FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 47k
10.4.2018
PE621.604v01-00
 
B8-0230/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om slagtning uden bedøvelse


Dominique Bilde, Sylvie Goddyn

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om slagtning uden bedøvelse  
B8‑0230/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at der hvert år slagtes 360 mio. stykker kvæg, får, svin og geder i Den Europæiske Union;

B.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1099/2009 i artikel 4, stk. 4, fastsætter undtagelser for ”dyr, der slagtes ved særlige metoder, der er foreskrevet af religiøse ritualer”, og til, at slagtning uden bedøvelse bl.a. er tilladt i Frankrig, hvis der forud er indhentet en administrativ tilladelse;

C.  der henviser til, at slagtning uden bedøvelse påfører dyret lidelse, hvilket Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet fastslog den 15. juni 2004, og kan medføre forhøjet risiko for smitte med Escherichia coli-bakterier;

1.  opfordrer medlemsstaterne til nøje at overholde forordning (EF) nr. 1099/2009 og skærpe kontrollen med slagterierne, om nødvendigt ved hjælp af videoovervågning;

2.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbyde slagtning uden bedøvelse, i det mindste indtil der er udviklet pålidelige og tilgængelige reversible bedøvelsesmetoder, og til at indføre krav om mærkning af produkter, der stammer fra rituel slagtning.

Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik