Päätöslauselmaesitys - B8-0227/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0227/2018

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

  2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta

  Menettely : 2018/2695(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0227/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0227/2018
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0227/2018

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

  (2018/2695(RSP))

  –  ottaa huomioon vuonna 1945 hyväksytyn Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan I luvun 1 artiklan 2 kohdan, jonka mukaan YK: n tavoitteena on ”kehittää kansakuntien välillä ystävällisiä suhteita, jotka perustuvat kansojen yhtäläisten oikeuksien ja niiden itsemääräämisoikeuden periaatteen kunnioittamiseen, sekä ryhtyä muihin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin maailmanrauhan lujittamiseksi”,

  –  ottaa huomioon YK: n peruskirjassa vahvistetun puuttumattomuusperiaatteen,

  –  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1 artiklan sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1 artiklan, joissa molemmissa todetaan, että kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus ja että tämän oikeuden nojalla ne määräävät vapaasti poliittisen asennoitumisensa ja pyrkivät vapaasti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojensa kehittämiseen,

  –  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948,

  –  ottaa huomioon diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen vuodelta 1961,

  –  ottaa huomioon kaikki kahden alueen väliset julistukset, jotka EU:n ja CELACin (Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisö) valtion- ja hallitusten päämiehet ovat antaneet huippukokouksissa Rio de Janeirossa vuonna 1999 pidetystä kokouksesta lähtien, mukaan luettuna 27. tammikuuta 2013 pidetyn huippukokouksen julistus, jonka allekirjoittajat vahvistivat, että ne sitoutuvat kaikkiin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan kirjattuihin päämääriin ja periaatteisiin ja tukevat kaikkia pyrkimyksiä säilyttää kaikkien valtioiden suvereeni tasavertaisuus ja kunnioittaa niiden alueellista koskemattomuutta ja poliittista riippumattomuutta,

  –  ottaa huomioon Havannassa, Kuubassa, 28. ja 29. tammikuuta vuonna 2014, Belénissä, Costa Ricassa, vuonna 2015 ja Quitossa, Ecuadorissa, vuonna 2016 pidetyissä CELACin huippukokouksissa sovitun julistuksen Latinalaisesta Amerikasta ja Karibian alueesta rauhan alueena,

  –  ottaa huomioon Mercosurin, UNASURin ja CELACin aiemmat julkilausumat Venezuelan tilanteesta ja erityisesti julkilausumat, joissa torjutaan Yhdysvaltojen yksipuoliset pakkotoimenpiteet Venezuelan bolivariaanista tasavaltaa vastaan,

  –  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan aikaisemmat julkilausumat Venezuelasta,

  –  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitus on useaan otteeseen tuominnut ulkoisen puuttumisen maan asioihin, vakauden horjuttamisen, disinformaatiokampanjat, yleisen mielipiteen manipuloinnin ja väkivallan kannattamisen, joiden avulla jotkin oppositioryhmät vastustavat maan itsemääräämisoikeutta, riippumattomuutta, rauhaa ja demokraattista vakautta ja toimivat näinVenezuelan kansan vastaisesti;

  B.  ottaa huomioon, että EU on antanut useita julkilausumia, joiden tarkoituksena on puuttua ja vaikuttaa Venezuelan sisäiseen tilanteeseen;

  C.  toteaa, että osallistumisen presidentinvaaleihin, jotka on määrä pitää 20. toukokuuta, olisi tapahduttava yhtäläisin, oikeudenmukaisin ja avoimin ehdoin kokoonpanoltaan tasapainoisen kansallisen vaalineuvoston valvonnassa ja kaikille vaaleihin osallistujille olisi myönnettävä riittävät takuut, mihin kuuluu muun muassa Venezuelan asiaankuuluvien viranomaisten kutsumien riippumattomien kansainvälisten vaalitarkkailijoiden läsnäolo;

  D.  ottaa huomioon, että Venezuelan hallituksen ja opposition välinen keskustelukierros, joka tunnetaan paremmin nimellä Santo Domingon pyöreä pöytä, pidettiin joulukuusta 2017 helmikuuhun 2018; ottaa huomioon, että neuvotteluja johti Dominikaanisen tasavallan presidentti Danilo Medina ja sovittelijoina toimivat Espanjan entinen pääministeri José Luis Rodriguez Zapatero ja Latinalaisen Amerikan ulkoministerit;

  E.  ottaa huomioon, että opposition edustajat pidättyivät allekirjoittamasta pyöreän pöydän valmistelemaa lopullista sopimusta, vaikka Venezuelan presidentti Nicolás Maduro hyväksyi sen;

  F.  ottaa huomioon, että presidentinvaaliin osallistuvat puolueet ja ehdokkaat panivat täytäntöön toisen sopimuksen kansallisen vaalineuvoston avustuksella;

  G.  ottaa huomioon, että molempiin sopimuksiin sisältyy opposition poliittisia puolueita koskevia vaatimuksia, että monet näistä vaatimuksista ovat pitkään olleet osa äänestyksen varmennusjärjestelmää ja että kansallinen vaalineuvosto on valvonut niiden oikeudenmukaista noudattamista;

  1.  tunnustaa Venezuelan kansan oikeuden osallistua presidentinvaaleihin, jotka on määrä pitää 20. toukokuuta, maan sisäisten vaalisääntöjen ja menettelyjen sekä perustuslain mukaisesti ilman ulkoisia ehtoja ja puuttumista;

  2.  tuomitsee jyrkästi Venezuelan bolivariaanista tasavaltaa vastaan kohdistetun meneillään olevan ulkoisen puuttumisen ja poliittisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen vakauden horjuttamisen sekä sisäisen vastakkainasettelun ja vakauden horjuttamisen, joita eräät EU:n ja Yhdysvaltojen tukemat oppositioryhmät edistävät;

  3.  korostaa, että Venezuelan bolivariaanisen tasavallan itsemääräämisoikeutta vastaan suunnatun interventionistisen strategian jatkaminen ei suinkaan luo mahdollisuuksia rauhalle ja vuoropuhelulle;

  4.  pitää tärkeänä vuoropuhelua ja ymmärtämistä osapuolten välillä;

  5.  painottaa, että Venezuelan kansalla on oikeus päättää itsenäisesti ja rauhassa kehityksensä suunnasta ilman minkäänlaista ulkoista puuttumista tai painostusta;

  6.  tuomitsee Yhdysvaltojen ja EU:n päätöksen jatkaa Venezuelaa ja sen väestöä vastaan suunnattuja ankaria taloudellisia ja rahoituksellisia pakotteita;

  7.  kehottaa Venezuelan ulkopuolisia poliittisia toimijoita pidättymään maan tilanteen hyödyntämisestä kansallisiin poliittisiin tarkoituksiin;

  8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja viranomaisille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Latinalaisen Amerikan alueellisille elimille, kuten Etelä-Amerikan valtioiden unionille (UNASUR), ALBA-maille (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisölle (CELAC).

   

  Päivitetty viimeksi: 3. toukokuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö