ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 459kWORD 47k
10.4.2018
PE621.604v01-00
 
B8-0230/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση των ζώων


Dominique Bilde, Sylvie Goddyn

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση των ζώων  
B8-0230/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 360 εκατομμύρια ζώα, βοοειδή, πρόβατα, χοίροι και αίγες σφάζονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, προβλέπει εξαιρέσεις για τα ζώα που υποβάλλονται σε ιδιαίτερες μεθόδους σφαγής βάσει λατρευτικών τύπων, και ότι η σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση επιτρέπεται ιδίως στη Γαλλία με την επιφύλαξη προηγούμενης διοικητικής άδειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζώα υποφέρουν κατά τη σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση, όπως επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 15 Ιουνίου 2004, και υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος μόλυνσης από Escherichia coli·

1.  καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν αυστηρά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και να ενισχύσουν τους ελέγχους στα σφαγεία, ενδεχομένως, μέσω βιντεοεπιτήρησης·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τη σφαγή των ζώων χωρίς αναισθητοποίηση, τουλάχιστον μέχρι την ανάπτυξη αξιόπιστων και προσιτών τεχνικών αναστρέψιμης αναισθητοποίησης (reversible stunning) και να επιβάλλουν σήμανση αναγνώρισης των προϊόντων που προέρχονται από τελετουργική σφαγή.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου