præsidentvalget, der er planlagt til at blive afholdt den 20. maj, bør finde sted på lige, retfærdige og gennemsigtige betingelser, under tilsyn af en afbalanceret national valgkomité, og med tilstrækkelige garantier for alle deltagere, herunder tilstedeværelse af uafhængige internationale observatører, der er indbudt til at komme af de relevante venezuelanske myndigheder;

  D.  der henviser til, at der blev afholdt en runde af drøftelser, bedre kendt som Santo Domingo-rundbordsdialogen, mellem den venezuelanske regering og dets modstandere fra december 2017 til februar 2018; der henviser til, at Den Dominikanske Republiks præsident, Danilo Medina, stod i spidsen for forhandlingerne med tidligere leder af den spanske regering, José Luis Rodríguez Zapatero, og latinamerikanske udenrigsministre som mæglere;

  E.  der henviser til, at repræsentanter for oppositionen undlod at underskrive den endelige aftale, som var blevet udarbejdet under rundbordsdialogen, selv om den blev underskrevet af Venezuelas præsident Nicolás Maduro;

  F.  der henviser til, at en anden aftale er blevet gennemført, under den nationale valgkomités auspicier, af politiske partier og kandidater til præsidentembedet;

  G.  der henviser til, at begge aftaler indeholder kravene fra de politiske oppositionspartier, ud fra den forståelse at mange af disse krav længe har været en del af afstemningssikkerhedssystemet og er underlagt håndhævelse ved den nationale valgkomité;

  1.  anerkender det venezuelanske folks ret til at deltage i præsidentvalget, der er planlagt til at blive afholdt den 20. maj, i henhold til dets interne regler og procedurer og dets forfatning og uden at være underlagt eksterne betingelser og ekstern indgriben;

  2.  fordømmer på det kraftigste den vedvarende eksterne indblanding og den politiske, økonomiske og sociale destabilisering af Den Bolivariske Republik Venezuela og fordømmer også den interne konfrontation og destabilisering, der fremmes af visse dele af oppositionen med støtte fra EU og USA;

  3.  insisterer på, at man ved fortsat at forfølge en interventionistisk strategi mod Den Bolivariske Republik Venezuelas suverænitet er meget langt fra at skabe rum for dialog og fred;

  4.  insisterer på dialog og forståelse parterne imellem;

  5.  bekræfter det venezuelanske folks ret til selvstændigt og på fredelig vis at bestemme over deres egen udvikling uden nogen form for ekstern indblanding eller pres udefra;

  6.  fordømmer USA's og EU's beslutning om at blive ved med at iværksætte hårde økonomiske og finansielle sanktioner mod Venezuela og dets befolkning;

  7.  opfordrer de politiske aktører uden for Venezuela til at undgå at benytte sig af situationen i landet til nationale politiske formål;

  8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og myndighederne i Den Bolivariske Republik Venezuela, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og de latinamerikanske regionale organer, herunder UNASUR, ALBA og CELAC.

   

  Seneste opdatering: 3. maj 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik