Projekt rezolucji - B8-0227/2018Projekt rezolucji
B8-0227/2018

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Wenezueli

2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL

Procedura : 2018/2695(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0227/2018
Teksty złożone :
B8-0227/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-0227/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli

(2018/2695(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając cel określony w rozdziale I art. 1 pkt 2 Karty Narodów Zjednoczonych z 1945 r.: „Rozwijać przyjazne stosunki między narodami, oparte na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów, i stosować inne odpowiednie środki dla wzmocnienia powszechnego pokoju”,

–  uwzględniając przewidzianą w Karcie Narodów Zjednoczonych zasadę nieingerowania w sprawy wewnętrzne innych państw,

–  uwzględniając art. 1 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz art. 1 Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, które stanowią, że: „Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.”,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając Konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r.,

–  uwzględniając wszystkie dwuregionalne oświadczenia szefów państw i rządów UE i Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) od czasu szczytu w Rio de Janeiro w 1999 r., w tym oświadczenie z dnia 27 stycznia 2013 r., w których sygnatariusze potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz wszystkich celów i zasad zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a także swoje poparcie dla wszelkich wysiłków służących obronie suwerennej równości wszystkich państw oraz poszanowania ich terytorialnej integralności i niezależności politycznej,

–  uwzględniając ogłoszenie Ameryki Łacińskiej i Karaibów strefą pokoju zgodnie z ustaleniami ze szczytów CELAC, które odbyły się w Hawanie (Kuba) w dniach 28 i 29 stycznia 2014 r., w Belen (Kostaryka) w 2015 r. oraz w Quito (Ekwador) w 2016 r.,

–  uwzględniając poprzednie oświadczenia w sprawie sytuacji w Wenezueli wydane przez Mercosur, UNASUR i CELAC, a w szczególności oświadczenia o odrzuceniu jednostronnych środków przymusu USA wobec Boliwariańskiej Republiki Wenezueli,

–  uwzględniając wcześniejsze oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji /wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dotyczące Wenezueli,

–  uwzględniając poprzednie rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie Wenezueli,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rząd Boliwariańskiej Republiki Wenezueli kilkakrotnie krytykował ingerencję zewnętrzną, kampanie siejące destabilizację i dezinformację, manipulowanie opinią publiczną i przemoc, którym sprzyja część opozycji, uderzające w suwerenność, niepodległość, pokój i demokratyczną stabilność kraju oraz w naród wenezuelski;

B.  mając na uwadze, że UE wydała kilka oświadczeń mających na celu ingerencję w wewnętrzną sytuację w Wenezueli i wywarcie na nią wpływu;

C.  mając na uwadze, że udział w wyborach prezydenckich, które wyznaczono na 20 maja br., powinien mieć miejsce na równych, sprawiedliwych i przejrzystych warunkach, wybory nadzorować powinna Krajowa Rada Wyborcza o wyważonym składzie, a wszystkim uczestnikom wyborów należy zapewnić wystarczające gwarancje, m.in. obecność niezależnych obserwatorów międzynarodowych zaproszonych przez właściwe władze Wenezueli;

D.  mając na uwadze, że w okresie od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r. rząd Wenezueli i jego przeciwnicy odbyli rundę rozmów, znaną jako Okrągły Stół z Santo Domingo; mając na uwadze, że prezydent Republiki Dominikańskiej Danilo Medina zainicjował te negocjacje dzięki mediacji byłego szefa rządu hiszpańskiego Joségo Luisa Rodrígueza Zapatero oraz ministrów spraw zagranicznych z państw Ameryki Łacińskiej;

E.  mając na uwadze, że przedstawiciele opozycji wstrzymali się od podpisania ostatecznego porozumienia wypracowanego podczas obrad Okrągłego Stołu, chociaż zatwierdził je prezydent Wenezueli Nicolás Maduro;

F.  mając na uwadze, że partie polityczne i kandydaci w wyborach prezydenckich zawarli drugie porozumienie pod egidą Krajowej Rady Wyborczej (CNE);

G.  mając na uwadze, że obie umowy zawierają wymagania stawiane przez opozycyjne partie polityczne, przy czym wiele z tych wymagań od dawna składa się na system gwarancji głosowania i jest egzekwowane przez CNE;

1.  uznaje prawo narodu wenezuelskiego do udziału w wyborach prezydenckich, które wyznaczono na 20 maja br., zgodnie z wewnętrznymi przepisami i procedurami wyborczymi tego kraju i jego konstytucją, bez warunków narzucanych z zewnątrz i bez zewnętrznej ingerencji;

2.  zdecydowanie potępia trwającą ingerencję zewnętrzną oraz destabilizację polityczną, gospodarczą i społeczną w Boliwariańskiej Republice Wenezueli, a także wewnętrzne konfrontacje i destabilizację, którym sprzyjają niektóre środowiska opozycji popieranej przez UE i USA;

3.  podkreśla, że ciągłe stosowanie polityki ingerencji godzącej w suwerenność Boliwariańskiej Republiki Wenezueli jest dalekie od tworzenia przestrzeni dla dialogu i pokoju;

4.  nalega na dialog i porozumienie między stronami konfliktu;

5.  potwierdza prawo narodu wenezuelskiego do decydowania w sposób suwerenny i pokojowy o jego drodze ku rozwojowi, bez jakiejkolwiek zewnętrznej ingerencji lub presji;

6.  potępia decyzję USA i UE o dalszym nakładaniu surowych sankcji gospodarczych i finansowych wobec Wenezueli i jej mieszkańców;

7.  apeluje do podmiotów politycznych spoza Wenezueli, by nie wykorzystywały sytuacji w tym kraju dla własnych narodowych celów politycznych;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskich, rządowi i władzom Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Euro-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz regionalnym organom Ameryki Łacińskiej, w tym Unii Narodów Południowoamerykańskich (UNASUR), Boliwariańskiemu Sojuszowi Narodów Naszej Ameryki (ALBA) i CELAC.

 

Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności