Förslag till resolution - B8-0227/2018Förslag till resolution
B8-0227/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

till följd av ett uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2018/2695(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0227/2018
Ingivna texter :
B8-0227/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B8‑0227/2018

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

(2018/2695(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kapitel 1 artikel 1.2 i FN:s stadga från 1945, där det anges att stadgans ändamål är ”att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser, grundade på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt samt vidtaga andra lämpliga åtgärder för att befästa världsfreden”,

–  med beaktande av principen om icke-intervention som fastställs i FN-stadgan,

–  med beaktande av artikel 1 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och artikel 1 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i vilka det anges att ”alla folk har rätt till självbestämmande” och ”med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961,

–  med beaktande av alla de biregionala förklaringar som antagits av stats- och regeringschefer vid toppmöten mellan EU och Celac (Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater) sedan 1999 i Rio de Janeiro, inbegripet förklaringen av den 27 januari 2013, i vilken signatärerna på nytt bekräftade sitt engagemang för alla ändamål och principer som fastställs i FN-stadgan och sitt stöd för alla ansträngningar för att upprätthålla jämlikhet grundad på självbestämmande mellan alla stater och respektera deras territoriella integritet och politiska oberoende,

–  med beaktande av utropandet av Latinamerika och Västindien till en fredszon, vilket man enades om vid de Celac-toppmöten som ägde rum i Havanna, Kuba, den 28 och 29 januari 2014, i Belén, Costa Rica, 2015 och i Quito, Ecuador, 2016,

–  med beaktande av tidigare uttalanden om situationen i Venezuela från Mercosur, Unasur och Celac, framför allt de uttalanden där USA:s ensidiga tvångsåtgärder mot Bolivarianska republiken Venezuela förkastas,

–  med beaktande av de tidigare uttalandena om Venezuela från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Bolivarianska republiken Venezuelas regering har åtskilliga gånger fördömt den externa inblandningen i landets angelägenheter, liksom den destabilisering, de desinformationskampanjer, den manipulering av den allmänna opinionen och det våld som förespråkas från vissa oppositionskretsar mot landets självständighet, oberoende, fred och demokratiska stabilitet samt mot Venezuelas folk.

B.  EU har gjort flera uttalanden i akt och mening att blanda sig i och påverka den inhemska situationen i Venezuela.

C.  Deltagande i presidentvalet, som är planerat till den 20 maj, bör hållas på lika, rättvisa och transparenta villkor, under översyn av ett balanserat nationellt valråd, och bör säkerställa tillräckliga garantier för alla deltagare, inbegripet närvaron av oberoende internationella observatörer på inbjudan från de behöriga venezuelanska myndigheterna.

D.  Olika rundabordssamtal, som är mer kända som samtalsrundan i Santo Domingo, mellan Venezuelas regering och oppositionen hölls mellan december 2017 och februari 2018. Dominikanska republikens president, Danilo Medina, gick i spetsen för förhandlingarna, och Spaniens f.d. regeringschef, José Luis Rodríguez Zapatero, och latinamerikanska utrikesministrar agerade medlare.

E.  Företrädare för oppositionen avstod från att underteckna det slutliga avtal som utarbetats under rundabordssamtalen, även om Venezuelas president Nicolás Maduro godkände avtalet.

F.  Ett andra avtal upprättades under ledning av det nationella valrådet med stöd av politiska partier och kandidater som ställer upp i presidentvalet.

G.  De båda avtalen innehåller de politiska oppositionspartiernas krav, med tanke på att många av dessa krav länge har varit en del av ett system för valgarantier och införts av valrådet.

1.  Europaparlamentet erkänner det venezuelanska folkets rätt att delta i det presidentval som ska hållas den 20 maj i enlighet med sina interna valregler och valförfaranden samt sin författning utan någon extern påverkan och inblandning.

2.  Europaparlamentet fördömer i kraftiga ordalag den pågående externa inblandningen och de politiska, ekonomiska och sociala destabiliserande åtgärder som vidtagits mot Bolivarianska republiken Venezuela, och fördömer också den interna konfrontation och destabilisering som förespråkas från vissa oppositionskretsar och som stöds av EU och USA.

3.  Europaparlamentet framhåller att en fortsatt tillämpning av en interventionistisk strategi mot Bolivarianska republiken Venezuelas självständighet gör det mycket svårt att skapa utrymme för dialog och fred.

4.  Europaparlamentet insisterar på dialog och förståelse mellan parterna.

5.  Europaparlamentet understryker än en gång det venezuelanska folkets rätt att själv och på fredlig väg bestämma sin väg mot utveckling utan extern inblandning eller påtryckningar utifrån.

6.  Europaparlamentet fördömer USA:s och EU:s beslut att behålla sina stränga ekonomiska och finansiella sanktioner mot Venezuela och landets befolkning.

7.  Europaparlamentet uppmanar politiska aktörer utanför Venezuela att inte utnyttja situationen i landet för nationella politiska ändamål.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och myndigheter, Parlamentariska församlingen EU–Latinamerika samt de regionala latinamerikanska organen Unasur, Alba och Celac.

 

Senaste uppdatering: 3 maj 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy