RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 47k
10.4.2018
PE621.604v01-00
 
B8-0230/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


loomade uimastamiseta tapmise kohta


Dominique Bilde, Sylvie Goddyn

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek loomade uimastamiseta tapmise kohta  
B8-0230/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13,

–  võttes arvesse nõukogu 24. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1099/2009,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Liidus tapetakse igal aastal 360 miljonit suurt karilooma, lammast, siga ja kitse;

B.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1099/2009 artikli 4 lõikes 4 tehakse erand usutavasid järgivatele tapmisviisidele ning et eelneva ametiasutuste loa olemasolu korral on loomade uimastamiseta tapmine Prantsusmaal lubatud;

C.  arvestades, et uimastamiseta tapmine põhjustab loomale kannatusi, mida kinnitas Euroopa Toiduohutusamet 15. juunil 2004, ning võib suurendada bakteriga escherichia coli nakatumise ohtu;

1.  kutsub liikmesriike üles rangelt järgima määrust (EÜ) nr 1099/2009 ja suurendama tapamajade kontrolli, vajaduse korral videovalve kaudu;

2.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles keelama loomade uimastamiseta tapmise, vähemalt kuni töötatakse välja usaldusväärsed ja kättesaadavad pöörduvad uimastamise meetodid („reversible stunning“), ning kehtestama nõude märgistada tooted, mille puhul on kasutatud rituaalset tapmist.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika