Procedūra : 2018/2695(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0227/2018

Pateikti tekstai :

B8-0227/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/05/2018 - 7.10

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 405kWORD 50k
2.5.2018
PE621.601v01-00
 
B8-0227/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje (2018/2695(RSP))


Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2018/2695(RSP))  
B8-0227/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1945 m. JT chartijos 1 skyriaus 1 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatytas tikslas „plėtoti draugiškus tautų santykius, grindžiamus tautų lygiateisiškumo ir laisvo apsisprendimo principu, taip pat imtis kitų reikiamų priemonių visuotinei taikai stiprinti“,

–  atsižvelgdamas į JT chartijoje nustatytą nesikišimo principą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 1 straipsnį ir į Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 1 straipsnį, kuriuose nustatyta, kad „visos tautos turi apsisprendimo teisę“ ir kad „remiantis ta teise jos laisvai priima sprendimus dėl savo politinio statuso ir laisvai siekia savo ekonominės, socialinės ir kultūrinės plėtros“,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių,

–  atsižvelgdamas į visas dviejų regionų deklaracijas, priimtas ES ir CELAC (Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrija) valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimuose, vykusiuose nuo 1999 m. susitikimo Rio de Žaneire, įskaitant 2013 m. sausio 27 d. deklaraciją, kurioje pasirašiusios šalys patvirtino savo įsipareigojimą dėl visų Jungtinių Tautų chartijoje nustatytų tikslų ir principų ir patvirtino remsiančios visas pastangas saugoti visų valstybių suverenią lygybę ir gerbti jų teritorinį vientisumą bei politinį nepriklausomumą,

–  atsižvelgdamas į Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių paskelbimą taikos zona, dėl kurios susitarta CELAC aukščiausiojo lygio susitikimuose, surengtuose 2014 m. sausio 28 ir 29 d. Havanoje (Kuba), 2015 m. Belene (Kosta Rika) ir 2016 m. Kite (Ekvadoras),

–  atsižvelgdamas į ankstesnius MERCOSUR (Pietų Amerikos šalių bendroji rinka), UNASUR (Pietų Amerikos tautų sąjunga) ir CELAC pareiškimus dėl padėties Venesueloje, visų pirma į deklaracijas dėl nepritarimo JAV vienašališkoms prievartos prieš Venesuelos Bolivaro Respubliką priemonėms,

–  atsižvelgdamas į ankstesnius Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes Europos Parlamento rezoliucijas dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybė keletą kartų pasmerkė kai kurių opozicinių grupių skatinamą išorinį kišimąsi, destabilizavimą, dezinformavimo kampanijas, manipuliavimą visuomenės nuomone ir smurtą, nukreiptą prieš šalies suverenitetą, nepriklausomybę, taiką ir demokratinį stabilumą ir prieš Venesuelos tautą;

B.  kadangi ES padarė keletą pareiškimų ketindama kištis į Venesuelos vidaus padėtį ir daryti jai įtaką;

C.  kadangi gegužės mėn. 20 d. numatytuose prezidento rinkimuose turėtų būti dalyvaujama lygiomis, sąžiningomis ir skaidriomis sąlygomis prižiūrint subalansuotai Nacionalinei rinkimų tarybai ir suteikiant pakankamai garantijų visiems dalyviams, taip pat dalyvaujant Venesuelos valdžios institucijų pakviestiems nepriklausomiems tarptautiniams stebėtojams;

D.  kadangi diskusijų raundas, geriau žinomas kaip Santo Domingo apskritojo stalo diskusija, tarp Venesuelos vyriausybės ir jos oponentų vyko nuo 2017 m. gruodžio mėn. iki 2018 m. vasario mėn.; kadangi derybas inicijavo Dominikos Respublikos prezidentas Danilo Medina ir joms tarpininkavo buvęs Ispanijos vyriausybės vadovas José Luis Rodríguez Zapatero ir Lotynų Amerikos šalių užsienio reikalų ministrai;

E.  kadangi opozicijos atstovai susilaikė pasirašant galutinį per apskritojo stalo diskusiją parengtą susitarimą, nors jam pritarė Venesuelos prezidentas Nicolás Maduro;

F.  kadangi politinės partijos ir kandidatai į prezidentus vadovaujant Nacionalinei rinkimų tarybai sudarė antrąjį susitarimą;

G.  kadangi abiejuose susitarimuose nustatyti opozicinių politinių partijų reikalavimai atsižvelgiant į tai, kad daugelis tokių reikalavimų ilgą laiką yra balsavimo garantijų sistemos dalis ir juos vykdo Nacionalinė rinkimų taryba;

1.  pripažįsta Venesuelos žmonių teisę be jokių išorės sąlygų ar kišimosi dalyvauti gegužės mėn. 20 d. numatytuose prezidento rinkimuose laikantis savo vidaus rinkimų taisyklių ir procedūrų bei savo konstitucijos;

2.  griežtai smerkia nuolatinį išorinį kišimąsi ir politinį, ekonominį ir socialinį Venesuelos Bolivaro Respublikos destabilizavimą, taip pat smerkia kai kurių opozicinių grupių, kurias remia ES ir JAV, skatinamą vidinę konfrontaciją ir destabilizavimą;

3.  atkakliai laikosi nuomonės, kad užsitęsęs intervencinės strategijos, nukreiptos prieš Venesuelos Bolivaro Respublikos suverenitetą, laikymasis toli gražu nepadeda sudaryti sąlygų dialogui ir taikai;

4.  primygtinai reikalauja užtikrinti šalių dialogą ir sutarimą;

5.  dar kartą patvirtina Venesuelos žmonių teisę patiems suvereniai ir taikiai, be jokio išorės kišimosi ar spaudimo, nuspręsti dėl savo vystymosi krypties;

6.  smerkia JAV ir ES sprendimą Venesuelai ir jos žmonėms toliau taikyti griežtas ekonomines ir finansines sankcijas;

7.  ragina už Venesuelos ribų esančius politinius veikėjus vengti naudotis padėtimi šalyje siekiant nacionalinių politinių tikslų;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir valdžios institucijoms, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Lotynų Amerikos regioninėms institucijoms, įskaitant UNASUR, ALBA (Bolivaro aljansas už mūsų Amerikos tautas) ir CELAC.

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika