Предложение за резолюция - B8-0230/2018Предложение за резолюция
B8-0230/2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно клането без зашеметяване

  10.4.2018

  внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

  Доминик Билд, Силви Годен

  B8‑0230/2018

  Предложение за резолюция на Европейския парламент относно клането без зашеметяване

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид член 13 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г.,

  –  като взе предвид член 133 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че всяка година в Европейския съюз се колят 360 милиона животниски единици, овце, свине и кози;

  Б.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1099/2009, член 4, параграф 4, предвижда изключения, приложими „при клане на животни посредством специфични методи при религиозни обреди“, и че клането без зашеметяване е разрешено по-специално във Франция след предварително административно разрешение;

  В.  като има предвид, че клането без зашеметяване предизвиква страдание у животното, както беше потвърдено от Европейския орган за безопасност на храните на 15 юни 2004 г. и би могло да доведе до повишен риск от заразяване с Escherichia coli;

  1.  приканва държавите членки да спазват стриктно Регламент (ЕО) № 1099/2009 и да засилят контрола на кланиците при необходимост чрез разпоредби за видеонаблюдение;

  2.  приканва Комисията и държавите членки да забранят клането без зашеметяване, поне докато се разработят надеждни и достъпни техники за обратимо зашеметяване (reversible stunning), и да наложат изискване за етикетиране на продуктите, получени в резултат на ритуално клане.

  Последно осъвременяване: 18 май 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност