Resolutsiooni ettepanek - B8-0230/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0230/2018

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK loomade uimastamiseta tapmise kohta

  10.4.2018

  vastavalt kodukorra artiklile 133

  Dominique Bilde, Sylvie Goddyn

  B8-0230/2018

  Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek loomade uimastamiseta tapmise kohta

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13,

  –  võttes arvesse nõukogu 24. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1099/2009,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

  A.  arvestades, et Euroopa Liidus tapetakse igal aastal 360 miljonit suurt karilooma, lammast, siga ja kitse;

  B.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1099/2009 artikli 4 lõikes 4 tehakse erand usutavasid järgivatele tapmisviisidele ning et eelneva ametiasutuste loa olemasolu korral on loomade uimastamiseta tapmine Prantsusmaal lubatud;

  C.  arvestades, et uimastamiseta tapmine põhjustab loomale kannatusi, mida kinnitas Euroopa Toiduohutusamet 15. juunil 2004, ning võib suurendada bakteriga escherichia coli nakatumise ohtu;

  1.  kutsub liikmesriike üles rangelt järgima määrust (EÜ) nr 1099/2009 ja suurendama tapamajade kontrolli, vajaduse korral videovalve kaudu;

  2.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles keelama loomade uimastamiseta tapmise, vähemalt kuni töötatakse välja usaldusväärsed ja kättesaadavad pöörduvad uimastamise meetodid („reversible stunning“), ning kehtestama nõude märgistada tooted, mille puhul on kasutatud rituaalset tapmist.

  Viimane päevakajastamine: 22. mai 2018
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika